crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesEl Règim Jurídic Local (2)

Ajuntament de Lleida

1. El ple és un òrgan de caràcter:

. Potestatiu
. Complementari
. Directiu
. Obligatori
2. En principi la competència per realitzar el projecte de pressupost correspon a:

. Alcalde
. Ple
. Tinent d'alcalde
. Cap de negociat
3. Pot delegar el vot de qualitat l'Alcalde?:

. Sí, sense cap problema
. No
. Sí, però únicament al primer tinent d'alcalde
. Sí, si ho autoritza el Ple
4. ¿Pot delegar l'alcalde la funció d'aprovar les bases de selecció del personal?:

. Sí, sense cap inconvenient
. No
. Sí, però amb certes limitacions respecte al contingut de les bases
. No la pot delegar perquè la competència és del Ple
5. En cas de absència de l'Alcalde i del primer tinent d'alcalde les seves funcions les desenvolupa:

. Qualsevol dels tinents d'alcalde
. El segon tinent d'alcalde
. El tinent d'alcalde amb més edat
. El tinent d'alcalde més jove
6. Podria el Ple d'un Ajuntament delegar a l'Alcalde l'aprovació del ROM:

. Sí, sense cap problema
. Sí, però establint uns criteris bàsics a respectar per l'Alcalde
. No, perquè és una competència indelegable
. No, perquè el Ple no ostenta competència
7. La decisió, de variar la forma de l'escut de la ciutat de Lleida correspon a:

. L'Alcalde
. President de la Diputació
. Ple
. Junta de portaveus
8. La Junta de Govern Local pot rebre funcions delegades:

. Únicament del Ple
. Únicament de l'Alcalde
. Les delegades per la Comissió de Comptes
. Del Ple i l'Alcalde
9. La funció de control i fiscalització sobre el pressupost, podria ser assumida (per delegació del Ple), per part de la Junta de Govern Local:

. Sí, sense cap inconvenient
. No, perquè és indelegable
. No, perquè aquesta competència només es pot delegar a l'Alcalde
. Cap de les anteriors
10. Senyala quina afirmació de les següents és certa:

. Les comissions informatives tenen diverses funcions entre les quals destaca el dictament dels assumptes a sotmetre a decisió del Ple.
. Les comissions informatives tenen funcions d'assessorament tècnic al Ple
. Les comissions informatives tenen com a única i exclusiva funció el dictamen dels assumptes a sotmetre a decisió del Ple
. Cap de les respostes anteriors
11. La sindicatura municipal de greuges és considera un òrgan:

. Necessari
. Preceptiu
. Complementari
. Opcional
12. Els dictaments de les Comissions informatives tenen un caràcter:

. Preceptiu i no vinculant
. Preceptiu i vinculant
. Potestatiu i no vinculant
. Potestatiu i vinculant
13. La sessió que cal convocar dintre del termini de 30 dies des de la sessió constitutiva té el caràcter de:

. Ordinària
. Extraordinària
. Constitutiva
. Urgent
14. La sessions extraordinàries es poden convocar a petició de l'Alcalde o de:

. 1/3 del nombre legal de membres de la Corporació
. 1/2 del nombre legal dels membres de la Corporació
. 2/4 del nombre legal dels membres de la Corporació
. 1/4 del nombre legal de membres de la Corporació
15. La Comissió especial de Comptes s'ha de reunir:

. Necessariament abans del dia 1 de juny de cada any
. Necessariament abans del dia 1 de juliol de cada any
. Necessariament abans del dia 31 de desembre de cada any
. Necessariament abans del dia 1 d'octubre de cada any
16. Respecte al funcionament del Ple com a òrgan col.legiat:

. Li és d'aplicació total la normativa inclosa a la llei 30/1992
. Liés d'aplicació parcial la normativa inclosa a la llei 30/1992
. No s'aplica respecte al Ple les normes reguladores del òrgans col.legiats en la llei 30/1992
. Cap de les anteriors
17. ¿Les esmenes són?:

. Propostes d'actuació
. Preguntes dirigides a un regidor
. Proposicions informatives
. Proposicions modificatives
18. La Junta de Govern Local es constituirà als:

. 10 dies del seu nomenament
. 10 dies de la seva constitució
. 20 dies del seu nomenament
. 20 dies de la seva constitució
19. En l'actual Cartipàs de la Paeria trobem .... tinents d'alcalde:

. Nou
. Sis
. Set
. Tres
20. La Junta de Govern Local en l'actual Cartipàs hi ha .... membres:

. Nou
. Sis
. Set
. Cap de les anteriors
21. La Junta de Portaveus la formen i es reuneix:

. La formen 5 membres i es reuneix desprès de cada ple
. La formen 5 membres i es reuneix abans de cada ple
. La formen 6 membres i es reuneix desprès de cada ple
. La formen 6 membres i es reuneix abans de cada ple
22. El regidor no adscrit en l'actual cartipàs forma part del grup mixt:

. L'anterior afirmació és totalment correcta
. L'anterior afirmació és parcialment correcta
. L'anterior afirmació és totalment false
. Cap de les anteriors
23. Les Comissions informatives de caràcter permanent en l'actual cartipàs són: (senyala la incorrecta)

. Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Seguretat
. Comissió informativa de Comunicació Institucional i Benestar Social
. Comissió informativa de polítiques de Cohesió Social i Serveis a les persones
. Comissió informativa de Promició Cultural i Festes
24. Les Comissions informatives s'integraran per:

. Tretze membres
. Dotze membres
. Catorze membres
. Setze membres
25. El règim de sessions de les comissions informatives implica com a mínim realitzar: (si no ha establert res la pròpia comissió)

. Dos reunions al mes
. Una trimestralment
. Una Setmanalment
. Una mensual
26. Els instruments normatius dels ens locals són: (senyala la incorrecta) (Impugnada)

. Ordenances, reglaments i bans
. Reglaments, bans i decrets
. Reglaments, decrets i ordenances
. Bans, decrets i actes administratius
27. Les normes reglamentaries adreçades a la relació entre els ciutadans i el minicipi s'anomenen:

. Reglaments
. Bans
. Decrets
. Ordenances
28. Les normes adreçades a l'organització de l'ens local s'anomenen:

. Reglaments
. Bans
. Decrets
. Ordenances
29. La funció d'aclariment de la normativa reglamentària general es realitza en:

. Els reglaments
. Les ordenances
. Els bans
. Les mocions
30. Les infraccions es classifiquen en .... categories:

. Tres
. Dos
. Quatre
. Cap de les anteriors

Test Final 3 ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Test Final 2 ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (1) ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Drets fonamentals i llibertats públiques. Estatu d'Autonomia ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios