crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OposicionesPermisos i llicències personal Generalitat

Test sobre les característiques dels principals permisos i llicències a què té dret el personal al servei de la Generalitat de Catalunya

• El temps per gaudir les vacances és l’any natural, amb excepció de: permís maternitat, IT, risc durant la lactància o durant l’embaràs, o bé si un cop iniciat el període de vacances sobre

. o 18 mesos
. o 6 mesos
. o 12 mesos
. o Tot període de vacances no gaudit durant l’any natural es perd
Dies de vacances per antiguitat. Digues la correcta:

. 25 anys: 2 dies
. 20 anys: 2 dies
. 30 anys: 3 dies
. No hi ha dies addicionals per antiguitat
Dies de vacances per antiguitat (II). Digues la correcta:

. 25 anys: 4 dies
. 25 anys: 2 dies
. 30 anys: 4 dies
. 15 anys: 2 dies
Dies d’assumptes propis per antiguitat:

. A partir del 6è trienni: 2 dies addicionals als 6 dies l’any
. A partir del 8è trienni: 1 dia addicional per cada trienni complert
. No hi ha dies addicionals per antiguitat
. A i B són certes
Permís per matrimoni de familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat:

. 1 dia / 2 dies si és fora de Catalunya
. 2 dies / 4 dies si és fora del municipi
. 1 dia / 2 dies si és fora del municipi
. 1 dia / 2 dies si és fora del municipi
Permís per naixement, adopció o acolliment:

. 5 dies naturals consecutius al progenitor que no gaudeixi del permís per maternitat.
. 15 dies naturals consecutius al progenitor que no gaudeixi del permís per maternitat.
. 15 dies laborables consecutius al progenitor que no gaudeixi del permís per maternitat.
. 5 dies laborables consecutius al progenitor que no gaudeixi del permís per maternitat.
El permís per naixement, adopció o acolliment és ampliable a:

. 5 dies extres per cada fill addicional nascut, adoptat o acollit com a màxim
. 5 dies extres per cada fill addicional nascut, adoptat o acollit fins als 15 dies totals per 3 o més fills.
. No és ampliable
. 3 dies extres per cada fill addicional, fins als 15 dies en cas de 5 o més fills.
Permís per maternitat (part, adopció o acolliment)

. 6 setmanes (+ 2 setmanes per cada fill a partir del 2n)
. 14 setmanes (+ 2 setmanes per cada fill a partir del 2n)
. 16 setmanes (+ 2 setmanes per cada fill a partir del 2n o discapacitat del menor)
. 14 setmanes (+ 2 setmanes per cada fill a partir del 2n o discapacitat del menor)
Del permís de maternitat, quantes setmanes són obligatòries de descans per a la mare en cas de filiació biològica?

. 2
. 4
. 6
. 8
En cas d’hospitalització del nounat, s’amplia el permís de maternitat?

. No, només si és discapacitat
. Sí, fins a 4 setmanes addicionals
. Sí, fins a 6 setmanes addicionals
. Sí, fins a 13 setmanes addicionals
En cas d’adopcions internacionals, quin és el permís si cal desplaçament previ?

. 1 mes sense retribucions
. 1 mes amb retribucions bàsiques
. 2 mesos sense retribucions
. 2 mesos amb retribucions bàsiques
Permís de paternitat consisteix en:

. 5 dies
. 4 setmanes
. 5 setmanes
. 6 setmanes
Permís per lactància

. ½ hora diària fins als 2 anys
. ½ hora diària fins a l’any
. 1 hora diària fins a l’any
. 2 hores diàries fins als 6 mesos
Permís per naixement de fills prematurs o hospitalitzats després del part

. 2 hores diàries d’absència amb retribucions íntegres
. 2 hores diàries d’absència amb retribucions bàsiques
. Reducció de jornada en màxim 2 hores amb disminució proporcional de retribucions
. A i C són certes
Permís per atendre fills discapacitats

. 2 hores de flexibilitat horària per conciliar horaris
. 2 hores diàries d’absència amb retribucions bàsiques
. Reducció de jornada en màxim 2 hores amb disminució proporcional de retribucions
. 2 hores al mes per assistir a reunions o visites als centres on rebin suport
Permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar de primer grau:

. 2 dies hàbils consecutius a partir del fet causant i 4 si és fora de Catalunya
. 2 dies hàbils consecutius a partir del fet causant i 4 si és en una altra localitat.
. 3 dies hàbils consecutius a partir del fet causant i 5 si és fora de Catalunya
. 3 dies hàbils consecutius a partir del fet causant i 5 si és en una altra localitat
Permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar de segon grau:

. 2 dies hàbils consecutius a partir del fet causant i 4 si és fora de Catalunya
. 2 dies hàbils consecutius a partir del fet causant i 4 si és en una altra localitat.
. 3 dies hàbils consecutius a partir del fet causant i 5 si és fora de Catalunya
. 3 dies hàbils consecutius a partir del fet causant i 5 si és en una altra localitat
Permís per hospitalització d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

. 2 dies hàbils i 4 si és fora de Catalunya
. 2 dies laborables i 4 si és en un municipi diferent del de treball.
. 3 dies hàbils i 5 si és fora de Catalunya
. 3 dies laborables i 5 si és en un municipi diferent del de treball.
Permís per atendre un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat

. Des de 5 dies a 1 mes sense retribució
. Des de 10 dies a 3 mesos sense retribució
. Des de 3 mesos a 6 mesos sense retribució
. Des de 5 dies a 1 mes amb retribució bàsica
Per violència de gènere, en cas que calgui abandonar la localitat on treballen, el departament ha d’oferir:

. Un de característiques similars en l’àrea limítrofa
. Un de característiques similars en la mateixa àrea
. Un de característiques similars en el lloc on sol·licitin
. Un de característiques similars a un altre servei de salut
Flexibilitat horària recuperable (visites mèdiques ascendents, descendents fins a 2n grau o cònjuge o per a tutories amb docents dels fills)

. Mínim 30 min màxim 7 h
. Màxim 7 h (no hi ha mínim)
. Mínim 7 h
. Mínim 1 h màxim 7 h
Permís per a cirurgia major ambulatòria de familiar

. 1 dia per a 1r grau o cònjuge
. 3 dies per a 1r grau o cònjuge i 5 si és fora de la localitat
. 1 dia per a 2n grau o cònjuge
. 3 dies per a 2n grau o cònjuge i 5 si és fora de la localitat
Permís per a proves diagnòstiques amb sedació

. 1 dia per a 1r grau o cònjuge
. 1 dia per al personal estatutari a qui se li practiqui la prova
. 1 dia per al 1r grau o cònjuge i 2 dies per al personal
. 1 dia per al 2n grau o cònjuge i 2 dies per al personal
Permís per trasllat de domicili

. 1 dia sense canvi de localitat de residència, 2 amb canvi de localitat
. 1 dia sense canvi de localitat de residència, 3 amb canvi de localitat
. 1 dia sense canvi de localitat de residència, 4 amb canvi de localitat
. 2 dies sense canvi de localitat de residència, 4 amb canvi de localitat
Permís per cooperació sanitària internacional

. Només per a personal fix
. Per a personal fix o interins
. Per a personal amb més de 5 anys al lloc de feina
. Per a personal fix o interins sense opos en 5 anys
Llicència per estudis relacionats amb el lloc de treball

. Permisos retribuïts o amb retribució parcial per a personal fix o interí
. Permisos sense retribuir per a personal fix o interí
. Permisos sense retribuir per a personal fix
. Permisos retribuïts o amb retribució parcial per a personal fix
Llicència per assumptes propis sense cap retribució per a personal fix

. Mínim 5 dies i màxim 3 mesos
. Màxim 3 mesos (no hi ha mínim)
. Mínim 10 dies, màxim 3 mesos
. Mínim 3 mesos, màxim 6
Sobre la reducció de jornada amb reducció de retribucions per cura d’un fill

. És reducció fins a 60% (percepció del 80%) o fins 40% de la jornada, amb percepció de 50%
. És per a fills fins als 6 anys
. És per a fills fins als 12 anys
. A i C són correctes
Reducció de jornada per interès particular

. 2 mesos prorrogables per a personal fix o interí amb més de 5 anys al lloc de treball
. 3 mesos prorrogables per a personal fix o interí amb més de 5 anys al lloc de treball
. 2 mesos prorrogables per a personal fix
. 6 mesos prorrogables per a personal fix
Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu

. Fins al 50% de la jornada amb caràcter retribuït, màxim 1 mes
. Fins al 50% de la jornada amb percepció del 80%, màxim 3 mesos
. Fins al 30% de la jornada amb reducció proporcional, màxim 2 mesos
. Fins al 30% de la jornada amb caràcter retribuït, màxim 3 mesos
Reducció de jornada per a tenir cura d’un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

. Reducció de fins al 50% de la jornada amb retribucions bàsiques (al fill fins que tingui 18 anys)
. Reducció d’almenys 50% amb retribucions íntegres (al fill fins que tingui 18 anys)
. Reducció d’almenys 50% amb retribucions íntegres (al fill fins que tingui 12 anys)
. Reducció de fins al 50% de la jornada amb retribucions bàsiques (al fill fins que tingui 12 anys)
Reducció de jornada d’un terç o la meitat, amb dret al 80% o 60% de les retribucions, a més d’en cas de violència de gènere, és per a:

. Cura de fill menor de 12 anys, sempre que es tingui la guarda legal
. Cura de fill menor de 6 anys, sempre que es tingui la guarda legal
. Per tenir a càrrec un familiar fons al 2n grau amb disminució del 65% o més.
. B i C són correctes
És causa d’excedència voluntària, en quin període?

. Per tenir cura d’un fill/a; mínim 3 mesos, màxim 3 anys
. Per tenir cura de familiars; mínim 3 mesos i màxim 3 anys
. Per tenir cura de familiars; màxim 3 anys
. B i C són correctes
L’excedència voluntària per al manteniment de convivència

. Durada mínima 2 anys
. Durada màxima 10 anys
. Només per a personal estatutari fix
. A i C són correctes
L’excedència voluntària per violència de gènere

. Durada mínima 2 anys i màxima de 15
. Durada de 3 anys prorrogables
. Durada de 6 mesos prorrogables a un màxim de 18 mesos
. Durada de 3 mesos prorrogables a un màxim de 6 mesos

TEST 6 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfe#meria - Generales. Tags:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 5 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfe#meria - Generales. Categorías:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 4 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria (TCAE)- Generales. Tags:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 3 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria (TCAE)- Generales. Categorías:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 2 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria - Generales . Tags:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 1 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria (TCAE)- Generales. Categorías:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
family ,test familia y sucesiones. Tags:familia ,derecho. Preguntas:97
prestaciones ,test tema prestaciones seguridad social. Categorías:prestaciones. Preguntas:40
CONOCE TU PAIS Y SU CULTURA ,CONCURSO ESTUDIANTIL PATRONALES NUESTRA SRA. DE FATIMA 2017. Tags:GENERAL. Preguntas:25
Operario Tema1 ,Operario Tema1. Categorías:Operario ,Tema1. Preguntas:24
Literatura ,LITERATURA. Tags:lengua ,literatura ,autores. Preguntas:34
ley 2/86 y 13/2001 ,test sobre ley organica 2/86 de 13 de marzo FCS y ley 13/2001 de 11 de diciembre coordinacion de la policia local . Categorías:policia ,local ,andalucia. Preguntas:9

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios