crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosContabilidad de costes 3

Contabilidad de costes 3

51 Els elements integrants del cost industrial són:

. La matèria primera i els costos de transformació.
. La matèria primera, la mà d'obra directa i les despeses generals de transformació.
. Els costos de transformació i els de distribució.
. Els costos de transformació, els de distribució i les d'administració.
52 Perquè un material sigui considerat matèria primera s'exigeix que s'incorpori al producte transformant-se i a més:

. Que disposem d'una mesura de consum global.
. Que disposem d'una mesura de consum individualitzada.
. Que encara és un cost indirecte.
53 Els elements i conjunts incorporables es tracten com:

. Un cost directe sempre.
. Un cost directe o indirecte.
. Un cost indirecte sempre.
. Un cost fix.
54 Aquella part del personal de l'empresa que elabora directament el producte, disposant-se d'una mesura de consum individualitzada es considera en comptabilitat de costos:

. Mà d'obra indirecta.
. Mà d'obra directa.
. Cost de personal d'administració.
. Cap de les anteriors,
55 Els costos associats a l'actiu fix d'una empresa són considerats:

. Costos directes de producció.
. Costos directes d'administració.
. Cost indirecte de producció.
. Cap de les anteriors.
56 La distinció de cost directe i indirecte depèn:

. La naturalesa del cost.
. L'objecte del cost del que estiguem parlant.
. Si es té o no una mesura individualitzada.
. El principi d'economicitat.
57 Dir si és o no veritable: Una variable que ens serveix per repartir costos indirectes als productes, és una clau de distribució.

. Fals.
. Veritable.
58 La productivitat es pot definir com:

. La relació entre els beneficis d'un període i el capital invertit.
. La relació entre les vendes d'un període i l'actiu total.
. La relació entre la producció d'un període i els recursos consumits per obtenir-la.
59 Els productes emmagatzemats o inventaris són:

. Els béns fabricats pendents de ser reciclats.
. Una provisió de materials que tenen com a objecte principal facilitar la continuïtat del procés productius i/o de satisfer les comandes dels clients.
. La característica principal de les empreses de serveis.
60 Quan un factor s'incorpora de forma immediata al producte final, s'està parlant de:

. Cost directe.
. Cost indirecte.
. Cost financer.
61 El cost que suposa l'assegurança del cotxe per a un taxista és:

. Un cost variable.
. El cost total.
. Un cost fix.
62 Els costos fixos són:

. Independents del volum de producció.
. Totes les despeses de l'empresa.
. Totes les despeses realitzades per obtenir un producte.
63 El cost es produeix quan:

. S'adquireixen els factors de producció.
. Es consumeixen en la producció dels factors comprats.
. Es paguen els factors de producció adquirits.
64 Són costos variables de producció:

. L'energia consumida.
. Els arrendaments.
. L'Impost sobre Activitats Econòmiques.
65 La productivitat és:

. La relació entre els diners gastats i els diners obtinguts per una empresa en un període de temps.
. La relación entre la quantitat produïda en el període actual i la que s'espera arribar al següent.
. La relació entre la quantitat de producte obtinguda i la quantitat de factors empleats durant un període de temps.
66 En una fàbrica de mobles, el consum de fusta per a la fabricació dels mobles és:

. Un cost fix mitjà.
. El cost total.
. Un cost variable.
67 La productivitat es pot definir com:

. El volum de beneficis obtinguts durant un període.
. El volum de vendes.
. La relació entre la producció d'un període i els recursos consumits per a la seva obtenció.
68 Els costos variables són:

. Els que depenen de la quantitat de producte obtingut.
. Els que varien en funció del temps.
. Els que són independents del volum de producció.
69 Els costos a curt termini es descomponen en:

. Costos totals i costos fixos.
. Costos totals i costos directes.
. Costos fixos i costos variables.
70 La productivitat és la relació entre:

. La producció prevista i la producció real.
. La producció obtinguda i els factors emprats.
. El benefici i el capital.
71 Els costos variables són:

. Proporcionals a la quantitat produïda.
. Els costos dels treballadors sense contracte indefinit.
. Independents del volum de producció.
72 Els costos variables de l'empresa són:

. Els que varien amb el temps.
. Els que varien amb el volum de producció.
. Els que no varien amb el temps.
73 El llindar de rendibilitat representa:

. La quantitat que ha de produir l'empresa perquè els ingressos siguin iguals als costos.
. La quantitat que ha de produir l'empresa perquè els ingressos siguin majors als costos.
. La quantitat que ha de produir l'empresa perquè els ingressos siguin menors als costos.
74 Perquè un material sigui considerat matèria primera s'exigeix que s'incorpori al producte transformant-se i a més:

. Que disposem d'una mesura de consum global.
. Que sigui un cost directe.
. Que encara és un cost indirecte.
75 Dir si és o no veritable: Una variable que ens serveix per imputar costos directes als diferents productes, és una clau de distribució.

. Fals.
. Veritable.

Contabilidad de costes 2 ,Contabilidad de costes 2. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,2. Preguntas:25
Contabilidad de costes 1 ,Contabilidad de costes 1. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,1. Preguntas:25
Gestión financiera ,Gestión financiera. Tags:Gestión ,financiera. Preguntas:14
EBAU 2019 -PREG. 37-53 ,PREGUNTAS 37-53. EBAU 2019 CULTURA AUDIOVISUAL . Categorías:EBAU ,2019 ,-PREG. ,37-53. Preguntas:16
EBAU 2019 -PREG. 19-37 ,2º-PREGUNTAS TIPO TEST EBAU 2019 -PREGUNTAS DE LA 19 AL 37. Tags:EBAU ,2019 ,-PREG. ,19-37. Preguntas:18
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ,Se analizará las características de la rúbrica, evaluación del desempeño y test como estrategias de evaluación en ambientes virtuales.. Categorías:evaluación ,. Preguntas:10
camarera limp ,Repaso. Tags:cam.. Preguntas:9
RRHH ss ,RRHH ss. Categorías:RRHH. Preguntas:13
temas 12-16 ,una prueba de 125. Tags:temas. Preguntas:125
Vascularización del SNC ,Test sobre la vascularización (arterial y venosa) del Sistema Nervioso Central (SNC). Neuroanatomía. No restan los fallos. Mínimo para aprobar 70%. . Categorías:Irrigacion ,Vascularizacion ,arterias ,SNC ,neuroanatomía. Preguntas:10
¿Cuánto conoces a Laura? ,Este es un cuestionario para ver cuánto me conocen mis amigas. Tags:Difícil ,bonito ,y ,barato. Preguntas:10
inteligencia artificial ,esta actividad consiste en responder si la afirmacion que se esta haciendo es verdadera o falsa. Categorías:inteligencia ,artificial. Preguntas:6

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios