crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesDrets fonamentals i llibertats públiques. Estatu d'Autonomia

Ajuntament de Lleida

1. Els principi d'igualtat:(senyala la resposta incorrecta)

. Dret transversal
. Dret subjectiu
. Valor superior de l'ordenament jurídic
. S'ha de desenvolupar per llei orgànica
2. Els drets i deures contemplats en el Capítol 2on del Títol primer:

. La seva regulació jurídica sotmesa a una reserva de llei
. La seva regulació jurídica sotmesa a una reserva de reglament
. La seva regulació jurídica sotmesa a una reserva d'acte administratiu
. La seva regulació jurídica sotmesa a l'establert pel costum
3. Els drets fonamentals i llibertats públiques:

. S'han de desenvolupar mitjaçant un reglament
. S'han de desenvolupar mitjançant una llei ordinària
. S'han de desenvolupar mitjançant una llei orgànica
. S'han de desenvolupar mitjançant un acte administratiu
4. En el títol primer de la Constitució el capítol cinquè es refereix a:

. Els drets i llibertats
. Als espanyols i estrangers
. Als principis rectors de la política social i econòmica
. Cap de les anteriors
5. Els drets fonamentals i les llibertats públiques són aquells inclosos en:

. La secció 2ª del capítol 2 del títol primer
. La secció 1ª del capítol 2 del títol primer
. Capítol tercer del títol primer
. Capítol primer del títol primer
6. Els drets fonamentals i llibertats públiques es poden classificar en:

. Socials i econòmics
. Culturals i econòmics
. Individuals i col.lectius
. Principals i secundaris
7. La llibertat religiosa implica que l'estat espanyol és:

. Laic
. Confessional
. Religiós
. Aconfessional
8. El dret de vaga el trobem inclòs entre:

. Els drets dels ciutadans
. Els principis rectors de la política social i econòmica
. Els drets fonamentals i les llibertats públiques
. Cap de les anteriors
9. Els drets dels ciutadans s'han de desenvolupar mitjançant:

. Una llei ordinària
. Una llei orgànica
. Un drecret legislatiu
. Cap de les anteriors
10. Les prestacions tributàries són:

. Prestacions personals
. Prestacions reals
. Prestacions administratives
. Prestacions voluntàries
11. Els principis rectors de la política social i econòmica:

. Són drets subjectius
. No tenen força vinculant
. Les dues conjuntament
. Vinculen als ciutadans i als poders públics
12. La rigidesa del procediment de reforma constitucional quan afecta als drets fonamentals i llibertats públiques es considera una:

. Garantia normativa
. Garantia reglamentària
. Garantia institucional
. Garantia jurisdiccional
13. ¿Quants mecanismes de tutela jurisdiccional del drets fonamentals i llibertats públiques trobem?:

. 5
. 2
. 3
. 4
14. El Tribunal Constitucional preveu dos mecanismes de tutela jurisdiccional dels drets fonamentals i les llibertats públiques:

. El recurs d'emparament i el recurs de revisió
. El recurs d'emparament i el recurs de reposició
. El recurs internacional i el control de constitucionalitat de les lleis
. Els recurs d'emparament i el control de constitucionalitat de les lleis
15. L'estat d'alarma serà declarat:

. Per una majoria simple del Congrés
. Pel Govern
. Per una majoria absoluta del Congrés
. Per una majoria absoluta del Senat
16. L'actual Estatut d'autonomia es va promulgar:

. El 18 de juny de 2006
. El 20 de juliol de 2006
. El 19 de juliol de 2006
. El 19 de juliol de 2004
17. L'estatut és caracteritza per ser:

. Una llei ordinària
. Un drecret legislatiu
. Real decret
. Una llei orgànica estatal
18. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya s'estructura en:

. Dos parts
. Tres parts
. Quatre parts
. Cinc parts
19. La institució política bàsica d'autogovern és:

. Les Corts
. Tribunal Superior de Justícia
. La Generalitat
. La Paeria
20. L'Estatut és una norma que té un sistema propi de reforma, per tant és una norma:

. Flexible
. Dura
. Rígida
. Oberta
21. Els símbols nacionals de Catalunya són segons l'actual Estatut d'Autonomia:

. La llengua, la bandera i la Diada
. Els segadors, la bandera i la Diada
. Els segadors, la bandera i la llengua
. Cap de les anteriors
22. ¿Quantes llengües oficials hi ha a Catalunya amb el nou Estatut?

. Una
. Dos
. Quatre
. Tres
23. El preàmbul de l'Estatut:

. S'inclou en la part dogmàtica
. S'inclou en la part orgànica
. S'inclou en la part final
. Cap de les anteriors
24. El títol VII sobre la reforma de l'estatut es troba en:

. No hi ha cap títol com aquest
. És troba en la part orgànica
. És troba en la part final
. És troba en la part dogmàtica
25. Es permet la suspensió dels drets i llibertat dels ciutadans:

. Sí, la Constitució preveu mecanismes per la suspensió de tots els drets
. No, només es pot suspendre el dret a l'educació
. No, en cap cas
. Sí, però la Constitució només permet la suspensió de l'exercici d'alguns drets en situacions excepcionals
26. L'entrada en vigor del nou Estatut d'Autonomia fou:

. El 9 d'agost de 2006
. El 9 d'agost de 2004
. El 18 de juny de 2006
. Cap de les anteriors
27. Es permet la suspensió absoluta de tots els drets i llibertat dels ciutadans:

. Sí, la Constitució preveu mecanismes per la suspensió de tots els drets
. No, només es pot suspendre el dret a l'educació
. No en cap cas
. Cap de les anteriors
28. Quan la Generalitat li correspon la totalitat de potestats normatives sobre una matèria s'anomenen:

. Competències exclusives
. Competències executives
. Competències excloents
. Competències compartides
29. Les competències que atribueixen a la Generalitat, la potestat legislativa, la reglamentària i la funció executiva derivades d'una llei de bases s'anomenen:

. Competències úniques
. Competències compartides
. Competències executives
. Competències exclusives
30. Les competències executives són:

. Les que atribueixen a l'estat la potestat reglamentaria i la funció executiva
. Les que atribueixen a la Generalitat la potestat jurisdiccional
. Les que atribueixen a la Generalitat la potestat legislativa
. Les que atribueixen a la Generalitat la potestat reglamentària i la funció executiva

Test Final 3 ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Test Final 2 ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (2) ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
El Règim Jurídic Local (1) ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios