crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
1. Un mapa és:

. a) Representació geomètrica plana simplificada convencional de tota la superfície terrestre .
. b)Representació geomètrica plana simplificada convencional de tota la superfície terrestre amb una relació de similitud proporcionada que es l’escala.
. c)Representació geomètrica plana, simplificada convencional de tota o part de la superfície terrestre amb una relació de similitud proporcionada que es l’escala.
2. Els mapes a gran escala són:

. a) Són els mapes amb escala inferior 1/50000
. b) Són els mapes amb escala superior 1/50000
. c) Són els mapes amb escala igual 1/50000
3. El full 725-Felanitx del Mapa topogràfic Nacional escala 1/50000 és una part de:

. a)Mapa general
. b)Mapa temàtic
. c)Carta
4.Indica quines afirmacions respecte a l'escala és falsa:

. a) Pot ser cartogràfica i numèrica
. b) Permet mesurar les distancies i les superfícies del mapa al que es refereix
. c) Pot ser gran, petita o mitjana
5.Parlem d'orientar els mapes:

. a) Perquè S. V i VI d.C desanrotllà la seva tasca una escola de cartografia..
. b) Perquè quan orientam els mapes els situam amb la part de d'alt en direcció Est.
. c) Perquè els mapes medievals dits de T en O situaven Orient a la part de dalt.
6. Els nins segons Hannoun adquireixen la capacitat de localitzar i orientar-se a partir dels:

. a) La tenen desde..
. b) Dins de l'etapa anomenada ESPAI PERCEBUT, entre els 7 i els 10 anys
. c) A partir dels 11 anys dins de l'etapa anomenada espai concebut
7. La distància d'un grau de latitud:

. a) Mesura quasi bé sempre igual.
. b)A l’Equador l’arc que descriu un grau de latitud es de 110,6 km i es de 111,7 km als pols.
. c)A l’Equador l’arc que descriu un grau de latitud es de 111,7 km i es de 110,6 km als pols.
8. Erastotenes fou el primer en mesurar:

. a) El perímetre de mar de Marmara
. b) La distància entre Atenes i esparta
. c) La distància de la circumferència de la Terra
9. El 1875:

. a) Es publica la primera fulla del MTN 1: 25000
. b) Es publica la primera fulla del MTN 1: 50000
. c) Es publica la darrera fulla del MTN 1: 25000
10. Les corbes de nivell també reben el nom de:

. a) Isohipsa
. b) Isóbara
. c) Isohieta
11. La declinació magnètica va canviant al llarg del temps complint un cicle que dura:

. a)45 anys
. b)450 anys
. c)740 anys
12. La bruíxola ens assenyala:

. a) Nord geogràfic
. b) Nord de de la quadrícula
. c) Nord magnètic
13. El títol del mapa és un element important `per a la seva interpretació:

. a) Sol correspondre al topònim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un número.El topònim ha de ser preferentment del relleu i ha de correspondre el puig més alt que apareix en el mapa.
. b) Sol correspondre al topònim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un número.El topònim ha de ser preferentment de hidrografia i ha de correspondre el torrent o riu més important que apareix en el mapa.
. c) Sol correspondre al topònim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un número.El topònim ha de ser preferentment de poblament i ha de correspondre el nucli de població més important que apareix en el mapa.
14. El Clima:

. a) Un conjunt que fa referència a un període curt.
. b) El clima pretèn estudiar les regularitats en el comportament del tems al llarg d’un any.
. c) és un codi inventat pels alquimistes de l'Edat Medieval, però només científica.
15. Segons el gradient tèrmic:

. a) A la troposfera la temperatura descendeix 6,4 graus cada 1000m.
. b) A l'estratosfera la temperatura descendeix 6,4 graus cada 1000m.
. c) A la troposfera la temperatura augmenta 6,4 graus cada 1000m.
16. Les pressions es produeixen amb:

. a) Amb valor de les isobàres superiors a 1013 mb.
. b) Amb valor de les isobàres superiors a 1040 mb.
. c) Amb valor de les isobàres superiors a 982 mb.
17. L'equidistància al MTN 1/50000 és de:

. a) 20m
. b) 10 m
. c) 5 m
18. Les cèl·lules de Hadley defineixen:

. a)La dinàmica general atmosfèrica a l'àrea intertropical.
. b)És el nom de diverses parts dels cometes.
. c)És el nom dels niguls que es formen a l'àrea de l'equador.
19. Entre els 40ª i els 60ª es forma:

. a) una àrea d'altes pressions relatives
. b) un cel permanent tapat de niguls
. c) una àrea de baixes pressions relatives
20.El rain forest és:

. a) Un bosc homogeni i de fulles caducifolis
. b) Un bosc que trobam el nord de Sibèria i Canada.
. c) Un bosc d'arbres perennes i de gran riquesa florística.
21. Els mapes d'isolínies són mapes a on la variable representada es grafia amb:

. a) Punts de valor igual
. b) Cercles proporcionals
. c) Línies contínues de valor igual
. d) Línies contínues o discontínues de valor igual
22. Els mapes anamòrfics són:

. a) Mapes sense forma ni fons
. b) Mapes temàtics per a la representació de poblament
. c) Mapes a on les superfícies de les zones representades no són proporcionals a la realitat sinó a la magnitud del fenomen que representa.
21. La velocitat de la rotació de la Terra:

. a) és la mateixa als pols que a l'equador.
. b) A l’equador és de 1.675 km/hora i al pols la velocitat és zero.
. c) A l’equador és zero i al pols la velocitat és de 1.675 km/hora.
22. Almudena Regalado Liu i Lorena Tejado Rodriguez en una comunicació en un congrés de Didàctica de la Geografia plantegen una unitat didàctica sobre el concepte d'escala,tema que requereix un alt grau d'abstracció, ra&

. a) Tercer cicle de Primària
. b) Segon cicle de Primària
. c) Primer cicle de Primària
23. Segons Bale, als nins de Primària els hi podrem introduir el concepte d'escala a través de l'elaboració d'un mapa mental o plànol:

. a) Del perímetre de la seva taula
. b) De la comarca a la que pertany
. c) De les Com. Autònomes d'espanya
24. Per entendre bé el concepte d'escala caldrà que el professor de primària prepari exercicis de mesura de distàncies reals sobre cartografia. Per això caldrà que l'aula estigui dotada de:

. a) Mapes de gran escala de la localitat
. b) Mapes de petita escala de la localitat
. c) Un mapa físic d'espanya penjat a la paret
25. Un relleu estadístic és:

. a) Una representació del relleu usant corbes de nivell
. b) una representació de relleu físic, acompanyar d'estadístiques relatives a altures màximes, mínimes i pendents.
. c) una representació en 3 dimendions
26.Efecte de Coriolis és la desviació aparent que experimenta qualsevol objecte (avió, aire de l’atmosfera, aigua oceànica, etc) que es desplaça horitzontalment per damunt de la superfície de la Terra en qua

. a) Cap al nord a l’hemisferi Nord, i cap al sud a l’hemisferi Sud.
. b) Canvia l'orientació del desplaçament segons la fase de la lluna.
. c)Cap a la dreta en l’hemisferi Nord, i cap a l’esquerra en l’hemisferi Sud.
27. Segons John Bale als alumnes de primària podran entendre el funcionament del relleu a través de:

. a) La lectura de les corbes de nivells dels mapes topogràfics.
. b) Models icònics de representació del relleu.
. c) A partir de la rondalla des Maculi des Gegant.
28.Les isòbares són:

. a) El nom de les agulles d'una bruíxola
. b) les línies que uneixen punts de la mateixa pressió atmosfèrica.
. c) les línies que uneixen punts de la mateixa quantitat de pluja caiguda.
29. A Primer curs de 1- Cicle Ed. Primària, la noció espacial de l'alumne, en relació a la seva evolució psicològica:

. a) Poden interpretar un mapa del temps de les I.Balears
. b) Poden saber i entendre a on es troben les Balears en relació al conjunt de l'estat
. c) El seu concepte d'espai, és el de l'espai viscut i el seu propi cos és el sist. de referència per organitzar-lo
30. La consolidació de la Geografia com a branca del saber autònoma es produeix al segle XIX per la confluència de diversos factors. Assenyala quin factor dels que segueixen no li pertany cap paper explicatiu del procés que com

. a) expansió colonial europea
. b) institucionalització de la Geografia
. c) gran mobilitat de trànsit transoceànic
31. Al món hi havia cap a 4000 milions de persones

. a) l’any 1950
. b) l’any 1975
. c) l’any 2000
32.La teoria de la transició demogràfica es va formular

. a) A finals del s. XVIII coincidint amb la Revolució Francesa
. b) Als anys 70 del segle XX, coincidint amb la cimera internacional sobre població a Bucarest
. c) A mitjans del segle XX
33. La transició demogràfica es va instal•lar

. a) als pobles del Nord d’Espanya
. b) Als països europeus de la ribera mediterrània
. c) Als nous països industrialitzats del Sud-est asiàtic
34.El descens de la fecunditat és un tret característic de la transició demogràfica que es va iniciar a

. a) Regne Unit
. b) Estats Units
. c) França
35.La longitud de Calvià és de 2º 30'36'', la de Sineu és de 3º 0' 36'' e i la de Capdepera de 3º 26' 5''E. En una cimera internacional rreunida a formentor, els caps de govern de païssos. Els responsables de la UG

. a) Calvià 9º 30’ 21’’ W Sineu 0º 0’ 0’’ Capdepera 0º 25’29’’ E
. b) Calvià 9º 20’ 65’’ W Sineu 9º 0’ 0’’ Capdepera 0º 48’29’’ E
. c) Calvià 9º 30’ 21’’ W Sineu 9º 0’ 0’’ Capdepera 9º 25’29’’ E
36. El camp d’acció dels desplaçaments dels nins s’incrementa sobretot entre

. a) els 10 i els 11 anys
. b) els 18 anys
. c) els 5 i 10 anys
37.Els estudis de Hert destaquen

. c) condicions de mortalitat dels infants
38.Per a un bon aprenentatge d’habilitats cartogràfiques

. d) un mapa de l’escola i el seu barri a escala 1:2000
39.L’escala adient per a un mapa escolar de tot el món és:

. a) escala Lambert
. b) escala de A. Peters
. c) escala cilíndrica
40.Les geografies familiars són una bona font d’informació per elaborar unitats de treball:

. a) des d’on analitzar les experiències personals dels pares i padrins
. b) des d’on analitzar la mobilitat de les persones i les seves raons
. c) sobre les contarelles i rondalles que conten els alumnes el temps d’esbarjo
41.Un guió de planificació és una activitat que consisteix en:

. a) adquirir habilitats en el coneixement del lloc a partir de l’elaboració d’un informe i un projecte (plànol) d’un futur equipament.
. b) el calendari escolar de l’any acadèmic en curs, amb festes i programació diària de les diferents matèries
. c) l’informe que elabora cada any el director del centre a on exposa els dèficits i necessitats del centre en equipaments i recursos
42. L’escala de Beaufort és

. a) un escala adequada pels mapes de l’aula de Primària
. b) una projecció cartogràfica especial
. c) una escala senzilla que mesura de 0 a 11 la força del vent
43. En Fran Martín recomana introduir els jocs de rol predicció del temps a

. a) al tercer cicle de Primària
. b) al segon cicle de Primària
. c) al primer cicle de Primària
44. El primer cens de població es fa a Espanya el

. a) 1870
. b) 1795
. c) 1857
45. A l’etapa pre-transicional de la teoria de la transició demogràfica la variable critica és:

. a) la nupcialitat
. b) la natalitat
. c) la mortalitat
46. Les societats post-transicionals es caracteritzen per

. a) un baix nivell de renda
. b) població jove
. c) baixa fecunditat
47. Les poblacions en transició es caracteritzen per:

. a) mortalitat maternal molt baixa
. b) baix percentatge de divorcis
. c) mortalitat infantil molt baixa??
48. En Raverestein és:

. a) el que va elaborar les Lleis de les migracions
. b) el primer que va elaborar la teoria de la transició demogràfica
. c) l’autor del model de transició de la mobilitat
49. Els intercanvis entre les masses d’aire dels pols i les de l’Equador no es fa seguint la direcció dels meridians degut a

. b) el moviment de rotació de la Terra
50. D’acord amb els climogrames els climes de London i de Bangalore son

. a) Clima oceànic temperat el primer, i clima tropical el segon
51.Segons Marron Gaite, el concepte d’escala es pot introduir:

. a) al tercer cicle d’educació primària
. b) al primer cicle d’educació primària
. c) al segon cicle d’educació primària
52.L’ús dels mapes mentals és:

. a) un exercici poc adequat a educació primària, només se solen usar a ESO
. b) un exercici adequat a educació primària perquè ens poden servir, entre d’altres, per saber el grau d’assimilació de les habilitats cartogràfiques.
. c) Ja no se'n fan, no estan de moda
53. La projecció adient per a un mapa escolar de tot el món és:

. a) projecció Lambert
. b) projecció A. Peters
. c) projecció cilíndrica
54. Els continguts sobre Cartografia al currículum d’educació primària estan inclosos:

. a) el bloc temàtic 1: continguts comuns
. b) el bloc temàtic 3: viure en societat
. c) el bloc temàtic 2: el món que ens envolta
55. L’àrea pròxima (local) i l’entorn de l’escola tenen prou recursos com per engendrar activitats vinculades a l’aprenentatge de continguts i habilitats en geografia. De fet, ja a Primer curs d’educació

. a) Adquirir habilitats cartogràfiques (direcció, ubicació, orientació) a partir de l’elaboració de rutes sobre un mapa.
. b) No és a primer de Primària quan s'ha de fer això, no es pot començar fins a sisè.
. c) Tot el que fa referència a l'aprenentatge de la Cartografia millor si no se'n parla fins a ESO.
56.Les dues principals variables per definir el clima d’un indret són:

. a) les precipitacions i la pressió atmosfèrica dominant
. b) les precipitacions i les temperatures
. c) Fonamentalment, la diferència entre la temperatura mitjana del mes més càlid i la temperatura mitjana del mes més fred.
57. A la classificació de Köppen, la primera lletra indica:

. a) precipitació
. b) temperatura
. c) humitat relativa
58. La Petita Edat del Gel, és un període a on el clima del món es refreda, i que comprèn:

. a)Des del s. VI fins s. XIX
. b) Només foren 50 anys, a la segona part s.XIX
. c) s’inicia al segle XIII i perdura fins a la segona part del segle XIX
59.Entre Kazajstan i Uzbekistan hi ha una depressió continental per sota del nivell de la mar a on hi trobam el:

. a) Mar d’Aral, que ocupava una extensió similar a la d’Andalusia i pràcticament ha desaparegut degut a la desertificació
. b) Mar caspio
. c) Mar Negro
59. Els coneixements geogràfics a la LOMQUE estan inclosos dins d’una àrea que es diu:

. a)Coneixement del medi natural,social i cultural
. b) Ciències socials
. c) Ciències naturals
60. Per a la representació d’un diagrama omotèrmic de Gaussen, a l’eix de les X hi posarem els 12 mesos de l’any i

. a) I considerarem un doble eix Y, a on hi posarem a una banda les precipitacions mitjanes mensuals (mm.) i a l’altra banda, les temperatures mitjanes mensuals. L’escala de les precipitacions serà la meitat de la de les temperatures
. b) I considerarem un doble eix Y, a on hi posarem a una banda les precipitacions mitjanes mensuals (mm.) i a l’altra banda, les temperatures mitjanes anuals. L’escala de les precipitacions serà el doble de la de les temperatures
. c) I considerarem un doble eix Y, a on hi posarem a una banda les precipitacions mitjanes mensuals (mm.) i a l’altra banda, les temperatures mitjanes mensuals. L’escala de les precipitacions serà el doble de la de les temperatures
61.Quan elaboram un perfil topogràfic d’un mapa Topogràfic 1:50.000, l’escala vertical la farem a:

. a) escala 1:50.000, igual que el mapa
. b) escala 1:100.000, el doble que l'eix horitzonal
. c) escala 1:20.000

Repaso 3 eso. Geografía. Tema 3 Los Estados del Mundo. ,Repaso 3 eso. Geografía. Tema 3 Los Estados del Mundo. Categorías:Repaso ,3 ,eso. ,Geografía. ,Tema ,3 ,Los ,Estados ,del ,Mundo. Preguntas:15
paises y sus capitales ,el test trata de seleccionar la capitals de cada pais. Tags:capitales. Preguntas:6
Hidrografía ,Un esamen para ver lo que conoces del agua. Categorías:Hidrografía. Preguntas:6
Paises y Capitales de Laura ,Este test lo hago con el fin de aumentar los conocimientos de países y capitales del mundo.. Tags:Paises ,y ,capitales. Preguntas:20
PAISES Y CAPITALES, Yeferson Ocampo ,este test es realizado por una tarea . Categorías:Geografia ,. Preguntas:21
PAISES Y CAPITALES AMERICANOS ,IDENTIFICACION DE LAS CAPITALES DE ALGUNOS PAISES AMERICANOS. Tags:GEOGRAFIA ,AMERICANA. Preguntas:10
Geografía de Argentina 5to año ,Geografía argentina: relieves, climas, economía, límites, población.. Categorías:Geografía ,Argentina ,Relieves ,Climas ,Economía ,Límites ,Población.. Preguntas:20
Capitales 2014 ,¿Crees saber las capitales del mundo en 2014?. Tags:capitales ,geografia ,mundo ,ciudades ,capitales ,del ,mundo. Preguntas:10
Región Caribe ,Información valida,explicita y acertada acerca de la región caribe para ser conocedoras de la sabiduría de las candidatas y facilitar la elección de grado decimo. Categorías:cuales ,son ,caribe ,aquellos ,deben ,ser ,. Preguntas:8
Capitales del Medio Oriente ,Las capitales del medio oriente. Tags:capitales ,test ,examen ,geografía ,medio ,oriente ,Asia. Preguntas:14
Geografía de los Recuros Turísticos ,Test de la UNED. Categorías:UNED ,TURISMO. Preguntas:20
region pacifica de colombia ,subrraya la respuesta correcta. Tags:cordillera ,occidental. Preguntas:9
Capitales de América ,Test o examen de las capitales de todo América.. Categorías:test ,examen ,geografía ,capital ,capitales ,america. Preguntas:22
Meridianos y Paralelos ,los meridianos y paralelos. Tags:lineas. Preguntas:10
América Política: 2ª Parte ,Países, Capitales y Dependencias del Continente Americano. Parte 2. Categorías:geografiafisica_11. Preguntas:43
América Política: 1ª Parte ,Países, Capitales y Dependencias del Continente Americano. Parte 1 . Tags:geografiafisica_10. Preguntas:50
Oceanía Política. ,Países, Capitales y Dependencias del Continente Insular Oceanía.. Categorías:geografiafisica_7. Preguntas:40
África Política ,Países, Capitales y Ciudades de África.. Tags:geografiafisica_5. Preguntas:57

Crea tu propio test gratis




Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios