crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesLEBEP 2

Ajuntament de Lleida

1. ¿Els principis constitucionals que regulen el dret a accedir a l'ocupació pública són?:

. Mèrit i capacitat únicament
. Imparcialitat i agilitat
. Mèrit, capacitat i igualtat
. Mèrit, imparcialitat i nepotisme
2. La totalitat dels sistemes selectius per accedir a un procediment de selecció pública són:

. Adjudicació, oposició, lliure designació
. Oposició i concurs
. Oposició, concurs-oposició i el concurs
. Adjudicació, concurs i lliure designació
3. ¿Es possible que en un sistema selectiu d'oposició pugui ostentar un curs selectiu de formació?:

. En cap cas es possible
. Sí
. No, només en el concurs es possible
. Cap de les anteriors
4. En el sistema selectiu d'oposició pura les proves tenen:

. Un caràcter valoratiu
. Un caràcter eliminador
. Un caràcter indiciari
. Cap de les anteriors
5. En el sistema selectiu d'oposició:

. No es necessari que hi hagi una prova de caràcter pràctic
. Com a mínim hi ha d'haver una prova de caràcter pràctic
. Totes les proves han d'esser teòriques
. Cap de les anteriors
6. El sr X havia ocupat un càrrec de confiança a l'administració local durant 3 anys, actualment es troba inclòs en un procés selectiu de concurs de mèrits, on es valora els serveis prestats en l'administraci&oacu

. No
. Sí, sense cap inconvenient
. Sí, però només computa 1 any
. Cap de les anteriors
7. ¿En un concurs de mèrits es poden valorar com a mèrits els requisits d'accés?:

. No, en cap cas
. Sí, sense cap inconvenient
. Sí però ponderat segons estableix les bases del procés
. Cap de les anteriors
8. En un concurs oposició en que la puntuació màxima és 90 la valoració de mèrits pot ser com a màxim de:

. 55
. 45
. 90
. 30
9. Sí en un concurs-oposició es celebra primer el concurs quines proves tenen caràcter eliminatori?:

. Les de la oposició
. En aquest cas les del concurs
. Tant les proves del concurs com de la oposició
. En aquest cas cap prova és eliminatòria
10. El sistemes selectius ordinaris dels funcionaris de carrera són:

. Els apartats c) i d) conjuntament
. La oposició i el concurs-oposició
. El concurs i l'adjudicació
. El concurs i la lliure designació
11. En la elecció del personal laboral fix podem utilitzar:

. Únicament la oposició
. Únicament el concurs
. Únicament el concurs oposició
. Les anteriors conjuntament
12. Es podria denegar la participació en un procés selectiu per la policia local a un ciutadà francés:

. No, perquè es membre de la Unió Europea
. Sí
. Dependrà de l'escala a la que es presenti
. Cap de les anteriors
13. ¿Pot un ciutadà Islandès presentar-se a un procés selectiu de l'administració local?:

. No, perquè Islàndia no forma par de la UE
. No, cap persona no nacional pot presentar-se a un procés selectiu d'aquest tipus
. Sí, però únicament a l'escala d'agrupacions professionals
. Sí
14. L'edat mínima per accedir a l'administració pública és:

. De 16 anys
. De 18 anys
. De 21 anys
. Cap de les anteriors
15. El personal laboral:

. No te una previsió legal de jubilació forçosa
. Té la mateixa previsió legal de jubilació forçosa dels funcionaris
. L'edat de jubilació forçosa són els 65 anys
. Cap de les anteriors
16. Respecte a l'acreditació del català:

. L'¡hauran de presentar tots aquells aspirants no residents a Catalunya
. L'hauran de presentar tots els aspirants
. L'hauran de presentar els estrangers no residents
. Cap de les anteriors
17. El termini per presentar les sol.licituds de manera general es computa:

. 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria
. 20 dies hàbils a partir del dia de la publicació de la convocatòria
. 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria
. 20 dies hàbils a partir del dia de la publicació de la convocatòria
18. Per poder accedir a un torn restringit mitjançant un procediment de promoció interna, es necessari haver prestat servei com a funcionari de carrera durant un període de:

. 2 anys
. 1 any
. 5 anys
. 3 anys
19. Es considera que l'element bàsic i indivisible de qualsevol organització és:

. La plaça
. L'escala
. El cos
. El lloc de treball
20. Els concursos de mèrits per proveir llocs de treball pot ser:

. Els dos posteriors conjuntament
. Únicament de caràcter general
. Únicament de caràcter específic
. Cap de les anteriors
21. Poden accedir a un concurs de mèrits:

. Els funcionaris de carrera
. Els anteriors i els interins
. Els anteriors i el personal eventual
. Només els interins
22. L'element que permet la classificació en funció de la titulació acadèmica s'anomena....., en els sistemes de provisió dels funcionaris de carrera.

. Plaça
. Lloc de treball
. Grup
. Escala
23. El sistema ordinari de provisió de llocs de treball, que es pot utilitzar tant per llocs singulars com genèrics, s'anomena:

. Lliure designació
. Assignació inicial
. Les dues anteriors conjuntament
. Cap de les anteriors
24. Per poder participar en un concurs de mèrits per proveir un lloc de treball concret, es necessari tenir una temporalitat mínima de:

. Dos anys sense tenir en compte si es destinació definitiva o no
. Un any en destinació definitiva des de el lloc de treball d'origen
. Dos anys de destinació definitiva des de el lloc de treball d'origen
. Un any sense tenir en compte si es destinació definitiva o no
25. Quins del següents sistemes de provisió de llocs tenen caràcter provisional:

. La permuta
. La redistribució
. La reassignació
. La comissió de serveis
26. Quin dels següents sistemes de provisió té un caràcter definitiu:

. La permuta
. La comissió de serveis
. L'encàrrec de funcions
. Cap de les anteriors
27. El termini màxim en que un funcionari pot estar en una comissió de serveis és de:

. 1 any
. 2 anys
. 5 anys
. Cap de les anteriors
28. Un funcionari en comissió de serveis:

. Té dret a la reserva de lloc d'origen
. No te dret a la reserva de lloc d'origen
. Té una reserva de tres mesos de lloc d'origen
. Té dret a una reserva d'un lloc de treball en la mateixa ciutat d'origen
29. Aquell mètode d'adscripció que suposa cobrir un lloc de comandament per motius de necessitats urgents s'anomena:

. Comissió de serveis
. Encàrrec de serveis
. Encàrrec de funcions
. Comissió de funcions
30. El trasllat forçós:

. És una sanció disciplinària
. És un mètode d'adscripció definitiva
. És un mètode d'adscripció provisional
. Les dues anteriors conjuntament

LEBEP/Llei de Concil.liació ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (2) ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (1) ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Fundamentos de marketing ,tema 4 pfsf. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:16
Seguros ,tema 3 pfs. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:21
Asuntos financieros ,Tema 5 pem. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:22
Creación de empresas ,Tema 4 pem. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:21
Drets fonamentals i llibertats públiques. Estatu d'Autonomia ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
La constitució Espanyola ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
LEY 22/2006 Interv. Gral. ,LEY 22/2006 Interv. Gral.. Categorías:DIPUTACIONES. Preguntas:7
L.B.R.L. 4 ,L.B.R.L. 4. Tags:DIPUTACIONES. Preguntas:9
L.B.R.L. 3 ,L.B.R.L. 3. Categorías:DIPUTACIONES. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios