crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosEAC 3 TEST TEORICA

M10 LOGISTICA

1) Normalment, en el cas de la devolució d'un producte per part d'un client...

. a) L'empresa client es fa càrrec del transport dels productes al magatzem de l'empresa.
. b) L'empresa que ha venut el producte es fa càrrec del seu transport fins al propi magatzem.
. c) L'empresa client i l'empresa que ha venut el producte es fan càrrec de manera compartida del transport.
. d) No hi ha una manera habitual de procedir en l'assumpció d'aquest cost.
2) Des del punt de vista de la qualitat logística, què són els lliuraments urgents?

. a) Són un estàndard fixat a les normes.
. b) Són una mesura de la capacitat de reacció de l'empresa.
. c) Són una prestació que diferencia el producte de la resta.
. d) Són una característica elemental del servei.
3) En relació a l'índex de devolucions, quina de les següents afirmacions és certa?

. a) Determina la probabilitat que el servei no és realitzi a temps.
. b) És el percentatge de comandes servides en relació a les comandes amb devolució.
. c) Com major sigui l'índex, menor és la qualitat.
. d) Totes les respostes anteriors són falses.
4) Quin dels següents punts és un objectiu principal del JIT?

. a) Eliminar els malbarataments.
. b) Concentrar els proveïdors en un nombre mínim.
. c) Mantenir un estoc de seguretat mínim.
. d) Aplicar una estratègia de qualitat en l'aprovisionament.
5) En la cadena de valor de Porter, és una activitat primària...

. a) La relació amb els inversors.
. b) El disseny de productes.
. c) El sistema de remuneració dels recursos humans.
. d) La resolució de queixes dels clients.
6) Per al càlcul de quin cost es calcula el cost financer?

. a) El cost d'aprovisionament.
. b) El cost de l'espai.
. c) El cost de tinença d'estocs.
. d) El cost d'administració.
7) De quins productes es fa càrrec la logística inversa?

. a) Dels articles que procedeixen de les devolucions dels clients.
. b) Dels envasos i embalatges que procedeixen dels acords postvenda.
. c) Dels béns desitjats i els béns no desitjats.
. d) Totes les respostes anteriors són correctes.
8) En la logística inversa, quina operació s'aplica a un producte que rep com a acció de recuperació només un rentat?

. a) Reciclatge.
. b) Reutilització.
. c) Reparació.
. d) Renovació.
9) Com mostra una empresa que està adherida a un SIG i que l'envàs compleix amb la llei d'envasos.

. a) Identificant l'envàs amb les sigles SIG.
. b) Identificant l'envàs amb un punt verd.
. c) Identificant l'envàs amb un punt verd i les sigles SIG.
. d) No és una informació que es pugui mostrar des de l'envàs.
10) Quin tipus de residus són el paper i el cartró?

. a) Inerts.
. b) Assimilables als urbans.
. c) Urbans.
. d) Especials.
11) El pla de direcció logística...

. a) Està inclòs en el pla de màrqueting.
. b) Està supeditat al pla estratègic de l'empresa.
. c) Es realitza sempre amb independència del pla de màrqueting.
. d) Es realitza sempre amb independència del pla estratègic de l'empresa.
12) Distribuir les mercaderies en la forma i el temps òptims amb el menor cost possible és un objectiu de...

. a) La logística externa.
. b) La logística interna.
. c) L'aprovisionament..
. d) El control d'inventaris.
13) El cost de la logística inversa per als SIG i les empreses amb SDDR està format per...

. a) Els costos de transport, emmagatzematge, tractament i recuperació.
. b) Els costos de transport fins al punt net, els costos d'amortització i els de personal.
. c) Els costos d'espai, instal·lacions, manipulació i transport.
. d) Cap de les anteriors.
14) Els extraviaments o furts donen lloc a costos ocults...

. a) Per obsolescència.
. b) Per ruptures.
. c) Per diferències en els inventaris.
. d) Per costos de logística interna.
15) Són factors que incrementen els costos d'emmagatzematge...

. a) Un elevat nombre d'operacions i la gran dimensió d'aquestes.
. b) Un número reduït de referències en el magatzem.
. c) La minimització de l'ús d'envasos i embalatges.
. d) La dimensió reduïda de les comandes rebudes.
16) De quina àrea és funció l'atenció al client?

. a) L'aprovisionament.
. b) La logística interna.
. c) La logística externa.
. d) L'atenció al client no és una funció de la logística.
17) La primera fase del procés de la planificació logística és...

. a) La definició d'objectius.
. b) L'anàlisi operativa.
. c) La revisió dels recursos.
. d) L'anàlisi estratègica.
18) Els magatzems que agrupen comandes de petites dimensions, de diferents proveïdors, per a reunir les mercaderies en enviaments de major volum són...

. a) Magatzems de distribució regional.
. b) Plataformes logístiques.
. c) Magatzems locals.
. d) Magatzems de trànsit.
19) És avantatge d'un sistema de gestió d'estocs descentralitzat...

. a) Un major control sobre els fluxos de materials.
. b) L'optimització del cost de transport.
. c) El tractament integrat del flux d'informació.
. d) L'augment de la presència del producte en el mercat.
20) Els recipients que contenien un producte ja utilitzat i que no es poden utilitzar per a cap altra cosa són...

. a) Residus.
. b) Embalatges.
. c) Materials especials.
. d) Envasos fora d'ús.

EAC 2 TEST TEORIA ,LOGISTICA M10. Tags:Logistica. Preguntas:20
inyecciones ,responder. Categorías:inyecciones. Preguntas:19
alto horno 2 ,alto horno 2 . Tags:alto ,horno ,2. Preguntas:9
Test de gramática ,Test online sobre gramática 3ºeso. Categorías:sintaxis. Preguntas:10
Matematicas ,Indicaciones:resuelve las siguientes operaciones seguon lo considere correcto. Tags:Matematica ,. Preguntas:10
Cuestinario ,Resuelva las siguientes preguntas. Categorías:Nombre ,año ,edad. Preguntas:10
Cuestionario ,Resuelva Las siguientes preguntas. Tags:Valor ,ciencia ,inteligencia. Preguntas:10
Programació ,Test d\'autoaprenentatge MF1442. Categorías:Programació. Preguntas:20
Contabilidad de costes 4 ,Contabilidad de costes 4. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,4. Preguntas:15
BMC TEMA 9 ELECTROFORESIS ,Test del tema de biologia molecular del grado superior de laboratorio de electroforesis, en el que entra tanto la electroforesis convencional, como la multiplex, a tiempo real e inclusive la MLPA. Además de los distintos geles como son el de agaros. Categorías:electroforesis ,biologia ,morir. Preguntas:13
Contabilidad de costes 3 ,Contabilidad de costes 3. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,3. Preguntas:25
Contabilidad de costes 2 ,Contabilidad de costes 2. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,2. Preguntas:25

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios