crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
1) Els e-marketplaces són llocs virtuals de negoci. Acudir-hi per buscar possibles proveïdors implica:

. a) Informació interna on line.
. b) Informació externa on line.
. c) Informació interna off line.
. d) Informació externa off line
2) Per a què és convenient realitzar un pla de mesura i control de la gestió amb els proveïdors:

. a) Per a l’elecció del proveïdor.
. b) Per a la selecció del proveïdor.
. c) Per a l’avaluació del proveïdor.
. d) Per al barem del proveïdor.
3) Establir l’estil i l’estratègia que cal seguir es troba en la següent fase de negociació amb proveïdors, que és:

. a) Desenvolupament.
. b) Inici.
. c) Tancament.
. d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
4) Si arribat un moment la negociació es bloqueja, és convenient:

. a) Buscar punts d’acord i aprofundir-hi.
. b) Prendre’s un temps per reconsiderar l’estratègia i,per tant, l’estil de la negociació.
. c) Les respostes a) i b) són correctes.
. d) Les respostes a) i b) no són correctes.
5) El màrqueting de compres consisteix en:

. a) Estudis de mercat de la demanda.
. b) Estudis de mercat de subministraments.
. c) Les respostes a) i b) són correctes.
. d) Les respostes a) i b) no són correctes.
6) El comakership es basa en:

. a) Molts proveïdors actius amb els quals mantenir relacions estables a llarg termini. b) Pocs proveïdors actius amb els quals mantenir relacions estables a llarg termini. c) Molts proveïdors actius amb els quals mantenir relacions estables a curt termini. d) Pocs proveïdors actius amb els quals mantenir relacions estables a curt termini.
7) Quan es produeix la modificació de la base imposable per circumstàncies com la devolució de mercaderies o la devolució d’envasos i embalatges:

. a) Sempre cal emetre factura rectificativa.
. b) No cal emetre mai factura rectificativa.
. c) Cal emetre factura rectificativa, a no ser que es pugui descomptar l’import en operacions posteriors.
. d) Cal emetre factura rectificativa, a no ser que el client decideixi el contrari.
8) El règim especial del recàrrec d’equivalència consisteix en el fet que:

. a) Els empresaris inclosos en aquest règim reben dels seus clients un recàrrec per l’IVA suportat.
. b) Hisenda retorna l’IVA suportat.
. c) Es repercuteix un tipus d’IVA especial en les vendes.
. d) Els empresaris acollits a aquest règim suporten un recàrrec en les seves compres.
9) Quina de les operacions que s’esmenten a continuació no constitueix una operació exempta d’IVA?:

. a) Els serveis públics postals.
. b) Les operacions d’assegurança.
. c) Els sous i salaris.
. d) Les operacions financeres.
10) Quin dels documents que es detallen acredita legalment l’operació de compravenda o prestació de serveis?

. a) L’albarà valorat.
. b) L’albarà sense valorar.
. c) Les respostes a) i b) són correctes.
. d) Les respostes a) i b) no són correctes.
11) El registre a través de la web, la seva gestió en temps real i proporcionar al client un seguiment són característiques del:

. a) Pressupost en línia.
. b) Comanda en línia.
. c) Albarà en línia.
. d) Factura en línia.
12) Quan entre el proveïdor i el client s’ha realitzat una negociació prèvia i la comanda recull l’acord pactat, s’emet el que s’anomena:

. a) La proposta de comanda.
. b) La nota de comanda.
. c) El pressupost.
. d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
13) Seguir el rastre a un producte des del seu origen com a matèria primera fins que passa per producció, magatzem i distribució es coneix com a:

. a) Traçabilitat de la documentació.
. b) Traçabilitat del producte.
. c) Les respostes a) i b) no són correctes.
. d) Les respostes a) i b) són correctes.
14) Les incidències han de ser comunicades a:

. a) La direcció de l’empresa.
. b) El departament de compres.
. c) El departament de qualitat.
. d) El magatzem.
15) Indica la resposta correcta pel que fa a qualitat en la gestió de compres:

. a) Consta de personal qualificat en el departament de compres.
. b) Constitueix polítiques de qualitat en la compra de materials.
. c) Les respostes a) i b) són correctes.
. d) Les respostes a) i b) no són correctes.
16) En quina fase es realitza el control d’incidències:

. a) En l’execució de la compra.
. b) En la preparació de la compra.
. c) En el seguiment i control.
. d) En el desenvolupament d’especificacions.
17) En quina fase de la gestió de compres es realitza la petició d’ofertes?

. a) En l’anàlisi de les necessitats.
. b) En el desenvolupament d’especificacions.
. c) En les fonts d’aprovisionament.
. d) En la preparació de la compra.
18) La devolució d’excedents és un criteri:

. a) Econòmic.
. b) Tècnic.
. c) De servei postvenda.
. d) Sobre l’empresa proveïdora.
19) Com es denomina el document amb què se sol·licita al departament de compres l’adquisició de matèries primeres, materials auxiliars, productes o serveis?

. a) Nota de comanda.
. b) Registre d’incidències.
. c) Requisició de compres.
. d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
20) La compra realitzada per l’Administració pública s’anomena:

. a) Compra industrial.
. b) Compra de consum.
. c) Compra institucional.
. d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

inyecciones ,responder. Categorías:inyecciones. Preguntas:19
alto horno 2 ,alto horno 2 . Tags:alto ,horno ,2. Preguntas:9
Test de gramática ,Test online sobre gramática 3ºeso. Categorías:sintaxis. Preguntas:10
Matematicas ,Indicaciones:resuelve las siguientes operaciones seguon lo considere correcto. Tags:Matematica ,. Preguntas:10
Cuestinario ,Resuelva las siguientes preguntas. Categorías:Nombre ,año ,edad. Preguntas:10
Cuestionario ,Resuelva Las siguientes preguntas. Tags:Valor ,ciencia ,inteligencia. Preguntas:10
Programació ,Test d\'autoaprenentatge MF1442. Categorías:Programació. Preguntas:20
Contabilidad de costes 4 ,Contabilidad de costes 4. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,4. Preguntas:15
BMC TEMA 9 ELECTROFORESIS ,Test del tema de biologia molecular del grado superior de laboratorio de electroforesis, en el que entra tanto la electroforesis convencional, como la multiplex, a tiempo real e inclusive la MLPA. Además de los distintos geles como son el de agaros. Categorías:electroforesis ,biologia ,morir. Preguntas:13
Contabilidad de costes 3 ,Contabilidad de costes 3. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,3. Preguntas:25
Contabilidad de costes 2 ,Contabilidad de costes 2. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,2. Preguntas:25
Contabilidad de costes 1 ,Contabilidad de costes 1. Tags:Contabilidad ,de ,costes ,1. Preguntas:25

Crea tu propio test gratis




Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios