crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Otros1711QIDPLAT

Test de prueba

1.- La guia de l’alumne d’un curs on-line serveix per:

. a ) Tramitar la certificació del curs
. b ) Orientar a l’alumne i informar dels aspectes clau
. c ) No té cap utilitat en un curs on-line
2.- En quins moments del curs, el tutor té tasques a fer:

. a ) a l’inici del curs
. b ) durant el curs
. c ) al final del curs
. d ) totes són correctes
3.- Quina de les següents NO és un eina de comunicació asincrònica (marca la incorrecta):

. a ) el correu electrònic
. b ) el foro
. c ) el xat
4.- A quin tipus de formació ens referim quan parlem de Blended Learning o B-Learning?

. a ) Presencial
. b ) On line
. c ) Semipresencial
5.- Quina de les següents afirmacions és FALSA:

. a ) El tutor s’ha de preocupar de mantenir la motivació de l’alumne
. b ) El tutor no ha de preparar materials si coneix molt bé la matèria
. c ) El tutor ha de mostrar-se proper i transmetre confiança a l’alumne
6.- Quin dels següents programes permet gestionar un entorn virtual d’aprenentatge?

. a ) MOODLE
. b ) Symbaloo
. c ) Duolingo
. d ) Powerpoint
7.- Quina és la principal funció que compleix un formador quan fomenta la relació entre els alumnes d’un fòrum d’un curs online?

. a ) Supervisora
. b ) Dinamitzadora
. c ) Informativa
. d ) Avaluadora
8.- En què consisteix l’acció tutorial?

. a ) En acompanyar l’aprenentatge autònom de l’alumne
. b ) En fer correccions de proves d’avaluació
. c ) En preocupar-se només de donar la benvinguda a l’alumne
9.- Quin instrument permet deixar clar als alumnes, els objectius, els continguts, el calendari, els criteris d’avaluació i el funcionament dels espais d’un curs on-line?

. a ) El missatge de benvinguda al curs
. b ) La normativa administrativa d’adjudicació del curs
. c ) La guia de l’alumne
10.- Quin tipus de plataformes per gestionar cursos on-line podem trobar?

. a ) Plataformes comercials
. b ) Plataformes ad-hoc
. c ) Plataformes lliures
. d ) Totes les anteriors
11.- Quan parlem d’entorn digital amb activitats i accions orientades a la formació, amb tot allò necessari per ensenyar i aprendre en línia (on-line) ens estem referint:

. a ) Sistema o plataforma de e-learning
. b ) Classe magistral
. c ) Documents penjats en una pàgina Web
12.- En una acció formativa virtual, l’alumne:

. a ) Ha de receptor passiu del que vagi decidint el formador
. b ) Ha de ser protagonista actiu i responsable del seu procés d’aprenentatge
. c ) Ha de qüestionar totes les propostes de treball que li plantegin
13.- El formador/tutor d’un curs virtual, actua com un:

. a ) Dipositari del coneixement, que anirà alliberant segons cregui convenient
. b ) Facilitador que acompanya el procés d’aprenentatge autònom de l’alumne
. c ) Assistent preparat per resoldre els problèmes tècnics de la plataforma
14.- L’exercici de l’acció tutorial on-line ha de fer-se:

. a ) de forma autoritària, estricta i normativa
. b ) mostrant-se inflexible a les demandes dels alumnes
. c ) mostrant-se proper, pacient i mantenint una actitud positiva amb l’alumne

¿Eres zonil? ,Este test es para ver si encajarías en nuestra zona comunitara, no sirve para nada, pero esperamos que te guste. Tags:original ,diferente ,zonil. Preguntas:10
El salario ,Derecho laboral- el salario. Categorías:Derecho ,laboral ,salario. Preguntas:11
psicosociales ,Responde a las siguientes preguntas sobre la carga de trabajo como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 20 preguntas en total.. Tags:ddddddd. Preguntas:24
test numero 1 ,es el test numero 2. Categorías:ley. Preguntas:318
Tema 2 Internet ,Elige la opción correcta, no resta los fallos. Tags:Internet. Preguntas:10
ergonomicos ,Responde a las siguientes preguntas sobre los incendios como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 20 preguntas en total.. Categorías:dddd. Preguntas:20
incendios ,Responde a las siguientes preguntas sobre los incendios como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 5 preguntas en total.. Tags:ddddd. Preguntas:15
LUGARES TRABAJO ,Responde a las siguientes preguntas sobre los lugares y los equipos de trabajo como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 6 preguntas en total.. Categorías:SVDVSEEE. Preguntas:18
iluminación ,Responde a las siguientes preguntas sobre la iluminación como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 6 preguntas en total.. Tags:a ,d ,d. Preguntas:6
TEMPERATURA ,Responde a las siguientes preguntas sobre riesgos químicos. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 8 preguntas en total.. Categorías:tdd. Preguntas:8
VIBRACIONES ,Responde a las siguientes preguntas sobre riesgos químicos. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 7 preguntas en total.. Tags:vibraciones. Preguntas:7
planificacion de trabajos ,planificacion de trabajos medioambientales. Categorías:Planificacion ,de ,trabajos ,medioambientales. Preguntas:55

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios