crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
Variable controlada.

. És el valor desitjat per la variable a controlar
. És la variable que es vol mantenir en el valor desitjat
. Són les variables externes al sstema de control que afecta a les variables controlades
Punt de consigna

. Es las variable que s'utiliitza per modificar l'efecte de les perturbacins
. Són les variables externes al sstema de control que afecta a les variables controlade
. És el valor desitjat per la variable a controlar
Temperatura

. És la variable que mesurada amb més freqüencia a l'industtria quimica.
. Força que afecta perpendicularment sobre una unitat de superficie
. Refeència al buit perfecte o zero absolut
Presio absoluta

. El valor total de la pressió mesurada
. Refeència al buit perfecte o zero absolut
. Una pressió d'un gas que exerceix l'atmosfera sobre la terra
Pressió atmosférica

. diferencia de pressió entre dos punts
. Un gato volando
. Una pressió d'un gas que exerceix l'atmosfera sobre la terra
. És la quentitat de fluid que circula per una conducció (canonada)
Presio manometrica o relativa

. És una mesura de l'acidesa o l'alcalinitat.
. És la capacitat d'una solució aquosa per conduit un corrent electric
. El valor total de la pressió mesurada
. Presió inferior a l'atmosferica
Pressió diferencial

. diferencia de pressió entre dos punts
. Són el sinstruments que mesuren les variables a controlar, les variables de pertorvacions
Buit

. S'enten per nivell l'alçada d'un liquid o un solid en l'interior d'un tanc o recipient
. Presió inferior a l'atmosferica
Nivell

. L'alçada d'un liquid o un solid en l'interior d'un tanc o precipient
. És responsable de convertir una magnitud física en un senyal, elèctric, pneumàtic o digital
. És una mesura de l'acidesa o l'alcalinitat.
Cabal

. Instrument que mesura les variables a controlar, les variables de perturbacions
. És la quentitat de fluid que circula per una conducció (canonada)
. És l'element físic que manipula la variable de procés d'acord amb l'acció calculada pel controlador
conductivitat electrica

. Representar de forma esquemàtica els llaçcos de control.
. Rep la senyal corresponent a la variable mesurada i calcula l'acció de control.
. És la capacitat d'una solució aquosa per conduit un corrent electric
Sensor

. Instrument que mesura les variables a controlar, les variables de perturbacions
. És responsable de convertir una magnitud física en un senyal, elèctric, pneumàtic o digital
Transmissor

. És l'element físic que manipula la variable de procés d'acord amb l'acció calculada pel controlador
. És responsable de convertir una magnitud física en un senyal, elèctric, pneumàtic o digital
Controlador

. Rep la senyal corresponent a la variable mesurada i calcula l'acció de control.
. Controla la temperatura ambient mitjançan el termometre.
És l'element físic que manipula la variable de procés d'acord amb l'acció calculada pel controlador

. Controlador.
. Actuador o element firal
. Esquema de control
Representar de forma esquemàtica els llaçcos de control.

. Mapa de coordenades
. Controlador.
. Esquema de control
Funció de la desviació entre el valor mesurat i el valor desitjat

. Sensor per a la monitoritzacio.
. Sensor per a la monitoritzacio.
. Sensor laminar
Sensors per a la monitoritzacio.

. La mesura prove d'una font externa
. Indiquen una mesura visual de la que esta mesurant.
Sensors pasius

. SI necesiten un subministrament extern d'energia
. La mesura prove d'una font externa
. Cap de les anteriors
NO necessita un subministramewnt extern d'energia

. Sensors passius
. Sensors actius
. Sensors semi-actius
. Sensors semi-passius
Sensors Actius

. La mesura prove d'una font externa
. La mesura prove d'una font intena
Per comparció

. Es basa en la variació conegudad'una altre variable en funcio de la variació de la magnitud mesurada
. Proporcionen un senyal que varia de forma contínua dins el rang de mesura
Per desplaçament

. sefectua la mesura en movimente( en desplaçament de la mostra)
. S'efectuala mesura de la vaiable comparant-la amb patrons coneguts
. Cap de les anteriors
Proporcionen una senyal que varia de forma contínua dins el rang de mesura.

. Sensors palpatius
. Sensors analogics
. Cap de les anteriors
Sensors digitals

. S'efectuala mesura de la vaiable comparant-la amb patrons coneguts
. Només poden donar com a resultat un valor finit de resultats
. Una imatgecontinua de dades
Fisicamet es defienix com la propietat d'un cos a ser mesurada

. Rang
. Abast
. Magnitud
Rang

. Valor de la variable que pot ser mesurat (límit superior - limit inferior)
. Mesura la reproductibilitat d'un resultat
. Al arivar a un teerme acendent canvien de rang.
Abast

. Diferencia entre valor minin i maxim del rang
. Valo superior
Diferència entre la mesura produïda per l'instrument i la mesura real

. Temps de resposta
. Error
. Exactitud
Precisió

. Qualitat d'un instrument de mesura per la que té tendencias a donar lectures properes al verdader calor de la magnitud mesurada
. Ranng de la variable que no fa variar la indicació o senyal (no produeix resposta)
. Mesura de la reproductivitat d'un resultat
Límit màxim de l'error de mesura

. Sensibilitat
. Banda morta
. Tolerància
Banda morta

. Ranng de la variable que no fa variar la indicació o senyal (no produeix resposta)
. la mesura de qualsevolvariable implica un retard qeu a de ser definit adequadament
. Cap de les anteriors
Temps de resposta

. La mesura de qualsevol variable implica un retard
. A de ser definit adequadament
. Les dues anteriors respostes
Termopar

. Son el mes utilitzats. Es la unio de 2 metalls diferents.
. Variació de la resistència elèctrica d'un material semiconductor (no lineal)
. És l'increment de resistència elèctrica que un conductor fa augmentar la temperatura
. Determina la temperatura d'un objecte sense posar-se en contacte amb ell
Termisto

. Determina la temperatura d'un objecte sense posar-se en contacte amb ell
. És l'increment de resistència elèctrica que un conductor fa augmentar la temperatura
. Variació de la resistència elèctrica d'un material semiconductor (no lineal)
. Son el mes utilitzats. Es la unio de 2 metalls diferents.
Piròmetre

. És l'increment de resistència elèctrica que un conductor fa augmentar la temperatura
. Son el mes utilitzats. Es la unio de 2 metalls diferents.
. Variació de la resistència elèctrica d'un material semiconductor (no lineal)
. Determina la temperatura d'un objecte sense posar-se en contacte amb ell
Tipus de senso de pressió

. Mecanics, Pneumatics, Hidraulics
. Mecanics, Pneumatics, Electroneumatics i electronics
. Mecanics, Pneumatics, Electromecanics i electronics
. Manuals
Sensors de nivell

. Densitat, Ones, Electriques
. Densitat, Ones, Propietats elèctriques, Mucositat
. Densitat, Ones, Propietats neumatiques, Viscositat
. Densitat, Ones, Propietats elèctriques, Viscositat
Mesuradors de pressió diferencial

. Consisteix en una restriccio a la canonadda que redueix la area de fluix
. Placa circular situada al mig de la canonada. Per al acceleracio del fluid produeix un desplaçam,ent proporcional al quadrat del cabal.
. Ultrasons, Doppler, Electromagnètic
Mesurador d'impacte

. Ultrasons, Doppler, Electromagnètic
. Placa circular situada al mig de la canonada. Per al acceleracio del fluid produeix un desplaçam,ent proporcional al quadrat del cabal.
. Consisteix en una restriccio a la canonadda que redueix la area de fluix (augmenta la velocitat, disminueix la P. estatica)
Mesuradors proporcionals de la celocitat

. Consisteix en una restriccio a la canonadda que redueix la area de fluix (augmenta la velocitat, disminueix la P. estatica)
. Ultrasons, Doppler, Electromagnètic
. Placa circular situada al mig de la canonada. Per al acceleracio del fluid produeix un desplaçam,ent proporcional al quadrat del cabal.

Anatomía: Miembro Superior e Inferior. ,Examen, prueba o test básico de anatomía con respecto al miembro superior e inferior.. Tags:Test ,prueba ,o ,examen ,de ,anatomía.. Preguntas:20
Tema 1 ,Corto 2 de microbiología. Categorías:microbiología ,ciencias. Preguntas:21
EXAMEN DE SOCIOLOGÍA GENERAL-UPEA ,El siguiente test es para los estudiantes de primer año de la carrera de Derecho, en la materia específica de sociología general, regentada por el M. Sc. Abog. Magno Yupanqui Chambi. Paralelo: 1ro.“C” NOCHE–UPEA. . Tags:sociologia ,UPEA. Preguntas:27
Prueba anatomia ,Practica tus conocimientos . Categorías:Anato ,icel. Preguntas:20
Riesgo de Cáncer de Mama ,A continuación se describirán los factores de riesgo para presentar Cáncer de Mama. En caso de cumplir con dichos factores, seleccionar el rubro correspondiente. . Tags:Factores ,de ,riesgo. Preguntas:16
ANATOMIA ,Demuestra que eres una persona que sabe.... Categorías:divertido. Preguntas:6
Biologia ,Para las personas que quieran saber cuanto conocen de la materia de biología o que necesiten un repaso antes del examen . Tags:biología ,total. Preguntas:11
Prueba de Digestivo ,Conceptos acerca de patologías del sistema digestivo. Categorías:patologías ,del ,sistema ,digestivo. Preguntas:8
PROFESIONAL ,CUESTIONARIO PRACTICA PARA EVALUACION. Tags:PREGUNTAS ,DE ,EVALUACION. Preguntas:185
leyes de Newton ,El presente examen tiene como finalidad analizar tu progreso con respecto a las leyes de Newton vistas en el 4 bimestre. Categorías:evaluación. Preguntas:16
Cuales son los principios a respetar en una dieta completa ,Cuanto sabes de los alimentos que no pueden faltar en la dieta del vegano o vegetariano. Tags:test ,de ,nutricion. Preguntas:8
Desde que soy vegano o vegetariano presento el siguiente síntoma, ¿cuál puede ser la causa nutricional? ,(Los siguientes síntomas pueden ser causados por muchísimas condiciones, la nutrición puede ser una causa, pero es necesario el adecuado diagnostico por parte de un médico.) . Categorías:SINTOMA. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios