crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosContabilidad de costes 4

Contabilidad de costes 4

1 La comptabilitat de costos també es coneix com:

. Interna, analítica o de gestió.
. Interna, financera o de control.
. Externa, financera o de gestió.
. Intrerna, productiva o administrativa.
2 Si volem fer un anàlisi més profund o detallat (per producte o secció, per exemple) els resultats de l'empresa, recorrem a...

. La comptabilitat analítica.
. La comptabilitat financera.
. La comptabilitat general.
. Cap de les anteriors.
3 Entre els objectius de la comptabilitat de costos trobem:

. Determinar el resultat financer de l'empresa en l'exercici econòmic.
. Determinar la valoració dels actius i existències del procés de producció.
. Determinar la part del benefici que es distribuirà a reserves.
. Cap de les anteriors.
4 Els principals usuaris de la comptabilitat de costos són:

. La direcció de l'empresa, exclusivament.
. La direcció de l'empresa, els bancs i els proveïdors.
. La direcció de l'empresa i els representants dels treballadors.
. La direcció de l'empresa i els comandaments intermitjos.
5 Aplicar un factor productiu al procés de producció és:

. Un cost.
. Un consum.
. Un pagament.
. Una compra.
6 Que és la magnitud tècnica del cost?

. Expressar el consum en unitats monetàries, és a dir, expressar el consum del factor en unitats de valor.
. Expressar el consum en unitats físiques, és a dir, veure la quantitat del factor que s'ha consumit.
. Expressar el consum en unitats físiques multiplicades pel preu de cada unitat.
. Expressar el consum de mà d'obra dels operaris tècnics en unitats monetàries.
7 Què és el marge de contribució brut?

. La diferència entre els ingressos i tots els costos (fixos i variables) del producte venut.
. La diferència entre els ingressos i el cost comercial del producte venut.
. La diferència entre els ingressos i el cost industrial fix del producte venut.
. La diferència entre els ingressos i el cost industrial variable del producte venut.
8 La mà d'obra directa és un cost:

. Que cal distribuir entre els diferents productes que es fabriquen conforme a uns criteris de repartiment.
. Que ha de ser identificat de forma física en el producte i controlat de manera individual.
. Indefinit i que no es pot aplicar a producte.
. Que forma part dels costos generals de fabricació (CGF).
9 Les claus de distribució o criteris de repartiment s'utilitzen per:

. Aplicar correctament els costos directes a cada producte o secció.
. Distribuir els costos directes entre els diferents productes o seccions.
. Distribuir els costos indirectes entre els diferents productes o seccions.
. Aplicar correctament els costos de primeres matèries a cada producte o secció.
10 Un cost d'oportunitat:

. Es registra a la comptabilitat financera com una despesa.
. Sorgeix de no emprar un factor productiu en la seva millor alternativa possible.
. No ha de formar mai part del preu del producte.
. És una modalitat de càrrega no incorporable.
11 Un procés productiu aplica 1000 hores de treball per fabricar el producte A i 1450 hores per produir el producte B. L'empresa suporta un cost pe lloguer de la nau on es fabriquen aquests productes de 42000 €/any. Aquest cost de lloguer &eac

. Directe al producte i variable.
. Directe al producte i fix.
. Indirecte al producte i variable.
. Indirecte al producte i fix.
12 Els costos fixos són:

. Independents del volum de producció.
. Totes les despeses de l'empresa.
. Tots els costos necessaris per obtenir un producte.
. Tots els factors que s'incorporen de forma directa al producte.
13 La productivitat es pot definir com:

. El volum de beneficis obtinguts durant un període.
. El volum de vendes.
. La relació entre la producció d'un període i els recursos consumits per a la seva obtenció.
. La relació entre el volum de vendes i el volum de producció.
14 Els costos variables són:

. Els que varien amb el temps.
. Els que varien si varia el volum de producció.
. Els que no varien amb el temps.
. Els que no varien si varia el volum de producció.
15 Una empresa augmenta la seva productivitat quan:

. Augmenta la seva cartera de productes o serveis.
. Ven productes i compra recursos a més d'un mercat.
. Augmenta la seva producció en relació als recursos utilitzats.
. Augmenten els recursos utilitzats en relació a la seva producció.

BMC TEMA 9 ELECTROFORESIS ,Test del tema de biologia molecular del grado superior de laboratorio de electroforesis, en el que entra tanto la electroforesis convencional, como la multiplex, a tiempo real e inclusive la MLPA. Además de los distintos geles como son el de agaros. Tags:electroforesis ,biologia ,morir. Preguntas:13
Contabilidad de costes 3 ,Contabilidad de costes 3. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,3. Preguntas:25
Contabilidad de costes 2 ,Contabilidad de costes 2. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,2. Preguntas:25
Contabilidad de costes 1 ,Contabilidad de costes 1. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,1. Preguntas:25
Gestión financiera ,Gestión financiera. Tags:Gestión ,financiera. Preguntas:14
EBAU 2019 -PREG. 37-53 ,PREGUNTAS 37-53. EBAU 2019 CULTURA AUDIOVISUAL . Categorías:EBAU ,2019 ,-PREG. ,37-53. Preguntas:16
EBAU 2019 -PREG. 19-37 ,2º-PREGUNTAS TIPO TEST EBAU 2019 -PREGUNTAS DE LA 19 AL 37. Tags:EBAU ,2019 ,-PREG. ,19-37. Preguntas:18
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ,Se analizará las características de la rúbrica, evaluación del desempeño y test como estrategias de evaluación en ambientes virtuales.. Categorías:evaluación ,. Preguntas:10
camarera limp ,Repaso. Tags:cam.. Preguntas:9
RRHH ss ,RRHH ss. Categorías:RRHH. Preguntas:13
temas 12-16 ,una prueba de 125. Tags:temas. Preguntas:125
Vascularización del SNC ,Test sobre la vascularización (arterial y venosa) del Sistema Nervioso Central (SNC). Neuroanatomía. No restan los fallos. Mínimo para aprobar 70%. . Categorías:Irrigacion ,Vascularizacion ,arterias ,SNC ,neuroanatomía. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios