crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosProgramació

Test d\'autoaprenentatge MF1442

1. “Estàndard oficial, que conté les competències requerides per portar a terme activitats en el context d’una professió o en un lloc de treball”. És la definició de:

. a. Realització Professional
. b. Competència
. c. Qualificació
. d. Competència laboral
2. A què respon la següent descripció: “És l’instrument que ordena, a nivell estatal, les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funci

. a. ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals)
. b. INCUAL ( Institut Nacional de Qualificacions Professionals)
. c. CNCP (Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals)
. d. CMFP (Catàleg Modular de Formació Professional)
3. Quina és l’ entitat a nivell autonòmic que adapta el Catàleg Nacional de Qualificacions professionals?

. a. ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals)
. b. INCUAL ( Institut Nacional de Qualificacions Professionals)
. c. CNCP (Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals)
. d. CMFP (Catàleg Modular de Formació Professional)
4. La formació continua que es realitza en les empreses per cobrir unes necessitats concretes és un tipus de formació

. a. D’oferta
. b. Ocupacional
. c. De demanda
. d. Corresponent a un pla d’ocupació
5. La formació destinada prioritàriament a persones en situació de recerca de feina és un tipus de formació

. a. Bonificada
. b. En alternança
. c. De demanda
. d. D’oferta
6. Podem assolir una Qualificació professional a través de....

. a. El reconeixement de l’experiència professional a través de l’Acreditació de competències
. b. A través de la formació, cursant un Certificat de Professionalitat
. c. Realitzant al Departament d’Ensenyament una sol·licitud
. d. A i B són correctes
7. Quines són les àrees de treball de l’ICQP:

. a. Qualificacions, formació i acreditació
. b. Titulació i formació
. c. Administració i reconeixement educatiu
. d. Acreditació i administració
8. Els Certificats de Professionalitat són:

. a. Titulacions educatives
. b. Acreditacions laborals
. c. Certificacions acadèmiques
. d. Reconeixements tècnics
9. Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de Formació associat que conforma:

. a. Una Qualificació
. b. Un Mòdul
. c. Una Capacitat
. d. Una Unitat Formativa
10. L’agregat mínim de competències professionals susceptible de reconeixement i acreditació parcial és?

. a. La qualificació
. b. La unitat de Competència
. c. La capacitat
. d. El mòdul
11. El nivell més alt que tenen els certificats de professionalitat a la formació per a l’ocupació és:

. a. Nivell 3 d’un total de 5 Nivells de qualificació
. b. Nivell 1 d’un total de 8 Nivells de qualificació
. c. Nivell 3 d’un total de 8 Nivells de qualificació
. d. Nivell 5 d’un total de 5 Nivells de qualificació
12. A l’hora de redactar els objectius aquests han de ser:

. a. Abstractes, clars, concisos i mesurables
. b. Generals, abstractes, clars i concisos
. c. Clars, concrets, concisos i mesurables
. d. Coneguts, concrets, específics i generals
13. Quin element del Certificat de professionalitat equival als objectius específics

. a. El criteri d’avaluació
. b. El mòdul
. c. La qualificació
. d. La capacitat
14. Quin d’aquests objectiu no està formulat de forma correcte

. a. Dotar als alumnes de les competències tècniques per podar arbres fruiters
. b. Utilitzar el martell hidràulic segons el protocol establert atenent a les normes de seguretat.
. c. Realitzar una planificació temporal atenent a tots els elements que composen el projecte .
. d. Mantenir als usuaris en les condicions d’higiene que indica el protocol .
15. Suposem que una entitat ens contracta per impartir un curs de formació continua de 20 hores. Quin element ens donarà perquè realitzem la nostra planificació personal del curs?:

. a. Un programa
. b. Una programació didàctica
. c. Una qualificació
. d. Una unitat de competència
16. La gestió dels continguts es composa de les següents activitats:

. a. Selecció, disseny i avaluació
. b. Disseny, avaluació i seqüenciació
. c. Organització i descripció
. d. Selecció, seqüenciació i organització
17. Les estratègies metodològiques que en que el docent és el “protagonista” s’anomenen:

. e. Per elaboració
. a. Actives
. b. Interrogatives
. c. Expositives
18. Les estratègies metodològiques que en que l’alumne és el “protagonista” s’anomenen:

. a. Actives
. b. Expositives
. c. Demostratives
. d. Afirmatives
19. En el procés d’avaluació l’element de la programació a prendre com a referència és:

. a. Criteris d’avaluació ( Objectius Operatius)
. b. La realització professional
. c. El contingut
. d. La metodologia
20. L’instrument específic que permet concretar els objectius (capacitats) que ha d’assolir l’alumnat en cada mòdul o unitat formativa, dissenyar les activitats que es desenvoluparan, i els mitjans i recursos didàcti

. a. Planificació Didàctica
. b. Programació Didàctica
. c. Planificació de l’Avaluació
. d. Programa

Contabilidad de costes 4 ,Contabilidad de costes 4. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,4. Preguntas:15
BMC TEMA 9 ELECTROFORESIS ,Test del tema de biologia molecular del grado superior de laboratorio de electroforesis, en el que entra tanto la electroforesis convencional, como la multiplex, a tiempo real e inclusive la MLPA. Además de los distintos geles como son el de agaros. Categorías:electroforesis ,biologia ,morir. Preguntas:13
Contabilidad de costes 3 ,Contabilidad de costes 3. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,3. Preguntas:25
Contabilidad de costes 2 ,Contabilidad de costes 2. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,2. Preguntas:25
Contabilidad de costes 1 ,Contabilidad de costes 1. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,1. Preguntas:25
Gestión financiera ,Gestión financiera. Categorías:Gestión ,financiera. Preguntas:14
EBAU 2019 -PREG. 37-53 ,PREGUNTAS 37-53. EBAU 2019 CULTURA AUDIOVISUAL . Tags:EBAU ,2019 ,-PREG. ,37-53. Preguntas:16
EBAU 2019 -PREG. 19-37 ,2º-PREGUNTAS TIPO TEST EBAU 2019 -PREGUNTAS DE LA 19 AL 37. Categorías:EBAU ,2019 ,-PREG. ,19-37. Preguntas:18
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ,Se analizará las características de la rúbrica, evaluación del desempeño y test como estrategias de evaluación en ambientes virtuales.. Tags:evaluación ,. Preguntas:10
camarera limp ,Repaso. Categorías:cam.. Preguntas:9
RRHH ss ,RRHH ss. Tags:RRHH. Preguntas:13
temas 12-16 ,una prueba de 125. Categorías:temas. Preguntas:125

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios