crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OposicionesSimulacre Febrer

Simulacre Febrer

1) La ciutat de Barcelona tal com la coneixem va ser fundada pels:

. a. Romans
. b. Grecs
. c. Etruscos
. d. Ibers
2) La Mancomunitat de Catalunya va funcionar des del 1914 fins:

. a. 1923 amb la dictadura de Primo de Rivera
. b. 1923 amb la dictadura del General Franco
. c. 1936 amb l’inici de la Guerra Civil
. d. 1918 al final de la Gran Guerra.
3) La Constitució Espanyola va ser aprovada en referèndum pels ciutadans de l’Estat el 6 de desembre del:

. a. 1977
. b. 1978
. c. 1979
. d. 1980
4) El Puigsacalm és el pic més elevat de la:

. a. Serra del Cadí
. b. Serralada Transversal
. c. Serra del Montsec
. d. Cap de les anterior
5) Qui proposa els nous Ministres?

. a. El president del Congrés dels Diputats
. b. El President del Senat
. c. El President del Govern
. d. La Mesa del Congrés
6) Qui fa Decrets – Legislatius?

. a. El Govern
. b. El Parlament
. c. El CGPJ
. d. El Consell d’Estat
7) Quan es produeix la dissolució automàtica de les Corts?

. a. Després de dos mesos de la primera votació d’investidura quan encara no s’ha trobat President.
. b. Després de tres mesos de la primera votació d’investidura quan encara no s’ha trobat President.
. c. Després de cinc mesos de la primera votació d’investidura quan encara no s’ha trobat President.
. d. Després d’un mes de la primera votació d’investidura quan encara no s’ha trobat President.
8) Qui planteja la necessitat de la qüestió de confiança a nivell espanyol?

. a. El President del Govern
. b. El President del Congrés dels Diputats
. c. El President del CGPJ
. d. El President del Senat
9) La Guerra dels Segadors s’esdevingué el 1640 en el marc de la Guerra:

. a. Civil espanyola.
. b. De Successió
. c. De la independència
. d. Dels 30 anys.
10) El Decret de Nova Planta:

. a. Va ser el primer llibre de botànica escrit en català.
. b. Abolia les llibertats de Catalunya
. c. Tancava les universitats catalanes
. d. B i c son correctes
11) Quines associacions considera il•legals la CE?

. a. Les que no estiguin inscrites
. b. Les que cerquin finalitats o facin servir mitjans tipificats com a delicte
. c. Les que es realitzin en secret
. d. Cap resposta es correcta
12) El poema “Osa a la pàtria” va ser el tret de sortida de la Renaixença i el va escriure:

. a. Joan Maragall
. b. Ramon Muntaner
. c. Bonaventura Carles Aribau
. d. Joanot Martorell
13) La planta de creu llatina, les alçades considerables, les columnes acabades en “nervis”, l’arc apuntat i l’ús de vitralls i rosasses és típic de l’estil:

. a. Barroc
. b. Romànic
. c. Gòtic
. d. Renaixentista
14) La Sènia es un riu curt que fa de frontera:

. a. Amb el País Valencià.
. b. Amb l’Aragó
. c. Amb Andorra
. d. Amb França
15) Els afluents més significatius del riu Llobregat són l’Anoia i:

. a. El Fluvià
. b. L’Onyar
. c. El Cardener
. d. El Terri
16) En quantes vegueries es divideix Catalunya?

. a. 4
. b. 5
. c. 6
. d. 7
17) Quan s’haurà de demanar autorització prèvia per a realitzar una reunió pacífica i sense armes?

. a. Quan es faci en llocs de trànsit públic
. b. Quan estiguin implicades més de 100 persones
. c. Quan la policia ho consideri necessari
. d. Totes son incorrectes
18) Quina és la capital de l’Estat?

. a. Madrid
. b. La vil•la de Madrid
. c. La Comunitat Autònoma de Madrid
. d. L’àrea metropolitana de Madrid
19) Un dels següents no és un valor superior de l’ordenament jurídic espanyol:

. a. La llibertat
. b. La justícia
. c. La fraternitat
. d. La igualtat
20) Quina és la forma política de l’Estat espanyol?

. a. Una república
. b. Una monarquia
. c. Una monarquia parlamentària
. d. Un estat presidencialista
21) Un dels següents no és un Dret Fonamental. Digues quin:

. a. Dret a la vida
. b. Dret al treball
. c. Dret a la llibertat i la seguretat
. d. Dret a l’educació
22) Digues l’article: “Ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment”.

. a. 21.2 CE
. b. 22.1 CE
. c. 25.1 CE
. d. 26.1 CE
23) Quina d’aquestes és una norma amb rang de llei?

. a. Decret
. b. Reial – decret
. c. Decret – legislatiu
. d. Sentència
24) De què tracta el Títol I de la CE?

. a. Del govern i l’Administració
. b. Del Poder Judicial
. c. De les Corts Generals
. d. Dels Drets Fonamentals
25) La CE és una norma difícil de reformar o modificar, en diem:

. a. Norma flexible
. b. Norma Rígida
. c. Norma Immutable
. d. Norma Dinàmica
26) Quina norma amb rang de llei es fa en casos d’urgència?

. a. Decret – legislatiu
. b. Decret – llei
. c. Reial Decret
. d. El Decret
27) El pacte entre subjectes del Dret Internacional que els genera drets i obligacions s’anomena:

. a. Tractat internacional
. b. Conveni de cooperació
. c. Contracte internacional
. d. Acta
28) Els Reglaments independents són un tipus de normes que:

. a. Desenvolupen una llei prèvia.
. b. Ajuden a aplicar una llei prèvia
. c. Generen importants efectes al ciutadà
. d. Auto-organitzen l’Administració.
29) La norma on estan reconeguts els Drets Fonamentals dels espanyols és:

. a. L’Estatut d’autonomia de cada CCAA
. b. La Constitució
. c. Un Decret – Llei fet pel Govern amb caràcter urgent
. d. Un Decret – Legislatiu
30) La policia no pot torturar als delinqüents, això és una garantia atorgada pel:

. a. Dret a la intimitat
. b. Dret a la llibertat
. c. Dret a la llibertat de circulació
. d. Dret a la vida i a la integritat física
31) Què fa la CE amb la llibertat d’ensenyament?

. a. La protegeix
. b. La reconeix
. c. La garanteix
. d. No està reconeguda
32) Segons el contingut material, quin tipus de reglaments trobem?

. a. Executius i independents.
. b. Jurídics i organitzatius.
. c. Executius i organitzatius.
. d. Jurídics i independents.
33) Quantes fases té la recepció interna dels Tractats Internacionals?

. a. 3 fases
. b. 4 fases
. c. 5 fases
. d. 2 fases
34) Per norma general, quan s’incorpora un Tractat Internacional al nostre ordenament jurídic?

. a. Quan el signa el representant.
. b. Quan ho dictamina el Rei.
. c. Quan es publica al BOE.
. d. Als 20 dies de reunir-se els representants.
35) Què pot derogar i modificar un Tractat Internacional?

. a. La CE
. b. Una llei ordinària
. c. El propi tractat o el Dret Internacional
. d. Una llei orgànica
36) Quines normes reglamentàries fa el President del Govern d’Espanya?

. a. Decrets – Legislatius
. b. Decrets – Llei
. c. Reials Decrets
. d. Lleis
37) Quants articles té la CE?

. a. 167
. b. 165
. c. 169
. d. 194
38) Per qui va ser aprovada la CE de 1978?

. a. Pel Congrés dels Diputats
. b. Pel Senat
. c. Pel les Corts Generals en votació conjunta i en Comissió.
. d. Per les Corts Generals en votació separada i en Ple.
39) Quan va ser aprovada la CE de 1978?

. a. 31/10/77
. b. 31/10/78
. c. 30/10/78
. d. 31/11/78
40) Per quin procediment no podem modificar la CE de 1978?

. a. Procediment agravat
. b. Procediment abreujat
. c. Procediment ordinari
. d. Totes son incorrectes
41) Assenyala l’opció correcta:

. a. Hi ha tres formes impersonals del verb: infinitiu (ar, -er/-re, -ir), gerundi (-at, -ut, -it) i participi (-ant, -ent, -int).
. b. Hi ha dos formes impersonals del verb: infinitiu (ar, -er/-re, -ir) i gerundi (-at, -ut, -it).
. c. Hi ha tres formes impersonals del verb: infinitiu (ar, -er/-re, -ir), gerundi (-ant, -ent, -int) i participi (-at, -ut, -it).
. d. Totes son incorrectes
42) Quin procediment obliga a dissoldre les Corts per a poder modificar la CE?

. a. Agravat
. b. Abreujat
. c. Ordinari
. d. Normal
43) Quina majoria es necessita per poder aprovar la modificació total de la CE?

. a. Absoluta
. b. 3/5
. c. 2/3
. d. 1/10
44) Per a quina modificació utilitzarem el procediment agravat?

. a. Reforma total
. b. Reforma títol II
. c. Reforma títol I cap. II sec. I i títol preliminar
. d. Totes son correctes
45) La llengua occitana és denominada a l’Aran:

. a. Català
. b. Valencià
. c. Aranès
. d. Occità
46) La composició actual del Congrés dels Diputats és de:

. a. 350 diputats
. b. 355 diputats
. c. 350 senadors
. d. 355 senadors
47) Quin membre no es obligatori a la composició del Govern?

. a. President del Govern
. b. Vicepresident
. c. Ministres
. d. Tots els membres son obligatoris
48) Qui presenta el projecte de llei?

. a. El Govern
. b. Les Corts generals
. c. Els ciutadans
. d. Totes son correctes
49) Quants municipis hi ha actualment a Catalunya?

. a. 945
. b. 948
. c. 947
. d. 942
50) Quantes comarques hi ha actualment a Catalunya?

. a. 42
. b. 45
. c. 41
. d. 43
51) Tots els rius de Catalunya pertanyen al vessant mediterrani?

. a. Si
. b. No
. c. No, el riu Valira pertany al vessant atlàntic.
. d. No, el riu Garona pertany al vessant atlàntic.
52) Què caracteritza la Serralada Transversal?

. a. Els grans altiplans que hi ha.
. b. Els cims de més de 3000m.
. c. L’activitat volcànica al pla d’Olot.
. d. La seva gran dimensió.
53) Quina es la majoria necessària per aprovar una llei orgànica?

. a. Majoria de 2/3
. b. Majoria absoluta
. c. Majoria simple
. d. Majoria de 3/5
54) Quina es la majoria necessària per aprovar una llei ordinària?

. a. Majoria de 2/3
. b. Majoria absoluta
. c. Majoria simple
. d. Majoria de 3/5
55) Qui té la potestat legislativa?

. a. El Govern
. b. El Senat
. c. El Congrés
. d. Les Corts Generals
56) Quin Títol regula “La Corona”?

. a. Títol I
. b. Títol preliminar
. c. Títol II
. d. Títol III
57) Quin Títol regula “L’organització territorial de l’Estat”?

. a. Títol VI
. b. Títol VII
. c. Títol VIII
. d. No existeix aquest títol
58) Quin títol s’anomena “De les Comunitats Autònomes”?

. a. Títol VII
. b. Títol VI
. c. Títol V
. d. Aquest títol no existeix
59) En quin article de la CE es regulen els “Decrets – legislatius”?

. a. Art. 86
. b. Art. 87
. c. Art. 82
. d. Art. 93
60) Quina vigència tenen els “Decrets – llei”?

. a. 15 dies
. b. 30 dies prorrogables
. c. 15 dies prorrogables
. d. 30 dies
61) La composició actual del Senat és de:

. a. 350 senadors
. b. 208 senadors
. c. 58 senadors
. d. 266 senadors
62) El cap de l’estat espanyol té un càrrec:

. a. Amb un mandat de 4 anys
. b. vitalici
. c. Amb un mandat de 5 anys
. d. D’elecció popular
63) La corona espanyola és:

. a. Hereditària en la família dels Àustries
. b. Hereditària en els successors de Joan Carles I
. c. Una figura no constitucional
. d. Una manera de designar el responsable fix del Consell de Ministres
64) El Rei té els poders:

. a. Executiu i judicial
. b. Executiu i legislatiu
. c. Limitats i establerts a la CE
. d. Limitats i establerts als Estatuts d’Autonomia
65) Quina majoria es necessària per a investir al President en “segona volta”?

. a. Majoria absoluta
. b. Majoria simple
. c. Majoria de 2/3
. d. Majoria de 3/5
66) Qui no pot demanar una reunió extraordinària de les Corts Generals?

. a. El Govern
. b. La diputació Permanent
. c. Majoria absoluta del Congrés dels Diputats
. d. El Rei
67) El Rei té una funció simbòlica en l’àmbit legislatiu que és:

. a. Sancionar i promulgar les lleis
. b. Rubricar o segellar les lleis
. c. Fer projectes de llei
. d. Sancionar i publicar les lleis
68) Qui nomena els membres del govern?

. a. Les Corts Generals
. b. El President del Govern
. c. El Rei
. d. Els Ministres
69) En quin article de la CE es regula el Congrés?

. a. Art. 65
. b. Art. 66
. c. Art. 68
. d. Art. 69
70) Quins son els períodes ordinaris en els que es reuneixen les Corts Generals?

. a. De setembre a gener i de març a juny
. b. De setembre a desembre i de febrer a juliol
. c. De setembre a desembre i de gener a juliol
. d. De setembre a desembre i de febrer a juny
71) Quants diputats es triaran, com a mínim, entre Ceuta, Girona i Barcelona?

. a. 7
. b. 5
. c. 3
. d. 10
72) En quin dels següents casos no es dona el cessament del Govern?

. a. Desprès d’eleccions
. b. Per mort del president
. c. Per reforçar la confiança parlamentària
. d. Per dimissió del President
73) Quina es la forma política de l’Estat espanyol?

. a. Monarquia parlamentària
. b. Democràcia
. c. Monarquia constitucional
. d. Corts generals, Govern i Tribunals
74) Quin article de la Llei Orgànica 2/86 especifica les funcions de les policies autonòmiques?

. a. Art. 3
. b. Art. 12
. c. Art. 38
. d. Art. 53
75) On s’adscriuran funcionalment unitats del CNP?

. a. A totes les comunitats autònomes
. b. A les comunitats autònomes on no hi hagi suficient policia
. c. A les comunitats autònomes amb més de 5 milions d’habitants
. d. A les comunitats autònomes que tinguin previst crear una policia autonòmica pròpia.
76) Quants senadors es triaran, com a mínim, entre Eivissa, Formentera, Gran Canària i Càceres?

. a. 8
. b. 7
. c. 6
. d. 5
77) La coordinació amb les FCSE en l’àmbit institucional es donarà mitjançant:

. a. La sala de coordinació Interpolicial de Catalunya
. b. Les Comissions de Coordinació Policials
. c. A i B son correctes
. d. Cap es correcte
78) La coordinació amb les FCSE en l’àmbit operatiu es donarà mitjançant:

. a. La sala de coordinació Interpolicial de Catalunya
. b. Les Comissions de Coordinació Policials
. c. A i B son correctes
. d. Cap es correcte
79) Quina es la llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya?

. a. Llei 10/94
. b. Llei 4/2003
. c. Llei 16/91
. d. LO 10/94
80) Què significa que el Rei renuncia?

. a. Que passa els poders al seu successor
. b. Que renuncia als drets per ell i pels seus descendents
. c. El rei no pot renunciar
. d. Que renuncia als drets per ell i els seus ascendents
81) El Rei es pot negar a realitzar els actes que la CE li ha encomanat?

. a. Si
. b. No
. c. Sí, segons la Llei
. d. Si, si ell ho considera necessari
82) Cada quant s’ha de renovar la confiança del CD al President?

. a. Cada any
. b. Cada dos anys
. c. Bianualment
. d. No s’ha de renovar, es manté al llarg del mandat.
83) Quina llei pretén respectar l’autonomia de les esferes de l’Administració pública i, alhora, donar-li importància a la necessitat de cooperació entre FCS?

. a. Llei 10/94
. b. LO 2/86
. c. Llei 16/91
. d. LO 10/94
84) Quina part del CD ha de presentar la moció de censura?

. a. 2/5
. b. 2/3
. c. 1/10
. d. 9/10
85) Davant qui planteja el Govern la qüestió de confiança?

. a. Davant el rei
. b. Davant el CD
. c. Davant els ministres
. d. Davant la Direcció General de la Policia i de la Guardia Civil
86) Per qui va ser aprovada la CE de 1978?

. a. Pel Congrés dels Diputats
. b. Pel Senat
. c. Pel les Corts Generals en votació conjunta i en Comissió.
. d. Per les Corts Generals en votació separada i en Ple.
87) En quin article de la Llei Orgànica 6/2006 es recull que “la llengua pròpia de Catalunya és el català”?

. a. Art. 2
. b. Art. 3
. c. Art. 5
. d. Art. 6
88) Quina de les següents lleis es de “política lingüística”?

. a. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol
. b. La Llei 1/1998, de 19 de juliol
. c. La Llei orgànica 6/2006, de 7 de gener
. d. La Llei 1/1998, de 7 gener
89) Quan va ser aprovada la CE de 1978?

. a. 31/10/77
. b. 31/10/78
. c. 30/10/78
. d. 31/11/78
90) El creador de la prosa literària i científica catalana va ser:

. a. Ramon Llull
. b. Bernat Desclot
. c. Ramon Muntaner
. d. Cap d’aquests
91) Els fets que van passar des d’Alfons el Cast fins a Pere el Gran els narrà:

. a. Jaume I
. b. Ramón Muntaner
. c. Bernat Desclot
. d. Alfons II
92) El “Llibre dels Feyts” va ser escrit per:

. a. Ramon Muntaner
. b. Pere el Cerimoniós
. c. Jaume I
. d. Bernat Desclot
93) La Cancelleria Reia, organisme administratiu que unifica la llengua en tot el territori, correspon al segle:

. a. XII
. b. XIII
. c. XIV
. d. XV
94) La Crònica més extensa és la de:

. a. Jaume I
. b. Bernat Desclot
. c. Ramon Muntaner
. d. Pere el Cerimoniós
95) Per quin procediment no podem modificar la CE de 1978?

. a. Procediment agravat
. b. Procediment abreujat
. c. Procediment ordinari
. d. Totes son incorrectes
96) Quin procediment obliga a dissoldre les Corts per a poder modificar la CE?

. a. Agravat
. b. Abreujat
. c. Ordinari
. d. Normal
97) Quina majoria es necessita per poder aprovar la modificació total de la CE?

. a. Absoluta
. b. 3/5
. c. 2/3
. d. 1/10
98) Quina llei ens aclareix els conceptes de llengua pròpia i llengua oficial?

. a. CE de 1978
. b. Llei Orgànica 6/2006
. c. Llei 1/1998
. d. Decret 107/1987
99) Per a quina modificació utilitzarem el procediment agravat?

. a. Reforma total
. b. Reforma títol II
. c. Reforma títol I cap. II sec. I i títol preliminar
. d. Totes son correctes
100) Espanya es constitueix en un Estat:

. a. Social de Dret
. b. Democràtic de Dret
. c. Social i democràtic de Dret
. d. Plural i democràtic de Dret
101) No es un valor superior del ordenament jurídic:

. a. La llibertat
. b. La justícia i la igualtat
. c. El pluralisme polític
. d. Tot ho son
102) La sobirania nacional resideix:

. a. A la nació
. b. Al poble espanyol
. c. A les Corts Generals
. d. Al Rei
103) Els poders de l’Estat emanen de:

. a. La nació
. b. El poble espanyol
. c. Les Corts Generals
. d. El Rei
104) La forma política de l’Estat espanyol es:

. a. La monarquia parlamentaria
. b. La democràcia parlamentaria
. c. La república
. d. La monarquia hereditària
105) La Constitució es fonamenta en:

. a. L’autonomia de la nació espanyola
. b. La imprescindible unitat de la nació espanyola
. c. La indissoluble unitat de la nació espanyola
. d. Cap de les anteriors es correcta
106) La Constitució reconeix i garanteix el dret a l’autonomia:

. a. De les nacionalitats que la integren
. b. De les regions que la integren
. c. De las Comunitats Autònomes que la integren
. d. De les nacionalitats i regions que la integren
107) Com hauran de realitzar la petició individual i col•lectiva els espanyols?

. a. Per escrit
. b. Per escrit o de manera oral
. c. Per escrit o de manera oral, en la forma i amb els efectes que determini la llei
. d. Per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la llei
108) Quin article de la CE parla del servei militar obligatori?

. a. Art. 29
. b. Art. 30
. c. Art. 25
. d. Art. 22
109) Quina és la llei que regula el poder judicial?

. a. Llei 6/85, d’1 de juny
. b. Llei 6/85, d’1 de juliol
. c. Llei Orgànica 6/85, d’1 de juny
. d. Llei Orgànica 6/85, d’1 de juliol
110) Quin títol compren els articles del 97 al 107 de la ce?

. a. Títol I
. b. Títol II
. c. Títol III
. d. Títol IV
111) Quantes disposicions addicionals té la CE?

. a. 1
. b. 2
. c. 9
. d. 4
112) Quan va ser sancionada la CE?

. a. 27/12/1979
. b. 28/12/1979
. c. 29/12/1978
. d. 27/12/1978
113) En quin any es va modificar l’article 135 CE?

. a. 1992
. b. 2008
. c. 2009
. d. 2011
114) En el cas que el titular de la Corona decideixi perdre els drets per ell i els seus descendents, que hauria de fer?

. a. Renunciar
. b. Abdicar
. c. Parlar amb el President del Govern
. d. No ho pot fer això
115) Com s’anomenen els actes als que no es pot negar el Rei?

. a. Actes obligatoris
. b. Actes deguts
. c. Actes transitoris
. d. Totes són incorrectes
116) Quin és l’òrgan consultiu suprem del Govern?

. a. No en té
. b. El Tribunal de Comptes
. c. El Tribunal Constitucional
. d. El Consell d’Estat
117) De què s’encarrega el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya?

. a. De la resolució de recursos de cassació
. b. De les demandes de responsabilitat contra el President de la Generalitat
. c. De les demandes de responsabilitat contra els membres del Govern Català
. d. Totes son correctes
118) Quant mesura el Pirineu?

. a. 500 km
. b. 400 km
. c. 260 km
. d. 200 km
119) Quant mesura el litoral català?

. a. 525 km
. b. 565 km
. c. 515 km
. d. 575 km
120) Qui pot presentar el recurs d’inconstitucionalitat?

. a. President del Govern
. b. Defensor del Poble
. c. 50 diputats
. d. Tots ells
121) Com s’anomena el nou municipi català?

. a. Sant Quirze Safaja
. b. Santa Maria d’Oló
. c. Medinyà
. d. Moianès
122) Indica la característica que no defineix els drets naturals:

. a. Innats
. b. Anteriors a l’estat
. c. Inalienables
. d. Totes les característiques els defineixen
123) Quan es va aprovar a França la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà?

. a. 1987
. b. 1789
. c. 1786
. d. 1986
124) Cada quant es nombra un nou president del Tribunal Constitucional?

. a. Cada 2 anys
. b. Cada 5 anys
. c. Cada 3 anys
. d. Cada 9 anys
125) De quin any es la Declaració Universal dels Drets Humans?

. a. 1789
. b. 1785
. c. 1945
. d. 1948
126) Quin article de la CE estableix que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la CE reconeix s’han d’interpretar de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans?

. a. 9.1
. b. 9.3
. c. 10.1
. d. 10.2
127) Quins son els drets que impliquen la intervenció activa dels poders públics per garantir unes condicions de vida millor per a la ciutadania?

. a. Drets econòmics, socials i culturals
. b. Drets personals
. c. Drets de participació
. d. Drets naturals
128) Té un membre de la Unió Europea, residint a Espanya però sense la nacionalitat, exercir el dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions municipals?

. a. No, imposible
. b. Si, segons l’article 13 de la CE
. c. Si, segons l’article 15 de la CE
. d. Si
129) Digues quins dels següents no es un principi bàsic d’actuació de les FCS.

. a. Dedicació professional
. b. Adequació a la professió
. c. Secret professional
. d. Responsabilitat
130) On exerceixen les seves funcions les FCSE i per qui estan integrades?

. a. A Madrid, per la Policia Nacional, la Guardia Civil i les policies autonòmiques
. b. A tot l’Estat, per la Policia Nacional, la Guardia Civil i les policies autonòmiques
. c. A Madrid, per la Policia Nacional i la Guardia Civil
. d. A tot l’Estat, per la Policia Nacional i la Guardia Civil
131) Quant dura el mandat del Defensor del Poble?

. a. 2 anys
. b. 3 anys
. c. 5 anys
. d. 10 anys
132) Quants jutjats de primera instància hi haurà?

. a. 1 per província
. b. 1 per CCAA
. c. 1 o més per partit judicial
. d. 1 o més per municipi
133) Completa. El Fiscal General de l’Estat serà nomenat pel _ a proposta del _, escoltat el _, prèvia valoració de la seva idoneïtat per la Comissió del _.

. a. Rei, Ministeri Fiscal, Govern, Senat.
. b. Rei, Ministeri Fiscal, Senat, Poder judicial.
. c. Rei, Govern, CGPJ, Congrés dels Diputats
. d. Rei, Govern, CGPJ, Senat.
134) Quants membres formen el Tribunal Constitucional?

. a. 12 + 1
. b. 12
. c. 10
. d. 20 + 1
135) Qui proposa 4 magistrats per al Tribunal Constitucional?

. a. El Congrés dels Diputats
. b. El Senat
. c. Cap d’ells
. d. A i B són correctes.
136) Quina és la llei de les forces i cossos de seguretat?

. a. Llei Orgànica 2/86, de 13 de març
. b. Llei 2/86, de 13 de març
. c. Llei 16/91, de 13 de març
. d. Llei orgànica 16/91, de 13 de març
137) De quan tenim la primera referència de la fundació de les primeres Esquadres?

. a. El 20 d’abril de 1719
. b. El 20 d’abril de 1714
. c. el 21 d’abril de 1719
. d. el 21 d’abril de 1714
138) Quina llei va crear la Policia de la Generalitat?

. a. Llei orgànica 19/1983 , de 14 de juliol
. b. Llei 19/1983, de 14 de juliol
. c. Llei orgànica 19/1983, de 14 de juny
. d. Llei 19/1983, de 14 de juny

Policía Nacional Escala Básica ,TEMA 7 - MINISTERIO DEL INTERIOR. Tags:Ministerio ,del ,Interior. Preguntas:10
Examen Junta de Andalucia ,Examen mensual tema 1 junta de Andalucia. Categorías:Examen ,mensual. Preguntas:15
MF1442.DFPO ,TEXT SOBRE PROGRAMACIONES DE FPO. Tags:DFPO ,PROG. Preguntas:10
LA CORONA ,TEST.LA CORONA. Categorías:LA ,CORONA. Preguntas:10
Parte General Penal ,Derecho Penal Parte General. Tags:General. Preguntas:51
Examen Trimestral de Matemáticas ,Matematicas. Categorías:Números ,potencias ,radicales. Preguntas:20
test linea basica ,Correos,línea basica. Tags:linea ,basica ,productos. Preguntas:10
funcionario prisiones 2014 ,examen 2014. Categorías:oposicion ,ayufante ,funcionario ,de ,prisiones. Preguntas:149
Constitución ,Preguntas acerca de la Constitución española de 1978. Tags:Constitución ,oposiciones ,justicia. Preguntas:16
test 1 ,test pinche. Categorías:test. Preguntas:50
TEST LICENCIA Nº1 2/2 2015 ,Test Licencia Operador CSN Radioterapia. Tags:Test ,Licencia ,Operador ,CSN ,Radioterapia. Preguntas:43
TEST LICENCIA MODULO BASICO TEMA 5 2015 ,Test Licencia Operador CSN Radioterapia 2015. Categorías:Test ,Licencia ,Operador ,CSN ,Radioterapia. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios