crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
1.- Quina de les respostes s'ajusta més al concepte de risc?

. El patir un dany a la persona
. Situació que si es materialitza produeix un perjudici a la persona o al seu patrimoni
. Situació que si es produeix causa un dany a la salut
. Situació que perjudica l'individu
2.- Quina d'aquestes respostes s'ajusta més al que entenem per dany professional?

. Tota lesió o patologia que pot afectar la persona
. Els danys professionals són els accident de treball i les malalties professionals
. Tota pèrdua de salut del treballador que tingui com a origen el treball
. Qualsevol incident que es produeixi en una empresa i ocasioni danys materials
3.- La llei de Prevenció de Riscos, classifica els riscos laborals en funció de:

. De si les lesions que pot ocasionar poden ser lleus, greus i molt greus
. En funció del cost econòmic que pot ocasionar l'accident
. La probabilitat que produeixi danys i de la gravetat dels mateixos
. En funció de la part del cos que pot resultar lesionada
4.- Que considerem com "Ambient de treball"?

. És el lloc físic on s'efectua el treball: a l'aire lliure, en edificacions o sota terra.
. Qualsevol element present en l'entorn on es realitza el treball i que afecta la seva realització
. El tipus d'atmosfera que troben en el centre de treball
. Els factors de temperatura, humitat i concentració d'O2 en el lloc de treball
5.- Que considerem com a "Equip de Treball"

. Tot el que el treballador pot portar damunt per realitzar la seva tasca
. La roba i calçat que s'utilitza en la realització del treball
. Els equips de protecció personal
. Qualsevol màquina, aparell o instrument utilitzada en el treball
6.- Quan s'ha d'utilitzar els Equips de Protecció individual?

. Sempre que el treballador realitzi la seva feina habitual
. Quan ho determini l'empresari i semre que estigui previst en el conveni Col.lectiu
. Quan les mesures de protecció col.lectiva no han eliminat el risc avaluat en la seva totalitat
. Quan el treballador ho consideri procedent en funció de la tasca encomanada
7.- La Llei de Prevenció de Riscos Laborals considera treballador a:

. Tot treballador amb contracte de treball, o personal administratiu o estatutari de les AAPP
. Tot aquell que desenvolupa una activitat laboral o professional per compte propi
. Tot aquell que te una relació laboral per compte aliè amb l'empresari
. Tota persona que desenvolupa una tasca
8.- Quina de les següents respostes es falsa?

. Les tècniques de Seguretat lluiten contra els Accidents de Treball
. L'Ergonomia lluita contra les malalties professionals
. La Psicosociologia lluita contra la insatisfacció laboral
. La Higiene industrial lluita contra les malalties professionals
9.- La tècnica preventiva que estudia el disseny de màquines, mobiliari, equips, etc, és denomina,

. La Higiene analítica
. La Higiene Operativa
. L'ergonomia
. Tècniques de Seguretat
10.- Que s'entén per planificació de l'activitat preventiva?

. Determinar les responsabilitat preventives a l'empresa
. Efectuar el calendari anual per efectuar les avaluacions de riscos en els diferents llocs de treball
. Contractar un servei de prevenció
. Assignar responsables i recursos per eliminar, reduir o controlar els riscos

LEBEP/Llei de Concil.liació ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
La constitució Espanyola ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios