crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
1)La reforma de la nostra legislació mercantil iniciada a finals de la dècada dels vuitanta va ser propiciada per la incorporació d'Espanya a la llavors Comunitat Econòmica Europea.

. Verdader
. Fals
2)L'ICAC és un organisme autònom dependent del Ministeri d'Economia.

. Verdader
. Fals
3)El ROAC és l'organisme encarregat del control i disciplina de l'auditoria.

. Verdader
. Fals
4) L' ICAC és l'organisme encarregat de l'establiment de principis i normes comptables.

. Verdader
. Fals
5) Les corporacions que agrupen els auditors són les encarregades d'elaborar, adaptar i revisar les Normes Tècniques d'Auditoria (NTA).

. Verdader
. Fals
6) Un auditor pot treballar en una empresa auditada a l'any següent d'acabar el seu contracte d'auditoria.

. Verdader
. Fals
7) Per poder estar inscrit en el ROAC com a auditors exercents cal haver prestat fiança com a garantia de les seves responsabilitats.

. Verdader
. Fals
8) Per poder inscriure en el ROAC és requisit indispensable no tenir antecedents penals de qualsevol tipus.

. Verdader
. Fals
9) La realització dels exàmens d'aptitud correspon a les Corporacions d'auditors.

. Verdader
. Fals
10) Tenen obligació d'auditar els seus comptes anuals totes les societats que emetin accions.

. Verdader
. Fals
11) Tenen obligació d'auditar els seus comptes anuals totes les empreses que cotitzin els seus títols en un mercat secundari organitzat.

. Verdader
. Fals
12) Només la Junta General de Socis i el registrador mercantil tenen capacitat per nomenar auditor d'una empresa.

. Verdader
. Fals
13) Per a poder ser auditor a Espanya és absolutament obligatori estar en possessió d'un títol universitari.

. Verdader
. Fals
14) Són incompatibles per exercir l'auditoria les persones unides amb vincles de consanguinitat o afinitat fins al tercer grau amb els empresaris, amb els directius o administradors de les empreses auditades.

. Verdader
. Fals
15) Els auditors no podran ser nomenats per període inicial inferior a cinc anys.

. Verdader
. Fals

Evaluación sobre Ecosistemas ,LA siguiente es una prueba que permite reconocer que tantos conocimientos y competencias tienes acerca de los Ecosistemas. Tags:Ecosistema. Preguntas:6
Ciencias I ,Ciencias experimentales educación primaria Granada. Categorías: ,interesante. Preguntas:155
VN en contexto clínico ,VN en contexto clínico. Tags:VN ,en ,contexto ,clínico. Preguntas:7
Ecececrc ,Fuck ec. Categorías:Ec ,EFECOM ,ececec. Preguntas:8
FISIOPATOLOGIA T.1-5 ,FISIOPATOLOGIA PARA EL GRADO SUPERIOR DE LABORATORIO . Tags:FISIOPATOLOGIA. Preguntas:21
epidemiologia 2 ,epidemiologia 2. Categorías:EPI. Preguntas:78
Salud, Epidemiología ,EPIDEMIOLOGÍA. Tags:EPI. Preguntas:100
pracctico 2 ,jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Categorías:kkkkkkkkkkk. Preguntas:20
prrractico 1 ,jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Tags:jajajaajajaajaja. Preguntas:20
Alimentación saludable ,Las siguientes preguntas se relacionan con las ideas y actitudes que tienes en relación con la alimentación. En concreto, me gustaría saber hasta qué punto para ti es importante seguir una alimentación sana o consumir al. Categorías:Alimentación ,sana. Preguntas:27
Recordemos los modelos atómicos ,Utilizando la teoría revisada en clases conteste este breve quiz. Tags:modelo ,atómico. Preguntas:6
BIOLOGÍA ,COMPRENDEN Y APRENDE . Categorías:DIVIERTETE. Preguntas:6

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios