crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesLEBEP/Llei de Concil.liació

Ajuntament de Lleida

1. Pot un monitor de lleure que cobra 200?, i que es troba inclòs en el servei de l'Institut Municipal d'educació:(imputada pot ser tots els casos).

. Un treballador extern
. Un becari
. Un empleat públic
. Cap de les anteriors
2. La rigidesa és l'element negatiu del model .... de funció pública:

. Anglosaxó
. Francès
. Japonès
. Alemany
3. En el model d'ocupació pública de l'estat espanyol, segons la coherència entre el contingut de sistema de selecció i les tasques del lloc de treball suposa una caraterística importada d'un sistema:

. Obert
. Híbrid
. Tancat
. Asiàtic
4. La Constitució espanyola en el seu art. 103.3 estableix com a règim general per accedir a la funció pública:

. Un règim laboral
. Un règim estatutari
. Un règim híbrid
. Cap de les anteriors
5. ¿Podem trobar un empleat en el servei d'arts gràfiques amb un relació laboral?

. Sí, sense cap inconvenient
. No, en cap cas
. Sí, però sempre i quan tingui la categoria professional d'aprenent
. Sí, si entra en la reserva 1/3 de la plantilla de caràcter laboral
6. Digues quins dels següents elements no es troba dins del concepte de funcionari de carrera de l'administració local.

. Relació estatuària
. Permanència
. Regulació pel dret administratiu
. Cap de les anteriors
7. El vincle que uneix al personal funcionari amb l'administració s'anomena:

. Laboral
. Contractual
. Estatutari
. Permanent
8. En el supòsit que l'Administració local contracti a una persona per realitzar un assessorament especial en una matèria concreta la realitzarà el:

. Personal directiu
. Personal laboral
. Personal funcionari
. Personal eventual
9. Quan es produeix el cessament del personal interí: (senyala la resposta incorrecta).

. Incorporació del titular
. S'hagi cobert la plaça vacant per sistemes reglamentaris
. Finalització de l'excés de tasques
. Inici de l'execució d'un programa de caràcter temporal
10. Els funcionaris de carrera de la Paeria són nomenats per:

. Ple
. Junta de Govern Local
. Tinent d'alcalde
. Alcalde
11. El secretari/a de l'ajuntament és:

. Un funcionari
. Un funcionari amb habilitació estatal
. Personal eventual
. Personal laboral
12. El personal laboral fix ocupa una plaça perquè?

. El contracte laboral així ho estableix
. Perquè prèviament ha superat un procés selectiu
. Ha renovat varies vegades el contracte temporal i aquest finalment esdevé fic
. Per jubilació del personal funcionari
13. La diferencia en el cessament entre el personal funcionari de carrera i el personal funcionari interí?

. Les causes són les mateixes excepte que el personal interí cessa també quan finalitza la causa que va donar lloc al nomenament
. No hi ha cap tipus de diferència
. Els interins cessen cada 31 de desembre
. El personal funcionari de carrera no cessa quan es perd la nacionalitat i els interins sí
14. El personal eventual és nomenat:

. Pel Ple
. Per la Junta de Govern Local
. Per l'Alcalde
. Pel regidor corresponent
15. En funció de la durada dels contractes laborals són:

. Per temps indefinit o temporal
. Per un termini temporal únicament
. Per una durada anual
. Cap de les respostes anteriors és correcta
16. El personal directiu que tingui la condició de personal laboral es considera:

. Personal laboral general
. Personal laboral autònom
. Personal d'alta direcció
. Cap de les anteriors
17. En la inamobilitat absoluta en la condició de funcionari de carrera suposa: (Impugnada era b i c conjuntament)

. La garantia de la reserva de lloc de treball
. La garantia de romandre en la seva condició de funcionari únicament
. El dret a ser separat del servei per causa justificada i mitjançant el procediment administratiu establert
. Les anteriors conjuntament
18. Les retribucions complementaries s'atorguen en funció de:

. El lloc de treball
. Del grup de titulació i rendiment del funcionari
. Del lloc de treball i del rendiment del funcionari
. Del grup de titulació i de l'antiguitat
19. El complement específic:

. Retribueix el nivell del lloc de treball que s'ocupa
. Retribueix les condicions particulars del lloc de treball
. Retribueix el rendiment específic del treballador
. Cap de les anteriors
20. Les indemnitzacions per raó del servei derivades de les dietes:

. No es consideren elements retributius
. Es consideren elements retributius
. Només en aquest cas concret es consideren elements retributius
. Són gratificacions extraordinàries
21. La LEBEP preveu la participació en la consecució dels objectius de la unitat on presti servei l'empleat públic com:

. Un dret
. Una obligació
. Una advertència
. Un principi
22. La LEBEP preveu que les vacances del personal laboral en tot cas no pot ser inferior a:

. 22 dies hàbils
. 28 dies hàbils
. 30 dies hàbils
. 30 dies naturals
23. El personal laboral:

. No te una previsió legal de jubilació forçosa
. Té la mateixa previsió lagal de jubilació forçosa dels funcionaris
. L'edat de jubilació forçosa són els 65 anys
. Cap de les anteriors
24. El personal funcionari té:

. Un únic sistema per accedir a la jubilació a través de la sol.licitud personal
. Un únic sistema per accedir a la jubilació de manera forçosa, generalment al complir els 65 anys
. Un únic sistema per accedir a la jubilació a través de la declaració d'incapacitat permanent per l'exercici de les funcions del seu lloc de treball
. Cap de les anteriors
25. ¿Podria l'administració trasllat discrecionalment del seu lloc de treball lliurement? (senyala la incorrecta)

. Sí, si ho preveu un llei
. Sí, sempre que ho faci seguint els procediments establerts
. No, ho impedeix la inamobilitat absoluta
. De forma ordinària no
26. El personal laboral pot demanar un permís per dies propis?

. No
. Sí
. Sí, però com màxim 9 dies
. Cap de les anteriors
27. La LEBEP respecte al catàleg de drets que inclou distingeix entre:

. Els drets individuals i els col.lectius
. Els drets personals i els de tercers
. Els drets d'exercici individual i exercici col.lectiu
. Els dret laborals i els civils
28. Quin dels següents òrgans de representació no trobem en el personal laboral:

. Delegats de personal
. Seccions sindicals
. Comitè d'empresa
. Juntes de personal
29. Quan parlem de cossos i escales en el model d'ocupació pública estatal, és un element que prové del model:

. Model alemany
. Model francès
. Model anglosaxó
. Model mixt
30. La LEBEP contempla a la llibertat sindical com:

. Un dret individual d'exercici col.lectiu
. Un dret individual d'exercici individual
. Un dret col.lectiu
. Un dret individual

Prevenció riscos laborals ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:10
La constitució Espanyola ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios