crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Ciencia en general CienciasSistema nerviós

Fisiologia animal

El neurotransmissor del sistema nerviós parasimpàtic és:

. acetilcolina
. noradrenalina
. en fibres preganglionars acetilcolina i en postganglionars noradrenalina
. en fibres preganglionars noradrenalina i en postganglionars acetilcolina
La via ascendent que ingressa la informació sensorial ràpida al cervell sobre el grau de contracció muscular i posició dels membres de cada moment és:

. la via espinotalàmica
. les vies espinocerebel·loses
. la via lemniscal
. la via del nucli trigemin
El primer centre integrador de tota la informació sensorial de tot el cos i que elabora unes primeres respostes lleugerament conscients és:

. còrtex
. tàlem
. cerebel
. varia segons la via d'entrada d'informació
Per la funció motora de la marxa, iniciació i manteniment, són essencials les senyals procedents de:

. els nuclis reticulars de bulb i protuberància
. els reflexes de la medul·la
. el cerebel
. el còrtex cerebral
Quines d'aquestes funcions no vé regulada directament per l'hipotàlem?

. control del sistema inmunitàri
. control de la bufeta urinària
. control de la gana
. control de l'equilibri homeostàtica
El procès pel que un estímul sensorial és convertit en una senyal nerviosa a través d'un receptor s'anomena:

. conductància
. adaptació
. transducció
. sinàpsis elèctrica
Els somes (cossos cel·lulars) de les cèl·lules nervioses preganglionars del sistema nerviós autònom se situen a:

. la medul·la
. en els ganglis corresponents(del sistema simpàtic o parasimpàtic)
. sobre del teixit sobre el que realitzen l'efecte (centres efectors)
. les del sistema nerviós simpàtic en els ganglis i les del parasimàtic en els centres efectors
L'excitació d'un fus muscular qualsevol provoca:

. reflex miotàctic
. reflex miotàctic invers
. reflex d'estirament
. reflex rotulià
Quants nervis espinals té qualsevol vertebrat?

. tants com segments medul·lars multiplicat per dos
. tants com segments medul·lars
. sempre 31 parells
. 31 parells més 10 parells cranials
Què conté la rel dorsal d'un nervi espinal?

. fibres sensorials
. fibres motores
. fibres sensorials i motores
. fibres sensorials, fibres motores i fibres del sistema nerviós simpàtic
En què consisteix el mecanisme de transducció?

. En la traducció d'un estímul elèctric en un potencial d'acció a la cèl·lula receptora sensorial
. En una alteració del potencial de membrana de la cèl·lula receptora sensorial com a conseqüència d'un estímul sensorial
. En la conversió d'un potencial local en potencial d'acció a la cèl·lula receptora sensorial
. en incrementar progressivament la intensitat d'estimulació d'una cèl·lula sensorial fins que aquesta respongui amb un potencial d'acció
Utrícul, sàcul i canals semicirculars, constitueixen:

. la cadena d'ossets que transmeten les vibracions del so
. l'oïda interna o laberint
. les parts del cargol
. respectivament oïda interna, oïda mitjana i oïda interna
L'òrgan de Corti està situat:

. al canal auditiu estern
. la Trompa d'Eustaqui
. al canal coclear
. als canals semicirculars
La via aferent principal que transporta informació de la medul·la a l'encèfal sobre mecanorecepció és:

. espinocerebel·losa
. dorsal lemniscal
. anterolateral espinotalàmica
. cap de les anteriors
Un individu a qui se li col·loca un diapasó vibrant davant d'una orella i no percep cap so, ni nota vibracions del mateix quan aquest li és col·locat al front, què pateix?

. sordesa nerviosa
. sordesa de conducció
. infecció o ruptura del timpà
. té un tap de cera
Un exemple de receptor primàri és:

. receptor gustatiu
. con de la retina
. olfacte
. cèl·lula pilosa
El sentit de l'equilibri disposa de receptors tipus "canal-cresta" que detecten la velocitat i:

. l'acceleració lineal i es localitzen a utrícul i sàcul
. l'acceleració lineal i es localitzen als canals semicirculars
. l'acceleració angular i es localitzen a utrícul i sàcul
. l'acceleració angular i es localitzen als canals semicirculars
El reflex miotàctic consisteix en:

. contracció de músculs extensors i flexors
. relaxació de músculs extensors i flexors
. contracció d'extensors i relaxació de flexors
. relaxació d'extensors i contracció de flexors
Quan es dona una deficiència de visió de color?

. quan falta la vitamina A i se sintetitza poca redopsina
. quan hi ha un problema funcional del bastons
. quan hi ha una disminució en el nombre de conus o del pigment d'aquests
. quan hi ha una mala irrigació sanguínia de la coroide
On estan situats els lòbuls olfactius?

. telencèfal (encèfal anterior)
. mesencèfal
. metencèfal (encèfal posterior)
. cap de les anteriors
Els ommatidis són:

. nocioreceptors
. receptors de radiacions infraroges (serps)
. unitats fotoreceptores
. petites masses calcàries situades a l'interior dels òrgans de l'equilibri
Quin dels següents tipus de receptors sensorials només és exteroceptor a distància?

. mecanoreceptor
. fotoreceptor
. termoreceptor
. quimioreceptor
Quins neurtransmissors s'utilitzen en el sistema nerviós simpàtic?

. sempre acetilcolina
. sempre noradrenalina
. en la primera sinàpsis scetilcolina, i a la segona noradrenalina
. a la primera sinàpsis noradrenalina, i a la segona acetilcolina
Quin és el nucli o els nuclis que fan de modul·ladors i d'intermediaris del cerebel?

. N.vermell i N.vestibular
. N. reticulomedul·lar i N. reticular ponti
. N. vermell
. N. vestibular i N. reticular ponti
El rabdòmer

. conté l'humor vitri
. és fotosensible
. no està innervat
. és una estructura de les fibres musculars
La via espinocerebel·losa

. És la via que va de la medul·la al tàlem directament i que transporta el dolor i la temperatura, a més, viatja a molta velocitat
. és la via que transporta gairebé tota la informació sensorial, on les respostes són poc afinades
. és la via més ràpida, va des de la medul·la fins al con encefàl·lic on llavors la informació creuarà de costat
. cap de les anteriors és certa
L'encèfal mig

. està dividit en metencèfal i mielencèfal
. la seva funció principal és el control de la visió
. està dividit en telencèfal i diencèfal
. es cuida de la coordinació dels moviments
El diencèfal està format per:

. el tàlem on arriba i es classifica tota la informació
. el tàlem on arriba, es classifica i es respon tota la informació
. pel tàlem i l'hipotàlem, epífisi i hipòfisi
. pel tàlem, l'hipotàlem i el bulb raquidi
Un receptor primàri:

. és una neurona
. és una cel·lula receptora de l'estímul que està connectada a la neurona per sinàpsis química
. només pot provocar un potencial receptor (potencial local)
. només pot provocar un potencial generador
A l'encèfal anterior, el tàlem s'ocupa de:

. controlar les operacions nervioses
. controlar la secreció de l'hipòfisi
. controlar la visió
. és el lloc on arriba tota la informació somatosensorial i s'organitza per pujar al còrtex
El nivell de saturació d'un receptor sensorial és quan:

. per molt que s'incrementi l'estímul, el receptor sempre respon
. el receptor detecta l'increment però fins a un límit, a partir del qual ja no respon
. respon només a aquest nivell d'estimulació
. a i b són correctes depenent del tipus de receptor
Pel que fa a la visió, en human la imatge es forma a:

. telencèfal
. còrtex
. epífisi
. cerebel
Les vies ascendents del sistema somatosensorial:

. són vies aferents
. són vies eferents
. són de doble via i sempre creuen del costat dret a l'esquerre
. estàn constituïdes per les vies espinotal·làmiques, de molta velocitat i poc discriminatòries
Les variacions fonamentals que es poden trobar en diferents espècies, a la medul·la, són a nivell de:

. composició
. gruix
. nombre de segments
. velocitat de transmissió de la informació
El sistema nerviós visceral:

. és de control voluntàri
. és de control involuntàri
. té dos divisions,sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic
. b i c són certes
entre els receptors sensorials interoreceptors, els de tipus osmoreceptors detecten...

. variació de pressió osmòtica
. variació de pH
. variacions de volum
. variacions de soluts dels líquids corporals
Les vies piramidals

. consten de quatre feixos nerviosos molt prims que van del còrtex motor fins al nivell medul·lar corresponent
. consten de dos feixos nerviosos molt prims que van del còrtex motor fins al nivell medul·lar corresponent
. són dos feixos nerviosos molt gruixuts que van del còrtex motor fins al nivell medul·lra corresponent
. cap de les anteriors és certa
Quins tipus de receptors no presenten les dos opcions d'exterocepció i intercepció?

. termoreceptors i quimioreceptors
. quimioreceptors i fotoreceptors
. fotoreceptors i electroreceptors
. fotoreceptors i nocireceptors
La part de l'encèfal que desenvolupa la capacitat associativa de discriminació fina dels diferents estímuls i que és capaç d'elaborar respostes molt concretes és:

. cerebel
. telencèfal
. diencèfal
. mesencèfal
La duramater és la meninge:

. intermèdia, que es diferència a partir del mamífers
. més interna, que trobem ja diferenciada en els amfíbis
. més externa, que trobem ja diferenciada en els amfibis
. la única dels peixos
Les fossetes o clots facials d'algunes serps són:

. termoreceptors
. fotoreceptors
. electroreceptors
. quimioreceptors
les cèl·lules piloses són l'element bàsic de diversos tipus de mecanoreceptors:

. bastons
. cèl·lules piloses
. corpuscles de Pacini
. estatocist
La rodopsina és:

. un receptor sensorial
. un receptor de membrana
. un neurotransmissor
. un neuromodulador
entenem per transducció...

. procés de transformació d'un impuls en un estímul
. procés d transformació d'un estímul extern o intern en una senyal nerviosa
. procés d'adaptació de la sensibilitat de la resposata de la intensitat de l'estímul
. capacitat dels receptors per a decidir deixar de respondre un estímul
El mesencèfal dels vertebrats és la zona que:

. rep tota la informació visual
. donarà lloc als dos hemisferis cerebrals que envoltaran la resta de l'encèfal
. coordina els moviments ràpids i de precissió
. regula el sistema nerviós vegetatiu
la transducció en el receptor del tacte consisteix en:

. tancament dels canals
. apertura dels canals per una deformació física
. la unió del neurotransmissor amb el receptor de membrana que obre el canal
. cap és certa
la representació topogràfica de tot el cos a la circumvalació postcentral rep el nom de:

. retinotòpia
. somatotòpia
. tonotòpia
. cosotòpia
què és l'aracnoide?

. una meninge
. un tipus de cèl·lula glial
. una de les tres capes de l'ull
. les estructures que s'encarreguen de la secrecció de líquid cefalorequidi

ESTATS DE LA MATÈRIA A L'UNIVERS ,INTRODUCCIÓ, SÒLIDS. Tags:Ciencia ,general. Preguntas:10
Dinamismo del Planeta Tierra ,Reconocer que las rocas se forman en un proceso cíclico y que este proceso permite explicar la formación de fósiles y minerales.. Categorías:Ciencia ,general. Preguntas:8
El sistema nervioso ,Un examen sobre el sistema nervioso.. Tags:Ciencia ,general. Preguntas:17
Cración de un sateite artificial ,En este test podemos evaluar como son nuestros conocimientos aduiridos con el test "creación de un satelite artificial".. Categorías:Ciencia ,general. Preguntas:11

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios