crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosContabilidad de costes 2

Contabilidad de costes 2

26 Un element comú entre comptabilitat financiera i comptabilitat de costos:

. Les normes jurídic-mercantils que les regulen.
. Els formats d'estats comptables.
. Els criteris valoratius aplicats a diferents partides.
. Cap de les anteriors.
27 El concepte de cost és sinònim de:

. Un consum en el prcés productiu.
. Qualsevol graduació de l'empresa.
. En general, coincideix amb els pagaments de l'empersa.
. Totes les anteriors.
28 La referència als factors de cost:

. S'entén realitzada sempre a la fòrmula matemàtica que la representa.
. Als inputs del procés productiu.
. Als outputs del procés productiu.
. En realitat, es confon amb les despeses generals de l'empresa.
29 Una despesa:

. Pot ser un cost.
. Mai serà un cost.
. Sempre és un cost.
. Cap de les anteriors.
30 Les dotacions a les provisions per insolvències comercials (clients) :

. Constitueixen un cost de l'explotació ordinària.
. No es contemplen com a costos en la comptabilitat analítica.
. Es contemplen en la comptabilitat analítica, restant l'IVA repercutit.
. Poden afectar la correcció del resultat analític del període.
31 Els tributs:

. Sempre són un cost.
. Mai són un cost.
. Són un cost quan graven l'input o part del procés.
. Només és cost de producció l'Impost de Societats.
32 Dades: Compres de matèries primes = 300 Kg, a 18€/Kg. Per tant:

. De moment no és un cost, ja que no s'han consumit.
. Mesura i valoració, claríssimament és un cost.
. És un cost, i a més, és fix ja que se sap segur que son 300 quilos.
. Cap de les anteriors
33 Els costos opden classificar-se per la seva funcionalitat:

. De forma coincident a les despeses per naturalesa.
. De forma coincident a les despeses per naturalesa, excloent les despeses financeres.
. D'aprovisionament, transformació i estructura.
. D'aprovisionament, transformació, distribució i administració.
34 Entre els costos de fabricació destaca l'amortització:

. Que segueix sempre els criteris que la mateixa empersa aplica en comptabilitat financera.
. Que es poden aplicar incentius fiscals específics (llibertat d'amortització).
. En realitat, com no constitueix un pagament no representa un cost.
. Cap de les anteriors.
35 Si l'amortització real és superior a l'amortització financera, llavors:

. El termini d'amortització de la comptabilitat financera és més curt respecte de la comptabilitat analítica.
. El termini d'amortització de la comptabilitat financera és més llarg respecte de la comptabilitat analítica.
. El termini d'amortització de la comptabilitat financera és el mateix respecte de la comptabilitat analítica.
. El termini d'amortització és una variable indeterminable.
36 El cost bàsic de producció està format per:

. Materials, mà d'obra i costos de fabricació.
. Materials i mà d'obra.
. Materials, mà d'obra, costos de fabricació i una fracció de costos estructura.
. Cap de les anteriors.
37 La referència als costos interns:

. És una simple argúcia en el que s'anomena comptabilitat creativa.
. És una pràctica irregular, sancionada en l'àmbit fiscal i mercantil.
. És una expressió referida als costos calculats en el procés (amortitzacions, oportunitat).
. És una expressió coincident amb costos oportunitat de forma exclusiva.
38 La classificació dels costos fixos i variables:

. En general, s'associen al nivell de producció a curt termini.
. Els costos fixos són sempre fixos i els variables sempre variables.
. Depenen de la posició en el mercat i els preus canviants dels productes.
. Totes les anteriors.
39 En general la factura de telèfon incorpora una quota de manteniment i una de consum, per tant, és un exemple paradigmàtic de:

. Un cost de subactivitat.
. Un cost semivariable.
. Un cost semidirecte.
. Un cost estàndard.
40 Un procés productiu s'aplica 1000 hores de treball per fabricar el producte "E" i 1450 hores per produir el producte "D". El principal cost que suporta l'empresa és el lloguer de les instal·lacions. Aquest cost

. Directe al producte i variable.
. Directe al producte i fix.
. Indirecte al producte i variable.
. Indirecte al producte i fix.
41 S'entén per quadre de repartiment:

. La imputació dels costos dels factors als productes.
. La imputació dels costos dels factors a les seccions.
. La imputació de costos a les seccions principals.
. Un concepte recolzat en l'arbitrarietat per distribuir costos a productes.
42 La secció auxiliar és:

. En general les seccions d'administració i vendes.
. Lloc on es transforma l'input.
. Secció que presta serveis a la principal.
. La secció on es rep la matèria primera.
43 El repartiment primari de costos consisteix a portar el cost dels factors a les seccions:

. Fals.
. Veritable.
. Només en els models inorgànics.
. És sinònim de la fase de captació.
44 Amb el repartiment primari de costos s'aconsegueix repercutir el cost de les seccions principals cap a les auxiliars:

. Incorrecte, el repartiment primari reparteix el cost dels factors cap a les seccions.
. Incorrecte, el repartiment primari només reparteix el cost de la matèria primera.
. Totalment correcte.
. Cap de les anteriors.
45 Una secció que presta serveis a una principal però que està fora del procés productiu es diu:

. Secció recíproca.
. Secció auxiliar.
. Secció equivalent.
. Totes les anteriors.
46 Entre els objectius de la comptabilitat de costos es poden citar:

. La valoració d'actius.
. Elaborar els comptes anuals.
. Planificació de la gestió.
. Analitzar l'eficiència empresarial.
47 Els usuaris de la comptabilitat de costos són:

. Els socis.
. Externs.
. Interns.
. Totes les anteriors.
48 Podem definir cost com:

. El consum valorat en diners dels béns i serveis necessaris per a la producció.
. El sacrifici de valors o sortida d'actius del patrimoni de l'empresa, tenint en compte com a contrapartida l'entrada d'un altre o altres actius.
. El que cal donar a canvi d'alguna cosa.
. El sacrifici de valors vinculat a l'obtenció d'altres valors.
49 Expressar un cost en les unitats que li són pròpies o específiques suposa:

. Calcular la magnitud econòmica d'un cost.
. Xifrar un consum de factors en unitats monetàries.
. Xifrar la magnitud tècnica d'un cost.
. Xifrar la magnitud tècnica d'un cost i valorar-lo en unitats monetàries.
50 Els objectes de cost en una empresa industrial poden ser:

. La matèria primera.
. Els centres o seccions.
. Els portadors exclusivament.
. Els productes i els centres.

Contabilidad de costes 1 ,Contabilidad de costes 1. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,1. Preguntas:25
Gestión financiera ,Gestión financiera. Categorías:Gestión ,financiera. Preguntas:14
EBAU 2019 -PREG. 37-53 ,PREGUNTAS 37-53. EBAU 2019 CULTURA AUDIOVISUAL . Tags:EBAU ,2019 ,-PREG. ,37-53. Preguntas:16
EBAU 2019 -PREG. 19-37 ,2º-PREGUNTAS TIPO TEST EBAU 2019 -PREGUNTAS DE LA 19 AL 37. Categorías:EBAU ,2019 ,-PREG. ,19-37. Preguntas:18
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ,Se analizará las características de la rúbrica, evaluación del desempeño y test como estrategias de evaluación en ambientes virtuales.. Tags:evaluación ,. Preguntas:10
camarera limp ,Repaso. Categorías:cam.. Preguntas:9
RRHH ss ,RRHH ss. Tags:RRHH. Preguntas:13
temas 12-16 ,una prueba de 125. Categorías:temas. Preguntas:125
Vascularización del SNC ,Test sobre la vascularización (arterial y venosa) del Sistema Nervioso Central (SNC). Neuroanatomía. No restan los fallos. Mínimo para aprobar 70%. . Tags:Irrigacion ,Vascularizacion ,arterias ,SNC ,neuroanatomía. Preguntas:10
¿Cuánto conoces a Laura? ,Este es un cuestionario para ver cuánto me conocen mis amigas. Categorías:Difícil ,bonito ,y ,barato. Preguntas:10
inteligencia artificial ,esta actividad consiste en responder si la afirmacion que se esta haciendo es verdadera o falsa. Tags:inteligencia ,artificial. Preguntas:6
Tiempo libre ,Spelling and vocabulary test. Categorías:Free-time ,activites. Preguntas:69

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios