crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosEAC_1 TEST TEORICA

M10 logistica

1) Un magatzem ha de tenir, entre d'altres, les següents zones:

. a) De recepció, d'emmagatzematge, d'expedició i de manteniment
. b) De recepció, de devolució, d'expedició i d'envasos buits
. c) D'emmagatzematge, de serveis administratius, d'expedició i d'envasos buits
. d) Totes les anteriors són correctes
2) Prioritzar el criteri tècnic en la funció d'aprovisionament significa:

. a) Mantenir les existències el més altes possibles amb independència del nivell de cost de l'aprovisionament
. b) Mantenir les existències el més altes possibles minimitzant el cost d'aprovisionament
. c) Mantenir les existències el més baixes possibles evitant la ruptura d'estocs
. d) Mantenir les existències el més baixes possibles buscant la minimització del cost d'aprovisionament
3) Una de les funcions bàsiques del magatzem és:

. a) La conservació òptima dels productes
. b) La proximitat al destí de consum
. c) La correcció dels desequilibris en l'empresa entre l'oferta i la demanda
. d) Les respostes a i c són correctes
4) Per tal de valorar els estocs en la realització d'un inventari es tindrà en compte:

. a) El preu de venda del producte
. b) El cost d'adquisició del producte
. c) El cost d'adquisició, excepte quan el preu de mercat sigui inferior
. d) El preu de venda del producte, excepte quan el cost d'adquisició sigui inferior
5) Quin dels métodes de valoració d’existencies acceptats comptablement ens generarà un valor final de la mercaderia superior davant els mateixos inputs i outputs al magatzem:

. a) LIFO
. b) FIFO
. c) HIFO
. d) PMP
6) La quantitat mínima de mercaderia necessària per poder servir les comandes dels clients i no quedar desabastit, l'assenyala:

. a) L'estoc mínim
. b) L'estoc màxim
. c) L'estoc de seguretat
. d) L'estoc mitjà
7) Una ruptura de l’estoc genera:

. a) Una perdua de clients
. b) Un increment de la rentabilitat
. c) Una ruptura programada
. d) Totes les anteriors
8) En la valoració d’existències, en el cas d’una devolució de compres s’anotarà com:

. a) Una sortida al preu de venda de la mercaderia
. b) Una sortida al preu de cost de l’entrada
. c) Una entrada al mateix preu que es va valorar la sortida
. d) Una sortida al mateix preu que es va valorar l’entrada
9) Segons el métode Wilson, el producte entre el volum de la demanda i el preu unitari de produte ens permet calcular el cost:

. a) d’adquisició
. b) de comanda
. c) d’emmagatzematge
. d) finacer
10) Què és un dispositiu de càrrega global:

. a) Una plataforma al moll de càrrega que s'acobla al mitjà de transport
. b) Una màquina de tracció que es desplaça per terra per aixecar i transportar mercaderies
. c) Un armari muntat sobre eixos verticals
. d) Un element ubicat en espais petits que es desplaça sobre rails
11) Els costos d’emmagatzematge augmenten si..:

. a) Augmenta la quantitat demanada
. b) Augmenta el cost de comanda
. c) Disminueix la quantitat demanada
. d) Cap de les anteriors és correcta.
12) La ruptura d'estocs es relaciona amb:

. a) Un estoc de seguretat molt alt i un cost d'emmagatzematge elevat
. b) Un cost d'emmagatzematge mínim i un estoc de seguretat massa alt
. c) Un punt de comanda molt alt i un estoc de seguretat massa alt
. d) Un estoc de seguretat massa baix i un cost d'emmagatzematge mínim
13) El moment de reposició dels estocs s’ha de produir quan les existències són:

. a) Majors que el punt de comanda
. b) Menors que el punt de comanda
. c) Iguals al punt de comanda
. d) Cap de les anteriors és correcta
14) El magatzem en què es guarda la mercaderia que es distribuirà en destinacions de la mateixa zona geogràfica és:

. a) Un magatzem de destí
. b) Una plataforma logística
. c) Un magatzem local
. d) Un magatzem de trànsit
15) El termini d'aprovisionament és...:

. a) El temps que hi ha des de que es fa una comanda fins que el proveïdor lliura el material
. b). El temps que hi ha des de que es fa una comanda fins que es realitza la següent.
. c) El temps que hi ha des de que es rep una comanda fins que es rep la següent.
. d) Cap de les anteriors és correcta.
16) Segons el mètode ABC de valoració d'estocs, necessiten un control simple i aleatori els productes del grup:

. a) A
. b) B
. c) C
. d) Cap. Tots els productes requereixen un control minuciós, donat el valor econòmic que representen
17) Segons el mètode ABC de valoració d'estocs, necessiten un control exhaustiu i continuat els productes del grup:

. a) A
. b) B
. c) C
. d) Cap. Tots els productes requereixen un control minuciós, donat el valor econòmic que representen
18) Per calcular l’index de rotació de l’estoc es:

. a) resta al preu final de venda sense impostos el preu d’adquisició del producte i els costos de posesió
. b) resta al preu final de venda amb impostos el preu d’adquisició del producte i els costos de posesió
. c) es divideix el numero d’unitats del producte entre l’estoc mig
. d) es divideix l’estoc mig entre el numero d’unitats del producte
19) Quin dels métodes de valoració d’existencies acceptats comptablement ens generarà un valor final de la mercaderia més baix davant els mateixos inputs i outputs al magatzem:

. a) LIFO
. b) FIFO
. c) HIFO
. d) PMP
20) Un palet és considerat un sistema d'emmagatzematge:

. a) Dinàmic
. b) Flexible
. c) Estàtic
. d) Auxiliar

EAC 3 TEST TEORICA ,M10 LOGISTICA. Tags:Logistica. Preguntas:20
EAC 2 TEST TEORIA ,LOGISTICA M10. Categorías:Logistica. Preguntas:20
inyecciones ,responder. Tags:inyecciones. Preguntas:19
alto horno 2 ,alto horno 2 . Categorías:alto ,horno ,2. Preguntas:9
Test de gramática ,Test online sobre gramática 3ºeso. Tags:sintaxis. Preguntas:10
Matematicas ,Indicaciones:resuelve las siguientes operaciones seguon lo considere correcto. Categorías:Matematica ,. Preguntas:10
Cuestinario ,Resuelva las siguientes preguntas. Tags:Nombre ,año ,edad. Preguntas:10
Cuestionario ,Resuelva Las siguientes preguntas. Categorías:Valor ,ciencia ,inteligencia. Preguntas:10
Programació ,Test d\'autoaprenentatge MF1442. Tags:Programació. Preguntas:20
Contabilidad de costes 4 ,Contabilidad de costes 4. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,4. Preguntas:15
BMC TEMA 9 ELECTROFORESIS ,Test del tema de biologia molecular del grado superior de laboratorio de electroforesis, en el que entra tanto la electroforesis convencional, como la multiplex, a tiempo real e inclusive la MLPA. Además de los distintos geles como son el de agaros. Tags:electroforesis ,biologia ,morir. Preguntas:13
Contabilidad de costes 3 ,Contabilidad de costes 3. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,3. Preguntas:25

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios