crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OposicionesSituacions administratives personal Generalitat Catalunya

Principals situacions administratives en què pot restar el personal al servei de la Generalitat de Catalunya

No es manté en servei actiu respecte al seu nomenament:

. Professional en comissió de servei
. Professional en promoció interna temporal
. Professional suspès provisional
. Professional que ha accedit a formació especialitzada mitjançant residència
Qui accedeix a un lloc directiu d’una administració pública, es manté en règim:

. Servei actiu
. Serveis especials
. Servei sota un altre règim jurídic
. Serveis de gestió clínica
Qui accedeix a formació especialitzada sanitària mitjançant residència, té dret a:

. Còmput a efectes d’antiguitat i carrera
. Còmput a efectes d’antiguitat i carrera
. Reserva lloc d’origen
. B i C són correctes
Qui està autoritzat per prestar serveis o col·laborar per més de 6 mesos amb ONG o cooperació nacional o internacional té dret a:

. Còmput a efectes d’antiguitat
. Còmput a efectes d’antiguitat i percepció de triennis
. Reserva lloc d’origen
. A i C són correctes
L’estatutari fix que accepti oferta de canvi a una EBA té dret a:

. Còmput a efectes d’antiguitat
. Còmput a efectes d’antiguitat i percepció de triennis
. Percepció de triennis i reincorporació al servei actiu en la mateixa àrea de salut d’origen durant els tres primers anys.
. A i C són correctes
El personal estatutari fix que accepti voluntàriament el canvi en la seva relació d'ocupació que li ofereixin els serveis de salut per accedir a aquestes funcions, quan la naturalesa de les institucions on s'exerceixin les funcions de

. x en actiu, es manté en servei:
. Serveis sota un altre règim jurídic
. Serveis especials
. Excedència voluntària
El personal en serveis de gestió clínica té dret a:

. Còmput a efectes d’antiguitat
. Còmput a efectes d’antiguitat i percepció de triennis
. Reserva del lloc d’origen.
. A i C són correctes
Quan prestin serveis en una altra categoria de personal estatutari, com a funcionari o com a personal laboral, en qualsevol de les administracions públiques, llevat que hagi obtingut l'oportuna autorització de compatibilitat; quan prestin se

. Serveis de gestió clínica
. Excedència per serveis en el sector públic
. Serveis sota un altre règim jurídic
. Serveis especials
En cas d’excedència voluntària:

. Ha d’estar en serveis actius els últims 5 anys, i mínim permanència 2 anys
. Ha d’estar en serveis actius els últims 2 anys, i mínim permanència 5 anys
. Es declara a sol·licitud de l’interessat únicament, i si ho permeten les necessitats del servei.
. A i C són certes.
En cas que finalitzi la causa d’una altra situació administrativa, quin termini té el professional per sol·licitar el reingrés al servei actiu?

. Un mes
. Dos mesos
. Tres mesos
. No hi ha un límit establert
Si no se sol·licita el reingrés en el temps límit al servei actiu...

. Es perd la carrera professional
. Es declara suspensió de funcions
. Es declara excedència voluntària
. Es perd el dret al lloc de treball.
En cas de suspensió de funcions, es perd el lloc de treball si...

. Hi ha una sanció disciplinària ferma
. Si excedeix els 6 anys
. Si excedeix els 6 mesos
. Si excedeix els 3 mesos
Després d’una excedència, per al reingrés al servei actiu, cal:

. Participar a un procediment de mobilitat voluntària
. Sol·licitar una excedència d’ofici
. Participar obligatòriament en convocatòria per mobilitat que es convoqui en cas d’ocupar provisionalment una plaça vacant
. A i C són certes.
Els funcionaris autoritzats a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, gov

. Excedència voluntària
. Serveis especials
. Excedència per serveis en el sector públic
. Excedència forçosa

Permisos i llicències personal Generalitat ,Test sobre les característiques dels principals permisos i llicències a què té dret el personal al servei de la Generalitat de Catalunya. Tags:Permisos ,Generalitat ,Catalunya. Preguntas:35
TEST 6 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfe#meria - Generales. Categorías:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 5 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfe#meria - Generales. Tags:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 4 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria (TCAE)- Generales. Categorías:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 3 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria (TCAE)- Generales. Tags:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 2 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria - Generales . Categorías:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 1 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria (TCAE)- Generales. Tags:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
family ,test familia y sucesiones. Categorías:familia ,derecho. Preguntas:97
prestaciones ,test tema prestaciones seguridad social. Tags:prestaciones. Preguntas:40
CONOCE TU PAIS Y SU CULTURA ,CONCURSO ESTUDIANTIL PATRONALES NUESTRA SRA. DE FATIMA 2017. Categorías:GENERAL. Preguntas:25
Operario Tema1 ,Operario Tema1. Tags:Operario ,Tema1. Preguntas:24
Literatura ,LITERATURA. Categorías:lengua ,literatura ,autores. Preguntas:34

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios