crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesEl Règim Jurídic Local (1)

Ajuntament de Lleida

1. La Constitució Espanyola de 1978 regula com a Ens locals necessaris:

. Municipis i Províncies
. Les comarques i els municipis i les províncies
. Els municipis, províncies i les illes
. Les províncies
2. La LMRLC preveu com a ens local territorial propi a:

. Les vegueries
. A les illes
. Les Corporacions de drets públic
. Comarques
3. Els elements necessaris perquè hi pugui haver un municipi són:

. La població i el territori únicament
. La població el territori i l'organització
. El territori i l'organització únicament
. Cap de les anteriors
4. Als ens locals no territorials:

. La llei automàticament els hi atribueix les mateixes potestats que els ens territorials
. La normativa creadora del ens, determina les seves potestats
. Els ens no territorials no tenen cap mena de potestat
. Poden tenir només prerrogatives mai potestats
5. Seria possible una segregació d'un municipi de 3700 habitants en dos ens local municipals:

. No
. Sí
. En cap cas es possible segregar
. Sí, sempre hi quan ho autoritzi la diputació provincial
6. Seria possible una agrupació de dos ens local municipals en un nou municipi de 3700 habitants:

. No
. Sí
. En cap cas es possible la modificació d'un terme municipal
. Sí sempre hi quan ho autoritzi la diputació provincipal
7. El mecanisme a través del qual es determina administrativament la població s'anomena:

. Padró
. Padró Local
. Padró Municipal d'habitants
. Padró administratiu local
8. Els certificats emesos pel anterior registre administratiu constitueixen:

. Indici de resistencia en el municipi
. Prova de residencia en el municipi
. Document sense transcendència jurídica
. Cap de les anteriors
9. ¿Pot un ciutadà reclamar la creació d'un servei públic obligatori al seu municipi?:

. Sí, és un dret que ostenten els veïns del municipi
. No, en cap cas
. No, només pot senyalar la manca del servei a l'administració
. Cap de les anteriors
10. Els menors d'edat tenen (senyala la resposta més correcta):

. Els mateixos drets i deures que la resta dels veïns del municipi
. No tenen els drets polítics inherents a l'edat
. Les dues anteriors conjuntament
. Cap de les anteriors
11. Dintre de la tipologia d'òrgans municipals podem distingir entre: (senyala la incorrecta)

. Òrgans potestatius
. Òrgans complementaris
. Òrgans directius
. Òrgans obligatoris
12. En les diferents classificacions possibles dels òrgans municipals l'Alcalde és un òrgan preceptiu i:

. Voluntari
. Complementari
. Necessari
. Obligatori
13. La Junta de Govern Local pot ser un òrgan:

. Preceptiu o potestatiu segons el casos
. Preceptiu de forma obligatòria
. Potestatiu únicament
. Complementari
14. L'elecció de l'Alcalde en el règim comú la realitzen:

. Els veïns del municipi a les eleccions
. Els regidors sorgits de les eleccions
. Dels acords entre els caps de llista dels diferents partits polítics
. Mitjançant un sistema d'adjudicació
15. ¿La moció de censura haurà de proposar-se per?

. La majoria simple dels membres legals de la Corporació
. La majoria simple dels membres presents de la Corporació
. La majoria absoluta dels membres presents de la Corporació
. La majoria absoluta dels membres legals de la Corporació
16. La moció de censura contra un Alcalde sempre a de ser:

. Cooperativa
. Distributiva
. Constructiva
. Renovadora
17. Si una qüestió de confiança es presenta en el Ple per aprovar els pressupostos i aquesta resulta perdedora:

. Aleshores es proclama un nou Alcalde
. Aleshores cal plantejar una moció de censura
. Es produeix automàticament la cessació de l'anterior Alcalde i es convoquen eleccions
. S'han de convocar eleccions
18. En el supòsit que es produeixi una fusió de municipis l'alcalde:

. Continua fins el nomenament de la nova Corporació
. Ha de cessar en les seves funcions
. Les dos anteriors conjuntament
. Cap de les anteriors
19. Els tinents d'alcalde substitueixen a l'alcalde en: (senyala la incorrecta)

. Absència
. Impediment
. Malaltia
. Cap de les anteriors
20. La Junta de Govern Local pot rebre funcions delegades:

. Únicament del Ple
. Únicament de l'Alcalde
. Les delegades per la Comissió de Comptes
. Del Ple i l'Alcalde
21. Els dictàments de les Comissions informatives tenen unn caràcter:

. Preceptiu i no vinculant
. Preceptiu i vinculant
. Potestatiu i no vinculant
. Potestatiu i vinculant
22. La sessió que cal convocar dintre del termini de 30 dies des de la sessió constitutiva té el caràcter de:

. Ordinària
. Extraordinària
. Constitutiva
. Urgent
23. Les sessions extraordinàries es poden convocar a petició de l'Alcalde o de:

. 1/3 del nombre legal de membres de la Corporació
. 1/2 del nombre legal dels membres de la Corporació
. 2/4 del nombre legal dels membres de la Corporació
. 1/4 del nombre legal de membres de la Corporació
24. Les mocions són propostes:

. Sotmeses a l'Alcalde per part d'un grup polític
. Que incoluen un ordre del dia realitzat per l'Alcaldia
. Sotmeses al Ple per part d'un grup polític
. Que inclouen preceptivament un informe previ de la Comissió informativa
25. La funció de dictar bans és:

. Delegable
. Indelegable en quan a la signatura
. Delegable parcialment
. Indelegable totalment
26. El Ple és un òrgan de caràcter col.legiat i:

. Voluntari
. Opcional
. Necessari
. Cap de les anteriors
27. Pot el Ple delegar a l'Alcalde l'aprovació dels comptes:

. Sí, sense cap inconvenient
. No, en cap cas
. Sí, però sempre i quan ho decideixi el Ple per unanimitat
. Cap de les anteriors
28. En un municipide 2700 habitants, si la seva Junta de Govern Local es troba regulada en el Reglament Orgànic Muncipal:

. És considera un òrgan preceptiu
. És considera un òrgan obligatori
. És considera un òrgan imperatiu
. Cap de les anteriors
29. La sindicatura municipal de greuges és considera un òrgan:

. Necessari
. Preceptiu
. Complementari
. Opcional
30. L'aprovació de la plantilla de personal correspon:

. A l'Alcalde
. Al Ple
. A la Junta de Govern Local
. Als tinents d'alcalde corresponent

Test Final 3 ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Test Final 2 ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (2) ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Drets fonamentals i llibertats públiques. Estatu d'Autonomia ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios