crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesTest Final 2

Ajuntament de Lleida

1.- Durant la primera guerra mundial a l'estat espanyol s'aplica la Constitució de:

. 1876
. 1931
. 1812
. 1845
2.- Durant la dictadura de Primo de Rivera era vigent la Constitució de:

. 1876
. 1931
. 1812
. Cap de les anteriors
3.- L'Estatut Reial és:

. Un estatut d'autonomia
. Una llei orgànica
. Una norma reglamentària
. Una Constitució
4.- La dictadura del General Franco deroga la Constitució de:

. 1876
. 1931
. 1812
. 1845
5.- Durant la primera república s'aplica la Constitució de:

. 1869
. 1931
. 1812
. 1845
6.- Amb la restauració borbònica, i el regnat d'Alfons XII entra en vigor la Constitució de:

. 1869
. 1876
. 1931
. Cap de les respostes anteriors és correcta
7.- Durant el regnat d'Alfons XIII estava vigent la Constitució de:

. 1869
. 1876
. 1931
. Cap de les respostes anteriors és correcta
8.- Des de el punt de vista de l'estructura formal de la Constitució, aquesta es divideix en:

. Preàmbul i articulat
. Preàmbul, articulat i part orgànica
. Preàmbul, articulat i part final o dispositiva
. Cap de les respostes anteriors és correcta
9.- La llei és la norma superior de l'ordenament jurídic desprès de la Constitució:

. Perquè l'elabora el govern
. Perquè l'elabora el parlament i és la expressió de la voluntat popular
. Perquè és la norma més ràpida d'elaborar
. Perquè vincula al poder judicial
10.- Quin dels següents conceptes defineix la tècnica pressupostària de la incorporació dels romanents de crèdit:

. Consisteix en l'obtenció d'ingressos no previstos o superiors als inicialment pressuposats, obtinguts per aportacions o compromisos de tercers per finançar despeses.
. Consisteix en realitzar transferències de crèdit dels pressupostos de l'Ajuntament o dels organismes autònoms afectant a partides de diferents grups de política de despesa
. Consisteix en establir partides ampliables de determinades despeses, finançades amb recursos expressament afectats
. Consisteix en afegir als crèdits d'un exercici els romanents de crèdit obtingut en la liquidació de l'exercici anterior
11.- La tècnica preventiva que estudia el disseny de màquines, mobiliari, equips, etc, és denomina,

. La Higiene analítica
. La Higiene Operativa
. L'Ergonomia
. Tècniques de Seguretat
12.- Segons la nostra Constitució, la llengua que tots els ciutadans tenen l'oblicació de conèixer és:

. L'espanyol
. El castellà
. Totes les llengües oficials
. Cap de les respostes anteriors és correcta
13.- Els ens locals poden encomanar a la Generalitat la selecció del seu personal mitjançant l'Escola d'Administració Pública de Catalunya:

. Només quan es tracta de municipis de menys de 5000 habitats
. En aquest cas la Generalitat aprova les bases i fa la convocatòria i el procés selectiu
. Només si es tracta de personal dels grups A1 i A2
. Totes són correctes
14.- Segons la LEBEP són... els que exerceixen funcions retribuïdes en les administracions públiques al servei del interès general:

. Funcionaris de carrera
. Personal funcionari
. Empleats públics
. Funcionari o empleats laborals
15.- Segons l'article 137 de la Constitució Espanyola, l'estat es divideix territorialment en?

. municipis i províncies
. municipis, províncies i illes
. municipis, províncies i comunitats autònomes
. Cap de les anteriors
16.- D'acord am la LEBEP si es pretén anomenar un funcionari interí a causa d'excés o acumulació de tasques, el dit nomenament serà:

. Per un termini de tres mesos
. Per un termini mínim de sis mesos
. Per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos
. Per un termini màxim de quinze mesos
17.- La selecció de funcionaris interins, segons la LEBEP, haurà de fer-se:

. Prèvia convocatòria pública, i per concurs
. Prèvia convocatòria pública, i per oposició
. Mitjançant la lliure designació
. Mitjançant procediments àgils que ha de respectar en tot cas els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat
18.- Per ingressar en els cossos i escales o subescales del grup C2 s'exigeix el títol de:

. Tècnic
. Tècnic superior
. Graduat en educació secundària obligatòria
. Certificat en educació secundària obligatoria
19.- L'exprerssió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, que inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tnat a funcionari com a personal eventual i laboral, és:

. La relació de llocs de treball
. El registre de personal
. Plantilla de personal
. La relació de personal
20.- L'aprovació de la relació de llocs de treball és una competència de:

. Alcalde
. Junta de Govern Local
. Ple
. Comissió de Comptes
21.- Dels següents principis, senyala quin s'inclou en la següent definició. "Els poders públics no poden actuar segons els propis impulsos, sinó que han d'actuar amb una justificació suficient i han de resoldre

. El principi de publicitat de les normes
. El principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics
. El principi de responsabilitat dels poders públics
. Cap de les anteriors
22.- L'aprovació de les transferències de crèdit entre partides del mateix grup de funció on entre partides del capítol 1, les realitza

. El Ple
. L'alcalde
. La Comissió informativa d'hisenda
. Cap de les respostes anteriors és correcta
23.- El tractat europeu ratificat per l'estat espanyol que fa referència a l'autonomia local s'anomena:

. Tractat europeu d'autonomia local
. Conveni europeu d'autonomia local
. Declaració europea de l'autonomia local
. Carta europea d'autonomia local
24.- Quna l'Estatut d'Autonomia fa referència a la tipologia de les competències no inclou les:

. Competències executives
. Competències compartides
. Competències concurrents
. Competències exclusives
25.- Els principis rectors de l'Estatut es troben regulats:

. Capítol I del Títol V de l'Estatut d'Autonomia
. Capítol V del Títol I de l'Estatut d'Autonomia
. Capítol VI del Títol I de l'Estatut d'Autonomia
. Capítol I del Títol II de l'Estatut d'Autonomia
26.- Senyala l'afirmació més correcta de les següents:

. El permís de maternitat en cas de filiació biològica l'ha de gaudir imperativament la mare
. El permís de maternitat en cas de filiació per acolliment o adopció l'ha de gaudir el pare o la mare
. a i b són corectes
. El permís de maternitat el pot gaudir qualsevol dels progenitors, si bé en cas de filiació biològica, les sis setmanes posteriors al part les ha de gaudir la mare
Senyala quina de les següents formes de representació sindical trobem en el funcionaris:

. Delegats de personal
. Comitè d'empresa
. Juntes de personal
. Delegats sindicals
28.- La denominada inamobilitat relativa suposa: (senyala la incorrecta)

. El dret al càrrec, que des de LEBEP s'ha d'entendre com la garantia al desenvolupament efectiu de tasques pròpies de la seva condició professional
. Només es podrà moure el funcionari d'un lloc de treball en els supòsits que preveu la llei
. La llei preveu mecanismes i procediments de mobilitat dels funcionaris en ús de la seva potestat d'autoorganització de les administracions públiques
. La garantia a romandre en un mateix lloc de treball
29.- El permís de paternitat:

. és incompatible amb el permís de maternitat
. El pot gaudir el progenitor que no gaudeix del permís de maternitat
. Té una durada de 14 dies laborables consecutius
. Només es pot gaudir en el període immediat següent al naixement o a l'arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar
30.- Senyala la definició que més s'acosta al concepte de funció pública:

. Conjunt de persones a disposició de l'administració pública que tenen al seu càrrec les funcions i serveis públics
. Conjunt de persones a disposició de l'administració pública que tenen al seu càrrec les funcions i serveis públics, juntament amb el règim jurìdic però no la organització a la que pertanyen
. Conjunt de persones a disposició de l'administració pública que tenen al seu càrrec les funcions i serveis públics, juntament amb el règim jurídic i la organització a la que pertanyen
. Conjunt de persones a disposició de l'administració pública que tenen al seu càrrec les funcions i serveis privats, juntament amb el règim jurídic i l'organització a la que pertanyen

Test Final 3 ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (2) ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (1) ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Drets fonamentals i llibertats públiques. Estatu d'Autonomia ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios