crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
1. En la fase de planificació l'auditor estableix contacte amb el seu client i avalua la viabilitat de dur a terme l'auditoria.

. Verdader
. Fals
2. La formalització de l'acord entre l'auditor i el seu client es realitza mitjançant la "Carta d'encàrrec"

. Verdader
. Fals
3. La confecció dels comptes anuals és responsabilitat de l'auditor.

. Verdader
. Fals
4. L'auditor pot anunciar els seus serveis en mitjans de comunicació.

. Verdader
. Fals
5. Una de les finalitats del sistema de control intern és garantir l'assoliment de l'eficiència operativa.

. Verdader
. Fals
6. L'avaluació d'un sistema de control intern és fonamental per a determinar la naturalesa, l'amplitud i el moment d'aplicació de les proves d'auditoria.

. Verdader
. Fals
7. El mètode descriptiu per avaluar el sistema de control intern es basa en l'ús de fluxogrames que descriguin els circuits que segueixen els documents.

. Verdader
. Fals
8. L'auditor ha de tenir una experiència mínima de cinc anys.

. Verdader
. Fals
9. El risc inherent és el derivat que el sistema de control intern no detecti els errors o omissions que puguin contenir els comptes anuals

. Verdader
. Fals
10. L'evidència suficient és una característica qualitativa que fa a la utilització dels procediments idonis per obtenir evidència en cada circumstància.

. Verdader
. Fals
11. L'evidència oral és més persuasiva que la documental.

. Verdader
. Fals
12. L'evidència obtinguda en l'empresa és més fiable si sorgeix d'un bon sistema de control intern.

. Verdader
. Fals
13. L'evidència obtinguda pel propi auditor a través de l'observació i inspecció és menys fiable que l' obtinguda de forma indirecta.

. Verdader
. Fals
14. L'evidència obtinguda de fonts externes és més fiable que l' obtinguda dins de l'empresa.

. Verdader
. Fals
15. Segons la finalitat de les proves, aquestes es classifiquen en proves substantives i proves de compliment.

. Verdader
. Fals
16. Són proves substantives aquelles que tracten d'avaluar el sistema de control intern de l'entitat auditada.

. Verdader
. Fals
17. Els papers de treball són propietat de l'entitat auditada.

. Verdader
. Fals
18. El termini de conservació dels papers de treball és de quatre anys.

. Verdader
. Fals
19. Els papers de treball estan formats per tots aquells documents que l'auditor cregui necessari utilitzar per al desenvolupament de l'auditoria.

. Verdader
. Fals
20. L'escriptura de constitució de la societat s'arxiva dins de l'arxiu permanent.

. Verdader
. Fals
21. Els comptes anuals s'arxiven a l'arxiu de l'exercici.

. Verdader
. Fals

Auditoria ,Auditoria. Tags:Contabilidad ,Auditoria. Preguntas:15
Evaluación sobre Ecosistemas ,LA siguiente es una prueba que permite reconocer que tantos conocimientos y competencias tienes acerca de los Ecosistemas. Categorías:Ecosistema. Preguntas:6
Ciencias I ,Ciencias experimentales educación primaria Granada. Tags: ,interesante. Preguntas:155
VN en contexto clínico ,VN en contexto clínico. Categorías:VN ,en ,contexto ,clínico. Preguntas:7
Ecececrc ,Fuck ec. Tags:Ec ,EFECOM ,ececec. Preguntas:8
FISIOPATOLOGIA T.1-5 ,FISIOPATOLOGIA PARA EL GRADO SUPERIOR DE LABORATORIO . Categorías:FISIOPATOLOGIA. Preguntas:21
epidemiologia 2 ,epidemiologia 2. Tags:EPI. Preguntas:78
Salud, Epidemiología ,EPIDEMIOLOGÍA. Categorías:EPI. Preguntas:100
pracctico 2 ,jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Tags:kkkkkkkkkkk. Preguntas:20
prrractico 1 ,jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Categorías:jajajaajajaajaja. Preguntas:20
Alimentación saludable ,Las siguientes preguntas se relacionan con las ideas y actitudes que tienes en relación con la alimentación. En concreto, me gustaría saber hasta qué punto para ti es importante seguir una alimentación sana o consumir al. Tags:Alimentación ,sana. Preguntas:27
Recordemos los modelos atómicos ,Utilizando la teoría revisada en clases conteste este breve quiz. Categorías:modelo ,atómico. Preguntas:6

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios