crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

GeografíaExamen Geografía 1

Examen Geografía 1

1. L'objecte d'estudi de la geografia és:

. La superfície de la Terra com l'espai en el qual viu la societat humana.
. Les diferents pautes de distribució espacial dels fenòmens humans que varien d'una localització a una altra de la superfície de la Terra.
. Les dues anteriors són correctes.
2. La mesura de latitud és de fins a:

. 360º de Latitud Nord i 360º de Latitud Sud.
. 180º de Latitud Nord i 180º de Latitud Sud.
. 90º de Latitud Nord i 90º de Latitud Sud.
3. Les principals ciències i tècniques auxiliars de la geografia són:

. Els mapes i les fotografies.
. Cartografia, fotografia aèria, imatge satèl•lit i SIG.
. La cartografia, la fotografia aèria i la imatge satèl•lit.
4. El periple més antic del que se'n té notícia és el de:

. Makao.
. Hannon.
. Himilcon.
5. Segons I. Kant, la geografia és una ciència:

. Idiogràfica.
. Nomotètica.
. Natural.
6. Dins la concepció clàssica del món, els grecs situaren el centre a:

. L'illa de Rodes.
. Delfos.
. Atenes.
7. Dicearc de Messina fou el primer en establir un sistema de coordenades amb un sol paral•lel anomenat:

. Equador.
. Sphagida.
. Diafragma.
8. A l'atmosfera hi ha una proporció d'aigua:

. Entre el 0,001% i el 0,01%.
. Entre l'1% i el 5%.
. Entre el 10% i el 20%.
9. Un segon càlcul de l'esfera Terrestre que resultà erroni fou realitzar per:

. Ptolomeu.
. Posidoni.
. Eratòstenes.
10. A la cartografia romana, destaquen els itineraris anomenats:

. Annotata.
. Orbis Terrarum.
. Itinerata.
11. Quina de les següents afirmacions sobre el màxim representant de la cartografia i l'època Romana, Claudi Ptolomeu, és falsa?

. És el representant del sistema heliocèntric.
. És el màxim exponent de la cartografia, la geografia i l'astronomia clàssiques.
. És grec i va escriure una obra anomenada “Sintaxi.
12. En els mapes de fluixos, la gruixa de la línia indica:

. La amplària de la carretera o la línia fèrria.
. La grandària de la població d'un lloc d'origen de fluix (país, ciutat, etc.)
. La intensitat del trànsit de mercaderies, persones, etc. que es produeix entre origen i destí.
13. Una de les característiques de la cartografia àrab és:

. Que transmeten coneixements del món cristià a través de les escoles de traductors.
. Que està surejada.
. Que és científica, amb projeccions i coordenades.
14. Quina de les següents afirmacions sobre els mapes de T dins d'O és falsa?

. Estan orientats.
. Són el màxim exponent de la Baixa edat mitjana.
. Divideixen el món en tres parts a partir dels fills de Noé.
15. Els portolans són:

. Mapes de ports.
. Cartes de navegació.
. Habitants d'un municipi.
16. Els fundadors de la geografia moderna són:

. Herodot i Vareni.
. Ratzel i Vidal de la Blache.
. Humbold i Ritter.
17. Quina de les següents parelles és vertadera?

. Kropotkin – anarquisme.
. Vidal de la Blache – determinisme.
. Ratzel – regionalisme.
18. La particular forma de la Terra rep el nom de:

. Esferoide.
. El•lipsoide.
. Geoide.
19. La geodèsia és:

. La tècnica que s'utilitza per mesurar les distancies terrestres.
. La ciència que estudia la forma i dimensions de la Terra.
. L'estudi i composició dels materials geològics de la terra.
20. Per mesurar les distancies sobre un mapa s'utilitza el:

. Curvímetre.
. Planímetre.
. Hodòmetre.
21. La milla és:

. Una unitat de longitud d'origen romà equivalent a mil passes.
. Una unitat de longitud marítima que equival a mil metres.
. Les dues anteriors són correctes.
22. Indica quina de les següents afirmacions respecte a l'escala és falsa:

. Pot ser cartogràfica i numèrica.
. Permet mesurar les distàncies i les superfícies del mapa al qual es refereix.
. Pot ser gran, petita o mitjana.
23. Els elements que no han de faltar en un mapa són:

. La llegenda i el títol.
. L'escala i l'orientació.
. El tipus de projecció i l'escala gràfica.
24. Per orientar-se a la cartografia hi podem trobar un màxim de:

. Dos nords, geogràfic i magnètic.
. Un sol nord: el del pol.
. tres nords: geogràfic, magnètic i de la quadrícula.
25. L'angle que marca la diferència entre el Nord geogràfic i el Nord Magnètic:

. Varia i es diu declinació magnètica.
. oscila i es diu desviació magnètica.
. és de 23,5º.
26. Els mapes es divideixen en:

. Cartes marines i mapes topogràfics.
. Topogràfics i temàtics.
. Mapes i plànols.
27. Les projeccions cartogràfiques que respecten els mapes s'anomenen:

. Conformes.
. Equivalents.
. Angulars.
28. Les principals capes d'un mapa topogràfic són:

. orografia, hidrografia i vegetació.
. altimetria, planimetria i barimetria.
. toponímia, altimetria i planimetria.
29. En cartografia, l'escala 1:5000 és:

. una escala petita.
. una gran escala.
. una mesoescala.
30. La claredat i llegibilitat d'un mapa temàtic depèn de:

. el tipus i la densitat dels símbols.
. l'escala i la seva adequació.
. les dues anteriors són correctes.
31. Els mapes temàtics es classifiquen en:

. Analítics i sintètics
. quantitatius i qualitatius.
. Les dues anteriors són correctes.
32. Els mapes anamòrfics són un tipus de mapes temàtics:

. Qualitatius
. qualitatiu
. no són mapes temàtics.
33. Els mapes coroplèctics són especialment indicats per:

. cartografiar les evolucions.
. cartografiar les distribucions.
. cartografiar les densitats.
34. Es raiguer, com a nom d'una comarca de Mallorca, és:

. un microtopònim.
. un topocultisme.
. un hagiotopònim.
35. L'anàlisi i estudi de la toponímia que apareix a la cartografia local:

. és competència exclusiva de la filologia que en dictamina la seva correcta ortografia.
. només pot servir per a identificar els diversos llocs i orientar-se sobre el mapa.
. té utilitats didàctiques per a l'ensenyament de la geografia i la història locals.
36. L'escola cartogràfica mallorquina...

. ... fou fundada en el segle XIX i des d'aleshores ha destacat per una important producció de mapes de l'illa.
. ...té com un dels seus màxims representants a Abraham Cresques.
. ...fou creada per Josep Mascaró Passarius, autor del Mapa General de Mallorca.
37. El temps que necessita la Terra per donar una volta sencera al voltant del seu eix d'anomena dia...

. sideral.
. rotacional.
. estelar.
38. La velocitat lineal de rotació és:

. Constant i uniforme a qualsevol punt de la superfície terrestre.
. diferent a cada latitud.
. 9,81 m/s2.
39. El temps que la Terra necessita per descriure una orbita completa en torn al Sol s'anomena:

. Any complet.
. Any solar.
. Any tropical.
40. La pressió atmosfèrica normal a nivell del mar és:

. 1013 hectopascals.
. 1310 mil•libars.
. 670mm de mercuri.
41. A la península Ibèrica s'hi distingeixen dos grans conjunts climàtics:

. Espanya humida i Espanya seca.
. Continental i marítim.
. Oceànic i mediterrani.
42. La proximitat de les isòbares indica:

. la direcció de l'aire.
. la major velocitat de l'aire.
. la major temperatura de l'aire.
43. Indica quina de les següents afirmacions és vertadera:

. A les depressions de l'hemisferi sud l'aire gira en el mateix sentit que les agulles del rellotge.
. L'aire es desplaça des dels centre de les baixes pressions als centres d'altes pressions.
. Els centres d'altes pressions s'anomenen també ciclons.
44. L'altostratus és un núvol:

. Orogràfic.
. Alt i estratificat.
. D'altitud mitjana.
45. Els tres factors fonamentals que regeixen els macro climes planetaris són:

. La temperatura, la pressió atmosfèrica i la humitat.
. La latitud, l'altitud i la posició en relació amb el mar.
. Les dues anteriors són falses.
46. El marbre és un tipus de roca:

. detrítica.
. magmàtica.
. metamòrfica.
47. Els relats de viatgers són un recurs:

. del medi.
. de lectura.
. d'altres recursos.
48. El model socràtic...

. es fonamenta en el diàleg entre professor i alumne.
. és un model educatiu.
. les dues anteriors són vertaderes.
49. Els parcs Nacionals i Parcs Naturals...

. Les altres respostes són correctes.
. serveixen per treballar aspectes geogràfics i característiques mediambientals.
. són un tipus de servei educatiu.
50. Un metre és...

. Una iniciativa de l'Acadèmia Francesa del 1791 per tal de crear una mesura comuna, que és la 1/10000000 part de la distància de l'arc entre l'equador i els pols.
. Una iniciativa de l'Acadèmia Francesa del 1791 per tal de crear una mesura comuna, que és la 1/10000 part de la distància de l'arc entre l'equador i els pols.
. Una iniciativa de la Reial Societat Geogràfica Britànica del 1874 que comptà amb el suport de la reina Victòria, per crear una mesura amb la qual elaborar els mapes britànics que es fessin en la recerca del naixement del Nil.

Repaso 3 eso Geografia: Tema 2.-El medio físico de Europa, España y Andalucia ,Repaso para septiembre, para recuperar Geografia de 3 ESO.. Tags:geografia ,3eso ,repaso. Preguntas:11
Repaso Clima para 3 eso. ,Test de repaso para el clima y los climogramas, estudiando para aprobar 3 eso. Categorías:gesografia ,climogramas ,clima ,3 ,eso. Preguntas:13
DEMOGRAFIA ,SE REALIZARA UNA SERIA DE PREGUNTAS DE DEMOGAFIA PARA PRACTICAR ANTES DEL EXAMEN.. Tags:DEMOGRAFIA. Preguntas:10
LA GEOGRAFIA 2 ,chicos esta es la segunda parte de test nombrada LA GEOGRAFIA. Categorías:chicos ,esta ,es ,la ,segunda ,parte ,de ,test ,nombrada ,LA ,GEOGRAFIA. Preguntas:25
LA GEOGRAFIA ,genio inteligente buena gente talentoso profesor . Tags:inteligente. Preguntas:20
PRUEBA DE CONOCIMIENTO: DEPARTAMENTOS Y CAPITALES DE COLOMBIA ,Teniendo en cuenta la guia de aprendizaje Departamento y Capitales de Colombia, lea el enunciado y seleccione la respuesta correcta.. Categorías:Departamentos ,y ,Capitales. Preguntas:31
Test de Geografía ,¿sabes mucho de geografía? demuestralo. Tags:Geografía. Preguntas:10
Reaso primer tirmestre Cono 6º ,Repaso primer trimestre área de Cono.Sexto curso del colegio Miguel Hernández de Fuenlabrada. Tutor y autor del test: Pedro J. Cristiano Sánchez. Categorías:conocimiento ,del ,medio ,primaria ,sexto ,geografía ,. Preguntas:77
Febrero 2011 1ª semana ,Examen geografia de los rr. turisticos grado Turismo UNED. Tags:febrero ,2011 ,1ª ,semana. Preguntas:20
La Unión Europea ,En este test se exponen 8 preguntas sobre la Unión Europea. Elije la respuesta correcta y suma la máxima puntuación posible.. Categorías:lauynu. Preguntas:8
Probando tus conocimientos ,Si piensas que sabes mucho sobre nuestro maravilloso entra entra aquí.. Tags:Paises ,. Preguntas:10
Geografia de México y el Mundo ,Repaso de aprendizajes esperados. Categorías:geografia ,primero ,telesecundaria. Preguntas:10
EXAMEN DEL SISTEMA SOLAR ,EN ESTE TEST PODRAS PONER A PRUEBA CUANTO SABES DE NUESTRO SISTEMA SOLAR Y CONOCERAS MUCHAS COSAS QUE NO CONOCIAS SOBRE EL. Tags:EL ,SISTEMA ,SOLAR. Preguntas:20
Ciudades del mundo ,Debes de acertar las preguntas sin penalización de fallos. Categorías:Nivel ,muy ,avanzado. Preguntas:10
Test de fenómenos naturales ,En esta test probaras y demostraras tu capacidad de conocimiento sobre los fenomenos naturales. Tags:Fenómeno ,naturaleza ,desastre ,tipos ,terremoto ,sismo. Preguntas:10
CONCEPTOS DE GEOGRAFÍA ,Demostrando lo aprendido sobre geografía,principios y conceptos. Categorías:GEOEXAMEN. Preguntas:20
¿Qué hemos aprendido sobre los continentes? ,Para que saber qué tanto hemos aprendido sobre los continentes, resolvamos esta serie de preguntas sobre sus características... !A ver qué tal nos va!. Tags:Continentes ,. Preguntas:8
Geografia ,Cuestionario de geografi 6to. Categorías:geografia ,poblacion. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios