crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesTest Final 3

Ajuntament de Lleida

1.- Senyala quina de les següents característiques no és pròpia de la Corona

. òrgan constitucional
. caràcter vitalici del càrrec de rei
. caràcter hereditari de la corona
. caràcter democràtic en el sistema d'elecció del rei
2.- Quina de les següents expressions no s'inclou dins del concepte de l'estat de dret:

. La divisió horitzontal de l'exercici del poder de l'Estat entre les diferents institucions, òrgans o poders
. El reconeixement a favor dels ciutadans d'una sèrie de drets fonamentals
. El reconeixement d'uns mecanismes de garantia dels drets fonamentals reconeguts a favor dels ciutadans
. La no subordinació de l'actuació dels poders de l'Estat a la llei
3.- El contingut positiu del principi d'autonomia inclou: (senyala la incorrecta)

. L'atribució de competències
. Aplicació del principi de centralització
. Dotació de la necessària capacitat de gestió
. Aplicació del principi de proximitat en la gestió
4.- L'element de classificació i agrupació dels funcionaris en funció de la titulació acadèmica s'anomena:

. plaça
. escala
. cos
. lloc de treball
5.- En les Comissions informatives existents, abans de les darreres eleccions, el seu sistema d'adopció d'acors es basava en:

. El vot directe i personal
. El vot ponderat
. El vot indirecte
. El vot censal
6.- La competència per suprimir les regidories específiques, pertany:

. L'alcalde
. El Ple
. A la Comissió informativa corresponent
. Cap de les respostes anteriors és correcta
7.- Els regidors no adscrits tenen grup municipal propi:

. Sí, sense cap inconvenient
. Sí, però és dissolt a l'acabar la legislatura corresponent
. No
. Cap de les respostes anteriors és correcta
8.- Aquella proposta modificativa d'un dictamen o d'una proposta presentada per qualsevol membre de la corporació:

. vot particular
. esmena
. prec
. pregunta
9.- Aquell ens local de caràcter territorial, i que a la seva vegada és una entitat bàsica de l'organització territorial i l'element primari de participació del ciutadà en els assumptes públics, s'anomena:

. municipi
. comarca
. vegueria
. província
10.- Quin dels següents conceptes defineix la tècnica pressupostària de l'ampliació de crèdit:

. Consisteix en l'obtenció d'ingressos no previstos o superiors als inicialment pressuposats, obtinguts per aportacions o compromisos de tercers per finançar despeses.
. Consisteix en realitzar transferències de crèdit dels pressupostos de l'Ajuntament o dels organismes autònoms afectant a partides de diferents grups de política de despesa
. Consisteix en establir partides ampliables de determinades despeses, finançades amb recursos expressament afectats
. Consisteix en afegir als crèdits d'un exercici els romanents de crèdit obtingut en la liquidació de l'exercici anterior
11.- Quina de les següents respostes es falsa?

. Les tècniques de Seguretat lluiten contra les Accidents de Treball
. L'Ergonomia lluita contra les malalties professionals
. La Psicosociologia lluita contra la insatisfacció laboral
. La Higiene industrial lluita contra les malalties professional
12.- Es defineix a.... com aquell ens local de caràcter territorial, format per l'agrupació de municipis, i a la que la Constitució defineix com la divisió territorial de l'estat per al compliment del seus fins:

. municipi
. província
. vegueria
. comarca
13.- L'alcalde pot delegar la direcció superior del personal a favor d'un regidor específic?

. No
. Sí, sense cap inconvenient
. No, però si a favor de la Junta de Govern Local
. Cap de les respostes anteriors és correcta
14.- L'alcalde pot delegar la inspecció dels serveis i obres municipals a un regidor concret?

. No
. Sí, sense cap inconvenient
. No, però si a favor de la Junta de Govern Local
. Cap de les respostes anteriors és correcta
15.- Segons l'article 137 de la Constitució Espanyola, l'estat es divideix territorialment en?

. municipis i províncies
. municipis, províncies i illes
. municipis, províncies i comunitats autònomes
. Cap de les anteriors
16.- Hi pot haver més tinents d'alcalde que membres de la Junta de Govern Local:

. L'anterior afirmació és totalment correcta
. L'anterior afirmació és correcta només pel municipis de més de 5000 habitants
. L'anterior afirmació és correcta només pels municipis de menys de 5000 habitants
. L'anterior afirmació no és correcta
17.- Entre els grups de classificació determinats per LEBEP, el títol de tècnic superior s'exigeix per a l'accés als cossos, escales i subescales del grup

. C1
. C2
. B1
. AP
El 6 de desembre de 1978

. És va celebrar el referèndum constitucional
. Va entrar en vigor la Constitució
. És va promulgar la Constitució
. El rei va sancionar la Constitució
19.- En el Cartipàs anterior a les darreres eleccions municipal, La Junta de Portaveus la formaven i es reunia:

. La formen 6 membres i es reuneix abans de cada ple
. La formen 5 membres i es reuneix abans de cada ple
. La formen 6 membres i es reuneix desprès de cada ple
. La formen 5 membres i es reuneix desprès de cada ple
20.- La Constitució reconeix el dret a l'autonomia política i a la descentralització del poder legislatiu a:

. A les regions
. A les nacionalitats i les nacions
. A les nacionalitats i les regions
. A les comunitats
21.- Quin dels següents òrgans de representació trobem únicament en el personal funcionari:

. Delegats de personal
. Seccions sindicals
. Comitè d'empresa
. Juntes de personal
22.- Si un municipi vol modificar la seva bandera ho pot fer a través de la Junta de Govern Local?

. Sí, sense cap inconvenient
. No
. Sí, però amb posterior ratificació del Ple
. Cap de les respostes anteriors és correcta
23.- En el supòsit que l'Administració local contracti a una persona per realitzar una assessorament especial en una matèria concreta la realitzarà el:

. Personal directiu
. Personal laboral
. Personal funcionari
. Personal eventual
24.- L'autorització és una manifestació del principi:

. d'eficàcia
. de jerarquia
. de descentralització
. Cap de les respostes anteriors és correcta
25.- Les qüestions plantejades en el sí del Ple s'anomenen:

. mocions
. precs
. esmenes
. preguntes
26.- En les famílies monoparentals on la mare tingui la guàrdia legal del fill:

. Només pot gaudir del permís per maternitat
. Ha de triar entre el permís per maternitat o el permís per paternitat
. Pot gaudir del permís de paternitat a continuació del permís per maternitat
. Cap de les respostes anteriors és correcta
27.- Quina de les següents característiques no forma part de la regulació del permís per lactància:

. s'inicia una vegada finit el permís per maternitat
. la durada màxima és de setze setmanes
. el permís permet l'absència de lloc de treball durant uan hora diària
. el temps del permís es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts
28.- Les reduccions de jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per cura de fill:

. Tenen una durada màxima d'un any a partir per`ò és ampliable a tres en cas d'adopció múltiple
. Tenen una durada màxima d'un any a partir del finiment del permís per maternitat o per adopció u acolliment
. Tenen una durada màxima de dos anys
. Tenen una durada màxima de 1 any natural des de el dia de naixement del nadó
29.- Senyala la resposta més correcta, el principi d'eficàcia:

. significa una actuació harmònica i coherent del conjunt d'administracions per a poder complir amb les competències i finalitats conjuntes del mateix
. implica una obligació per l'administració per aconseguir el resultat a través del aprofitament màxim dels recursos propis
. suposa la racionalitat de tota actuació seguint els objectius marcats de manera més productiva
. totes les respostes anteriors són correctes
De les diverses tècniques modificatives dels pressupostos locals, aquella definida com: "aquella modificació d'un despesa que no pugui ajornar-se fins a l'exercici següent, degut a una insuficient dotació pressupostàr

. incorporació de romanet
. crèdit extraordinari
. ampliació de crèdit
. suplement de crèdit

Test Final 2 ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (2) ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (1) ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Drets fonamentals i llibertats públiques. Estatu d'Autonomia ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios