crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosContabilidad de costes 1

Contabilidad de costes 1

1 Les decisions estratègiques tenen com a finalitat:

. Aconseguir els objectius generals de l'organització.
. Triar entre les estratègies de diversificació i seguiment.
. Establir les tasques del dia a dia.
. Valorar els actius de l'empresa.
2 Les decisions tàctiques pretenen:

. Fixar els preus dels mesos immediats.
. Posar en pràctica polítiques concretes.
. Valorar els actius de l'empresa.
. Assenyalar els desplaçaments dels agents comercials.
3 Podem dir que la comptabilitat financera:

. No aconsegueix informació rellevant per a l'adopció de decisions.
. Elabora una informació que, encara que amb reserves, pot servir per a l'adopció de decisions.
4 La comptabilitat de gestió pot presentar la informació:

. Només qualitativament.
. Només quantitativament.
. De contingut financer.
. Quantitativa i qualitativa.
5 L'objectiu de valoració de béns en la comptabilitat de costos implica:

. Valorar tots els béns de l'empresa.
. Valorar tots els béns adquirits de tecers.
. Valorar existències que queden al final del període.
. Valorar les obligacions financeres de l'empresa.
6 El que caracteritza a la comptabilitat de costos és:

. El seu usuari, que és extern.
. El seu usuari, que és intern.
. El seu objectiu, moviment intern de valors.
. El seu objectiu, moviment extern de valors.
7 Les decisions operatives són aquelles que:

. Estan relacionades amb tasques específiques.
. Es prenen aplicant tècniques d'investigació operativa.
. Abasten l'horitzó temporal de mitjà termini.
. Estableixen els objectius economicofinancers de l'empresa.
8 Un dels objectius de la comptabilitat de costos és:

. Registre dels fets comptables.
. Subministrar informació als usuaris externs.
. Valorar els inventaris d'existències.
. Subministrar informació de tipus quantitatiu exclusivament.
9 La importància dels objectius de la comptabilitat de costos:

. És sempre la mateixa.
. Varia en funció de l'àmbit d'actuació.
. Planificació i control.
. El més important és la valoració d'inventaris.
10 La capacitat productiva de l'empresa, varia en un determinat període en funció:

. Del volum de productes previstos fabricar.
. De la decisió del gerent de l'empresa.
. Del total de recursos i mitjans disponibles en aquest període.
. Del volum de productes previstos vendre.
11 L'activitat productiva:

. És una part del provés productiu.
. És una part de l'organigrama de l'empresa.
. És la secció on es transforma el producte.
. Comprèn des de la cessió dels factors productius fins a la posada a disposició dels clientes dels productes venuts.
12 Per "taxa de rendiment" s'entén:

. La relació per quocient entre els productes obtinguts i els factors emprats en un període de temps.
. La relació per quocient entre els productes obtinguts i els factors emprats.
. La quantitat de producte que s'obté en el procés de transformació.
13 El "Valor afegit" és:

. La diferència entre el cost dels productes acabats i el cost d'adquisició de les matèries primeres.
. La suma de tots els valors afegits generats en l'activitat productiva.
. La suma de tots els recursos utilitzats en el procés productiu.
. La diferència entre el preu de venda i el cost d'adquisició dels recursos necessaris per a realitzar el procés productiu.
14 Formatges "Els Ant" produeixen formatge fresc. Amb la seva activitat productiva genera sèrum que ven per a la fabricació de pinsos. Com es considera el sèrum?

. Producte principal.
. Subproducte.
. Residu.
. Rebuig.
15 "Yamaha" es dedica a la fabricació d'instruments musicals i motocicletes. Quin tipus de procés productiu s'utilitza?

. Simple.
. Paral·lel.
. Conjunt.
. Alternatiu.
16 Entenem per "capacitat productiva":

. La capacitat mitjana d'una empresa és capaç de produir tenint en compte uns recursos limitats.
. La capacitat màxima de producció de l'empresa tenint en compte la quantia fixa de recursos (físics i humans) amb què compta per desenvolupar la seva activitat.
. La capacitat de producció de l'empresa en circumstàncies normals o habituals de l'empresa i del mercat.
17 Entenem per "activitat":

. El ritme de producció normal o habitual de l'empresa.
. L'ús que es fa de la capacitat productiva en un període o moment determinat.
. Una acció o tasca concreta del procés productiu.
. Un conjunt de tasques necessàries per a l'activitat productiva.
18 Un "subproducte" és:

. Un tipus de producte derivat de l'explotació del qual no es pot obtenir un bé econòmic.
. Un tipus de producte derivat del procés productiu del que es pot obtenir un bé econòmic.
. Un tipus de producte que en no ser comercialitzat per l'empresa es considera un residu.
. Un producte complementari al producte primer la comercialització del qual produeix el principal benefici de l'empresa.
19 Un "cost d'oportunitat":

. Es registra precisament en la comptabilitat financera com a despesa.
. Sorgeix de no emprar un factor productiu en la seva millor alternativa possible.
. No ha forma mai part del preu del producte.
. És una modalitat de càrrega no incorporable.
20 Quina és la correcta?

. Totes les despeses de l'empresa incrementen el cost dels productes.
. Tot cost implica un sacrifici de factor productiu.
. Tota despesa implica un cost.
. Cap és correcta.
21 Els resultats comptables analítics i financers d'un període:

. Coincideixen sempre per a un mateix període comptable.
. No coincideixen, sempre és més gran el resultat analític del període.
. No coincideixen, per la diferent consideració d'ingressos.
. Poden no coincidir perquè consideren diferents criteris en els seus ingressos i costos.
22 El concepte de cost comptable utilitza el criteri de cost d'oportunitat per:

. Determinar quina quantitat de factors es sacrifiquen en el procés productiu.
. Valorar els factors productius que utilitza l'empresa.
. Calcular el cost d'una determinada activitat.
. Valorar monetàriament alguns factors productius consumits que no tenen un valor directe de mercat.
23 Una empresa comptabilitza un ingrés en el lloguer a tercers de part d'una nau de la seva propietat on emmagatzema les seves existències. Com es considera aquest ingrés en la comptabilitat de costos?

. Incorporable perquè la nau és de l'empresa.
. No incorporable, perquè aquest tipus d'operacions no es facturen.
. Incorporable, perquè tots els ingressos ho són.
. No incorporable, ja que no guarda relació amb l'activitat productiva de l'emrpesa.
24 Entre els objectius de la comptabilitat de costos destaca:

. Determinar el resultat econòmic-financer de l'empresa.
. Establir el resultat fiscal (base imposable) de l'exercici.
. Controlar i valorar els inventaris permanents.
. Controlar l'eficàcia de temps i temps morts del personal.
25 La comptabilitat de costos es regeix fonamentalment per normes jurídiques:

. Fals.
. Cert.
. Només cert en el cas espanyol.

Gestión financiera ,Gestión financiera. Categorías:Gestión ,financiera. Preguntas:14
EBAU 2019 -PREG. 37-53 ,PREGUNTAS 37-53. EBAU 2019 CULTURA AUDIOVISUAL . Tags:EBAU ,2019 ,-PREG. ,37-53. Preguntas:16
EBAU 2019 -PREG. 19-37 ,2º-PREGUNTAS TIPO TEST EBAU 2019 -PREGUNTAS DE LA 19 AL 37. Categorías:EBAU ,2019 ,-PREG. ,19-37. Preguntas:18
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ,Se analizará las características de la rúbrica, evaluación del desempeño y test como estrategias de evaluación en ambientes virtuales.. Tags:evaluación ,. Preguntas:10
camarera limp ,Repaso. Categorías:cam.. Preguntas:9
RRHH ss ,RRHH ss. Tags:RRHH. Preguntas:13
temas 12-16 ,una prueba de 125. Categorías:temas. Preguntas:125
Vascularización del SNC ,Test sobre la vascularización (arterial y venosa) del Sistema Nervioso Central (SNC). Neuroanatomía. No restan los fallos. Mínimo para aprobar 70%. . Tags:Irrigacion ,Vascularizacion ,arterias ,SNC ,neuroanatomía. Preguntas:10
¿Cuánto conoces a Laura? ,Este es un cuestionario para ver cuánto me conocen mis amigas. Categorías:Difícil ,bonito ,y ,barato. Preguntas:10
inteligencia artificial ,esta actividad consiste en responder si la afirmacion que se esta haciendo es verdadera o falsa. Tags:inteligencia ,artificial. Preguntas:6
Tiempo libre ,Spelling and vocabulary test. Categorías:Free-time ,activites. Preguntas:69
Juego didáctica ,Examen del tema 3 y tema 4 de didáctica. Tags:Juego. Preguntas:34

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios