crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesPressupostos

Ajuntament de Lleida

1. De les següents tipologies de normes, senyala a quina classe corresponen les ordenances fiscals:

. Reglaments
. Actes administratius
. Bans
. Lleis
2. En el procediment per aprovar el pressupost el dictamen elaborat per la Comissió d'hisenda té un caràcter:

. Preceptiu i vinculant
. Preceptiu i no vinculant
. Potestatiu i vinculant
. Potestatiu i no vinculant
3. En el procediment d'elaboració i aprovació del pressupost, l'aprovació inicial per part del Ple es realitza per:

. Majoria abusoluta dels membres legals de la Corporació
. Majoria simple dels membres legals de la Corporació
. Majoria simple dels membres presents de la Corporació
. Cap de les anteriors
4. En el supòsit que per motius polítics no s'aprovin el pressupostos per a l'exercici posterior, quina de les següents solucions es produeix:

. Automàticament el projecte pressupostari queda aprovat inicialment
. Automàticament s'ha de celebrar un Ple extraordinari per tenir a l'aprovació dels pressupostos
. Es prorroguen els pressupostos de l'any anterior
. Decideix la Conselleria d'Economia de la Generalitat
5. Dels diferents criteris de classificació i ordenació de la despesa senyala quins dos són preceptius:

. El criteri orgànic i d'àrea de despesa
. El criteri econòmic o orgànic
. El criteri econòmic i d'àrea de despesa
. El criteri descriptiu i orgànic
6. La classificació dels estats dels ingressos en el pressupost es realitza en:

. Ingressos corrents, financers i de capital
. Ingressos corrents i de capital
. Ingressos orgànics, econòmics i per àrea d'ingressos
. Ingressos corrents, orgànics i de capital
7. Els límits establerts a les modificacions pressupostaries per la Llei General Pressupostària són:

. Qualitatius, quantitatius i unitaris
. Qualitatius, temporals i unitaris
. Quantitatiu, temporals i qualitatius
. Cap de les anteriors
8. Senyala a quin l'imit pressupostari es refereix la següent definició; "només es pot fer ús de l'autorització per a gastar durant l'exercici pressupostari":

. Qualitatiu
. Quantitatiu
. Temporal
. Unitari
9. Les autoritzacions de suplements de crèdit o els extraordinaris les realitza:

. L'alcalde
. El Ple
. La Comissió de comptes
. La Junta de Govern Local
10. La incorporació de romanents de crèdits l'autoritza:

. L'alcalde
. El Ple
. La Comissió de comptes
. La Junta de Govern Local
11. En el supòsit d'una ampliació de crèdit com tècnica de modificació pressupostària, l'òrgan competent per autoritzar-ho és:

. El Ple
. L'alcalde
. L'interventor
. Cap de les anteriors
12. De les diverses tècniques modificatives dels pressupostos locals, aquella definida com; "aquella modificació d'una despesa que no pugui ajornar-se a l'exercici següent, havent-hi una manca de la dotació pressupostà

. Suplement de crèdit
. Crèdit extraordinari
. Ampliació de crèdit
. Incorporació de romanent
13. Les vendes d'accions es classifiquen dins dels ingressos:

. Corrents
. De Capital
. Financers
. Cap de les anteriors
14. L'òrgan competent per aprovar un suplement de crèdit és:

. L'alcalde
. El Ple
. El regidor de l'àrea corresponent
. Cap de les anteriors
15. Quin dels següents conceptes defineix la tècnica pressupostària de la generació de crèdit:

. Consisteix en afegir als crèdits d'un exercici els romanents de crèdit obtingut en la liquidació de l'exercici anterior
. Consisteix en realitzar transferències de crèdit dels pressupostos de l'Ajuntament o dels organismes autònoms afectant a partides de diferents grups de política de despesa
. Consisteix en establir partides ampliables de determinades despeses, finançades amb recursos expressament afectats
. Consisteix en l'obtenció d'ingressos no previstos o superiors als inicialment pressuposats, obtinguts per aportacions o compromisos de tercers per finançar despeses
16. La competència per aprovar transferències de crèdit entre partides del capítol de despeses de personal correson a:

. El Ple
. L'alcalde
. Regidor de l'àrea corresponent
. Cap de les anteriors
17. ¿Aquelles partides pressupostaries vinculades suposen una modificació pressupostària?

. Sí, en tot cas
. No
. Sí, però sempre que la quantia sigui superior a 100.000 euros
. Cap de les anteriors
18. L'aprovació de la liquidació del pressupost la realitza:

. L'alcalde
. El Ple
. El regidor de l'àrea corresponent
. Cap de les anteriors
19. En el procés de liquidació del pressupost la intervenció ha d'haver elaborat el document de la liquidació abans de:

. 31 de març
. 1 de febrer
. 1 d'abril
. 1 de març
20. La següent definició; "els crèdits es destinaran exclusivament a la finalitat especifica per la que hagin estat autoritzats", es refereix als límits:

. Qualitatius
. Quantitatius
. Temporals
. Cap de les anteriors
21. Quan ens trobem amb l'existència d'una factura aleshores en quina fase del procés d'execució de despeses ens trobem:

. Autorització
. Disposició
. Obligació
. Pagament
22. Els romanents de crèdit derivats de partides finançades per ingressos específics:

. S'incorporen a qualsevol partida del pressupost de l'any següent
. S'incorporen a les partides del pressupost de l'any següent que determini l'Alcalde
. S'incorporaran automàticament en la part que no s'hagin contret les obligacions corresponents en finalitzar l'exercici
. Cap de les respostes anteriors és correcta
23. Quina de les següents definicions s'escau més al concepte d'ampliació de crèdit:

. Partides ampliables les que corresponen a despeses finançades amb recursos expressament afectats
. Partides ampliables les que corresponen a despeses finançades amb recursos extraordinaris no previstos
. Partides ampliables les que corresponen a despeses finançades amb recursos vinculats
. Cap de les respostes anteriors és correcta
24. El finançament d'un suplement de crèdit el podem extreure de:

. Partides vinculades
. Ingressos afectats
. Romanent de tresoreria
. Cap de les respostes anteriors és correcta
25. En el supòsit de voler realitzar una transferència de crèdit del capítol 2, l'òrgan competent per autoritzar és:

. L'alcalde
. El regidor d'economia
. La Junta de Govern Local
. Cap de les respostes anteriors és correcta
26. Una vegada realitzada una transferència de crèdit a favor d'una partida concreta, una vegada incrementada, pot disminuir-se, per excés de crèdit:

. No
. Sí, sense cap problema
. Sí, però amb autorització de l'òrgan competent
. Cap de les respostes anteriors és correcta
27. La següent definició; "no es podran adquirir compromisos de despesa per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats". Fa referència a quin tipus de límit pressupostari:

. Quantitatiu
. Qualitatiu
. Temporal
. Cap de les respostes anteriors és correcta
28. Les rendes obtingudes per un ens local derivades d'una concessió administrativa és classifiquen en ingressos:

. Corrents
. Financers
. De Capital
. Cap de les respostes anteriors és correcta
29. La classificació de les despeses en consideració a les diferents finalitats o objectius que es pretén assolir, s'anomena:

. Criteri econòmic
. Criteri corrent
. Criteri financer
. Cap de les respostes anteriors és correcta
30. La classificació de les despeses en consideració a la diferent naturalesa econòmica que presenten, s'anomena:

. Criteri econòmic
. Criteri corrent
. Criteri financer
. Cap de les respostes anteriors és correcta

LEBEP 2 ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
LEBEP/Llei de Concil.liació ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (2) ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (1) ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Fundamentos de marketing ,tema 4 pfsf. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:16
Seguros ,tema 3 pfs. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:21
Asuntos financieros ,Tema 5 pem. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:22
Creación de empresas ,Tema 4 pem. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:21
Drets fonamentals i llibertats públiques. Estatu d'Autonomia ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
La constitució Espanyola ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
LEY 22/2006 Interv. Gral. ,LEY 22/2006 Interv. Gral.. Tags:DIPUTACIONES. Preguntas:7
L.B.R.L. 4 ,L.B.R.L. 4. Categorías:DIPUTACIONES. Preguntas:9

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios