crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Geografíagepgrafia

tipo tests

1.L’objecte d’estudi de la geografia és:

. a) La superfície de la Terra com l’espai en el qual viu la societat humana.
. b) Les diferents pautes de distribució espacial dels fenòmens humans que varien d’una
. localització a una altra de la superfície de la Terra.
. c) Les dues anteriors són correctes.
2. La mesura de latitud és de fins a:

. a) 360º de Latitud Nord i 360º de Latitud Sud.
. b) 180º de Latitud Nord i 180º de Latitud Sud.
. c) 90º de Latitud Nord i 90º de Latitud Sud.
3. Les principals ciències i tècniques auxiliars de la geografia són:

. a) Els mapes i les fotografies.
. b) Cartografia, fotografia aèria, imatge satèl·lit i SIG (sistemas de infomación geográfica).
. c) La cartografia, la fotografia aèria i la imatge satèl·lit.
4. El periple més antic del que se’n té notícia és el de:

. a) Makao.
. b) Hannon.
. c) Himilcon.
5. Segons I. Kant, la geografia és una ciència:

. a) Idiogràfica.
. b) Nomotètica.
. c) Natural.
6. Dins la concepció clàssica del món, els grecs situaren el centre a:

. a) L’illa de Rodes.
. b) Delfos.
. c) Atenes.
7. Dicearc de Messina fou el primer en establir un sistema de coordenades amb un sol paral·lel anomenat:

. a) Equador.
. b) Sphagida.
. c) Diafragma.
8. A l’atmosfera hi ha una proporció d’aigua:

. a) Entre el 0,001% i el 0,01%.
. b) Entre l’1% i el 5%.
. c) Entre el 10% i el 20%.
9. Un segon càlcul de l’esfera Terrestre que resultà erroni fou realitzar per:

. a) Ptolomeu.
. b) Posidoni.
. c) Eratòstenes.
10. A la cartografia romana, destaquen els itineraris anomenats:

. a) Annotata.
. b) Orbis Terrarum.
. c) Itinerata.
11. Quina de les següents afirmacions sobre el màxim representant de la cartografia i

. l’època Romana, Claudi Ptolomeu, és falsa?
. a) És el representant del sistema heliocèntric.
. b) És el màxim exponent de la cartografia, la geografia i l’astronomia clàssiques.
. c) És grec i va escriure una obra anomenada “Sintaxi.
12. En els mapes de fluixos, la gruixa de la línia indica:

. a) La amplària de la carretera o la línia fèrria.
. b) La grandària de la població d’un lloc d’origen de fluix (país, ciutat, etc.)
. c) La intensitat del trànsit de mercaderies, persones, etc. que es produeix entre origen i destí.
13. Una de les característiques de la cartografia àrab és:

. a) Que transmeten coneixements del món cristià a través de les escoles de traductors.
. b) Que està surejada.
. c) Que és científica, amb projeccions i coordenades.
14. Quina de les següents afirmacions sobre els mapes de T dins d’O és falsa?

. a) Estan orientats.
. b) Són el màxim exponent de la Baixa edat mitjana.
. c) Divideixen el món en tres parts a partir dels fills de Noé.
15. Els portolans són:

. a) Mapes de ports.
. b) Cartes de navegació.
. c) Habitants d’un municipi.
16. Els fundadors de la geografia moderna són:

. a) Herodot i Vareni.
. b) Ratzel i Vidal de la Blache.
. c) Humbold i Ritter.
17. Quina de les següents parelles és vertadera?

. a) Kropotkin – anarquisme.
. b) Vidal de la Blache – determinisme.
. c) Ratzel – regionalisme.
18. La particular forma de la Terra rep el nom de:

. a) Esferoide.
. b) El·lipsoide.
. c) Geoide.
19. La geodèsia és:

. a) La tècnica que s’utilitza per mesurar les distancies terrestres.
. b) La ciència que estudia la forma i dimensions de la Terra.
. c) L’estudi i composició dels materials geològics de la terra.
20. Per mesurar les distancies sobre un mapa s’utilitza el:

. a) Curvímetre.
. b) Planímetre.
. c) Hodòmetre.
21. La milla és:

. a) Una unitat de longitud d’origen romà equivalent a mil passes.
. b) Una unitat de longitud marítima que equival a mil metres.
. c) Les dues anteriors són correctes.
22. Indica quina de les següents afirmacions respecte a l’escala és falsa:

. a) Pot ser cartogràfica i numèrica.
. b) Permet mesurar les distàncies i les superfícies del mapa al qual es refereix.
. c) Pot ser gran, petita o mitjana.
23. Els elements que no han de faltar en un mapa són:

. a) La llegenda i el títol.
. b) L’escala i l’orientació.
. c) El tipus de projecció i l’escala gràfica.
24. Per orientar-se a la cartografia hi podem trobar un màxim de:

. a) Dos nords, geogràfic i magnètic.
. b) Un sol nord: el del pol.
. c) tres nords: geogràfic, magnètic i de la quadrícula.
25. L’angle que marca la diferència entre el Nord geogràfic i el Nord Magnètic:

. a) Varia i es diu declinació magnètica.
. b) oscila i es diu desviació magnètica.
. c) és de 23,5º.
26. Els mapes es divideixen en:

. a) Cartes marines i mapes topogràfics.
. b) Topogràfics i temàtics.
. c) Mapes i plànols.
27. Les projeccions cartogràfiques que respecten els mapes s’anomenen:

. a) Conformes.
. b) Equivalents.
. c) Angulars.
28. Les principals capes d’un mapa topogràfic són:

. a) orografia, hidrografia i vegetació.
. b) altimetria, planimetria i barimetria.
. c) toponímia, altimetria i planimetria.
29. En cartografia, l’escala 1:5000 és:

. a) una escala petita.
. b) una gran escala.
. c) una mesoescala.
30. La claredat i llegibilitat d’un mapa temàtic depèn de:

. a) el tipus i la densitat dels símbols.
. b) l’escala i la seva adequació.
. c) les dues anteriors són correctes.
31. Els mapes temàtics es classifiquen en:

. a) Analítics i sintètics
. b) quantitatius i qualitatius.
. c) Les dues anteriors són correctes.
32. Els mapes anamòrfics són un tipus de mapes temàtics:

. a) Qualitatius
. b) quantitatius
. c) no són mapes temàtics.
33. Els mapes coroplèctics són especialment indicats per:

. a) cartografiar les evolucions.
. b) cartografiar les distribucions.
. c) cartografiar les densitats.
34. Es raiguer, com a nom d’una comarca de Mallorca, és:

. a) un microtopònim.
. b) un topocultisme.
. c) un hagiotopònim.
35. L’anàlisi i estudi de la toponímia que apareix a la cartografia local:

. a) és competència exclusiva de la filologia que en dictamina la seva correcta ortografia.
. b) només pot servir per a identificar els diversos llocs i orientar-se sobre el mapa.
. c) té utilitats didàctiques per a l’ensenyament de la geografia i la història locals.
36. L’escola cartogràfica mallorquina...

. a) ... fou fundada en el segle XIX i des d’aleshores ha destacat per una important producció de mapes de l’illa.
. b) ...té com un dels seus màxims representants a Abraham Cresques.
. c) ...fou creada per Josep Mascaró Passarius, autor del Mapa General de Mallorca.
37. El temps que necessita la Terra per donar una volta sencera al voltant del seu eix

. d’anomena dia...
. a) sideral.
. b) rotacional.
. c) estelar.
38. La velocitat lineal de rotació és:

. a) Constant i uniforme a qualsevol punt de la superfície terrestre.
. b) diferent a cada latitud. (als apunts no posa aixo...!)
. c) 9,81 m/s 2 .
39. El temps que la Terra necessita per descriure una orbita completa en torn al Sol

. s’anomena:
. a) Any complet.
. b) Any solar.
. c) Any tropical.
40. La pressió atmosfèrica normal a nivell del mar és:

. a) 1013 hectopascals.
. b) 1310 mil·libars.
. c) 670mm de mercuri.
41. A la península Ibèrica s’hi distingeixen dos grans conjunts climàtics:

. a) Espanya humida i Espanya seca.
. b) Continental i marítim.
. c) Oceànic i mediterrani.
42. La proximitat de les isòbares indica:

. a) la direcció de l’aire.
. b) la major velocitat de l’aire.
. c) la major temperatura de l’aire.
43. Indica quina de les següents afirmacions és vertadera:

. a) A les depressions de l’hemisferi sud l’aire gira en el mateix sentit que les agulles del rellotge.
. b) L’aire es desplaça des dels centre de les baixes pressions als centres d’altes pressions.
. c) Els centres d’altes pressions s’anomenen també ciclons.
44. L’altostratus és un núvol:

. a) Orogràfic.
. b) Alt i estratificat.
. c) D’altitud mitjana.
45. Els tres factors fonamentals que regeixen els macro climes planetaris són:

. a) La temperatura, la pressió atmosfèrica i la humitat.
. b) La latitud, l’altitud i la posició en relació amb el mar.
. c) Les dues anteriors són falses.
46. El marbre és un tipus de roca:

. a) detrítica.
. b) magmàtica.
. c) metamòrfica.
47. Els relats de viatgers són un recurs:

. a) del medi.
. b) de lectura.
. c) d’altres recursos.
48. El model socràtic...

. a) es fonamenta en el diàleg entre professor i alumne.
. b) és un model educatiu.
. c) les dues anteriors són vertaderes.
49. Els parcs Nacionals i Parcs Naturals...

. a) Les altres respostes són correctes.
. b) serveixen per treballar aspectes geogràfics i característiques mediambientals.
. c) són un tipus de servei educatiu.
50. Un metre és…

. a) Una iniciativa de l’Acadèmia Francesa del 1791 per tal de crear una mesura comuna, que és la 1/10000000 part de la distància de l’arc entre l’equador i els pols.
. b) Una iniciativa de l’Acadèmia Francesa del 1791 per tal de crear una mesura comuna, que és la 1/10000 part de la distància de l’arc entre l’equador i els pols.
. c) Una iniciativa de la Reial Societat Geogràfica Britànica del 1874 que comptà amb el
. suport de la reina Victòria, per crear una mesura amb la qual elaborar els mapes britànics que es fessin en la recerca del naixement del Nil.
51. L'organisme públic balear encarregat de produir cartografia de les Illes Balears

. és:
. a) FOGAIBA
. b) EMISA
. c) SITIBSA
. d) MAPIBSA
52. El sector quinari:

. a) És el que es dedica a l'obtenció de la quinina
. b) No existeix
. c) Fa referència a les activitats d'alta gestió i administració
53. El model socràtic es fonamenta en:

. a) La lliçó magistral
. b) La reflexió
. c) Les activitats
. d) El diàleg
54. La distribució asimètrica per sexes es dóna:

. a) En el procés d'envelliment dels països desenvolupats
. b) En la mortalitat infantil dels països subdesenvolupats
. c) En l'esperança de vida
. d) a i c són correcte
55. En una estació meteorològica escolar no hi podria haver:

. a) un termòmetre de màximes i mínimes
. b) un penell
. c) un heliògraf
. d) un hidrómetre
56. Serres de Llevant és:

. a) un orònim
. b) un topocultisme
. c) un hagiotopònim
. d) a i b són correctes
57. L'informe Meadows tracta sobre:

. a) El problema del creixement de la població mundial
. b) La desigual distribució dels aliments entre els països rics i els pobres
. c) Les competències que s'han d'obtenir a l'Educació Primària
. d) El nivell del fracàs escolar en els països de l'OCDE
58. La màxima altitud d'eivissa la té:

. a) Talaia de Sant Josep
. b) Puig de S'Argentera
. c) Talaia de Sant Carles
. d) Puig Gros
59. Lehmann i Dufour són:

. a) dos tipus d’ombrejat del relleu
. b) dos llacs suïsos
. c) dos cartógrafs francesos que mesuraven el meridià de París
. d) els dos primers impressors de mapes
60. Un periple és:

. a) Un viatge que envolta el món
. b) Un viatge que envolta el continent
. c) Un viatge que voreja la costa
. d) Un viatge ple de peripècies
61. Els primers en deduir l’esfericitat de la Terra foren:

. a) Els hedonistes
. b) Els socràtics
. c) Els aristotèlics
. d) Els estoics
62. La declinació magnètica va canviant al llarg del temps complint un cicle que dura:

. a) 45 anys
. b) 450 anys
. c) 740 anys
63. L’equidistància de les corbes de nivell al Mapa Topogràfic Nacional 1/50.000 és de:

. a) 20m
. b) 10m
. c) 5m
. d) 50m
64. El cumulonimbus és un tipus de nigul:

. a) de desenvolupament vertical
. b) de desenvolupament horitzontal
. c) que es forma per l’efecte Foëhn
. d) que es forma sobre l’Equador
65. Segons la dinàmica general atmosfèrica als pols hi trobam

. a) una àrea d’altes pressions
. b) una àrea de baixes pressions
. c) una àrea d’aire fred i gel
. d) una àrea de temperatures constants
66. La consolidació de la Geografia com a branca del saber autónoma es produeix al

. segle XlX per la confluència de diversos factors. Assenyala a quin facgof dels que
. segueixen no li pertany cap paper explicatiu d’aquest procés:
. a) expansió colonial europea
. b) institucionalització de la Geografia
. c) interès per les exploracions
. d) gran mobilitat de trànsit transoceànic
67. L’efecte de Coriolis es deu a:

. a) el moviment de translació
. b) la inclinació de l’eix de la Terra
. c) la diferent temperatura de l’aire
. d) la diferent velocitat segons la latitud
68. La projecció de Mercator és una projecció:

. a) Cònica
. b) Polar
. c) Plana
. d) Cilíndrica
69. Els nins, segons Hanvour, adquireixen la capacitat de localitzar i orientar-se a

. partir dels punt cardinals
. a) La tenen des de que...
. b) Dins de l’etapa anomenada d’espai percebut, entre els 7 i els 10 anys
. c) A partir dels 11 anys dins de l’etapa anomenada d’espai concebut
70. La brúixola ens assenyala el:

. a) Nord geogràfic
. b) Nord de la quadrícula
. c) Nord magnètic
71. Els mapes anamòrfics són:

. a) mapes sense forma ni fons
. b) mapes temàtics per a la representació del poblament
. c) mapes a on les superfícies de les zones representades no són proporcionals a la realitat, sinó a la magnitud del fenomen que representen
72. La velocitat de rotació de la Terra:

. a) és la mateixa als pols que a l’Equador
. b) A l’equador és de 1.675 km/hora i als pols la velocitat és zero
. c) A l’equador és zero i als pols la velocitat és de 1.675 km/hora: un objecte només gira sobre sí mateix.
73. Segons John Bale, els alumnes de Primària podran entendre el funcionament del

. relleu a través de:
. a) la lectura de les corbes de nivell dels mapes topogràfics
. b) a través de models icònics de representació del relleu
. c) a partir de la rondalla des Maculí des Gegant
74. Les isòbares són:

. a) el nom que reben les agulles d’una brúixola.
. b) les línies que uneixen punts de la mateixa pressió atmosfèrica.
. c) les línies que uneixen punts de la mateixa quantitat de pluja caiguda.
75. Els estudis de Hert destaquen

. c) condicions de mortalitat dels infants
76. Per a un bon aprenentatge d’habilitats cartogràfiques

. d) un mapa de l’escola i el seu barri a escala 1:2000
77. Un guió de planificació és una activitat que consisteix en:

. a) adquirir habilitats en el coneixement del lloc a partir de l’elaboració d’un informe i un projecte (plànol) d’un futur equipament.
. b) el calendari escolar de l’any acadèmic en curs, amb festes i programació diària de les diferents matèries
. c) l’informe que elabora cada any el director del centre a on exposa els dèficits i necessitats del centre en equipaments i recursos
78. L’escala de Beaufort és

. a) un escala adequada pels mapes de l’aula de Primària
. b) una projecció cartogràfica especial
. c) una escala senzilla que mesura de 0 a 11 la força del vent
79. En Fran Martín recomana introduir els jocs de rol predicció del temps a

. a) al tercer cicle de Primària
. b) al segon cicle de Primària
. c) al primer cicle de Primària
80. En Raverestein és:

. a) el que va elaborar les Lleis de les migracions
. b) el primer que va elaborar la teoria de la transició demogràfica
. c) l’autor del model de transició de la mobilitat
81. Els intercanvis entre les masses d’aire dels pols i les de l’Equador no es fa

. seguint la direcció dels meridians degut a
. b) el moviment de rotació de la Terra
82. D’acord amb els climogrames els climes de London i de Bangalore son

. a) Clima oceànic temperat el primer, i clima tropical el segon
83.Un mapa és:

. a)Representació geomètrica simplificada convencional de tota la superfície terrestre.
. b)Representació geomètrica plana simplificada convencional de tota la superfície terrestre
. amb una relació de similitud proporcionada que és l’escala.
. c)Representació#geomètrica plana simplificada convencional de tota o part de la superfície terrestre amb una relació de similitud proporcionada que és l’escala.
84. Els mapes a gran escala son:

. a) Son els mapes amb escala inferior a 1/50.000
. b) Son els mapes amb escala superior a 1/50.000
. c) Son els mapes amb escala igual a 1/50.000
85. El full 725 - FELANITX del Mapa Topografic Nacional Escala 1/50.000 es una part

. d’un:
. a) Mapa general
. b) Mapa tematic
. c) Carta
86. Parlam d’orientar els mapes perqueÌ€:

. a) Als segles V i VI d.C de San Rotllà la seva tasca una escola de cartografía.
. b) Perquè quan orientam els mapes els situam amb la part de dalt en direccio Est
. c) PerqueÌ€ els mapes medievals des de T en O situaven orient a la part de d’alt. …
87. Els nins, segons Hannoun, adquireixen la capacitat de localitzar i orientar-se a

. partir dels punts cardinals
. a) La tenen des de que...
. b) Dins de l’etapa anomenada d’espai percebut, entre els 7 i els 10 anys
. c) A partir dels 11 anys dins de l’etapa anomenada d’espai concebut
88. L’escala numeÌ€rica als mapes s’expressa:

. a) mitjancant una rao (divisio) a on el numerador es refereix a la realitat i el denominador en la ficcio
. b) mitjancant una rao (divisio) a on el numerador es refereix a la ficcio i el denominador a la realita t
. c) mitjancant una formula matematica que canvia en funcio del tipus de projeccio usat per a l’elaboracio del mapa
89. La distancia d’un grau de latitud:

. a) Mesura quasi bé sempre igual
. b) A l’Equador l’arc que descriu un grau de latitud és de 110,6 km i és de 111,7 Km als pols
. c) A l’Equador l’arc que descriu el grau de latitud és de 111,7 Km i és de 110,6 Km als pols
90. Eratostenes fou el primer en mesurar

. a) la superficie de la Peninsula del Peloponesi
. b) la distancia entre Atenes i Esparta
. c) la distancia de la circumferència de la Terra
91. El 1875:

. a) Es publica la primera fulla del MTN 1:25.000
. b) Es publica la primera fulla del MTN 1:50.000
. c) Es publica la darrera fulla del MTN 1:50.000
92. Les corbes de nivell reben tambe el nom de: (isòbata quan es refereix al fons marí)

. a) Isohipsa
. b) Isobara
. c) Isohieta
93. El titol del mapa es un element important per a la seva interpretacio i...

. a) Sol correspondre al toponim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un numero. El toponim ha de ser preferentment de relleu i ha de correspondre al puig més alt que apareix en el mapa
. b) Sol correspondre al toponim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un numero. El toponim ha de ser preferentment de hidrografia i ha de correspondre al torrent o riu més important que apareix en el mapa
. c) Sol correspondre al toponim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un numero. El toponim ha de ser preferentment de poblament i ha de correspondre al nucli de poblacio més important que apareix en el mapa
94. L’equidistancia al Mapa Topografic Nacional 1/50.000 es de:

. a) 20 m
. b) 10 m
. c) 5 m
95. L’equidistancia al Mapa Topografic Nacional 1/5.000 es de:

. a) 10 m
. b) 5 m
. c) 1 m
96. Els mapes d’isolinies son mapes a on la variable representada es grafia amb:

. a) punts de valor igual
. b) cercles proporcionals
. c) linies continues de valor igual
. d) linies continues o discontinues de valor igual
97. Almudena Regalado Liu, i Lorena Tejado Rodriguez en una recent comunicacio en

. un congres de Didactica de la Geografia plantejen una unitat didactica sobre el
. concepte d’escala, tema que requereix un alt grau d’abstraccio, rao per la qual ho
. situen
. a) Tercer cicle de Primaria
. b) Primer cicle de Primaria
. c) Segon cicle de Primaria
98. Segons John Bale als nins de Primaria els hi podem introduir el concepte d’escala

. a traves de l’elaboracio d’un mapa mental o planol:
. a) del perimetre de la seva taula
. b) de la comarca a la que pertanyen
. c) de les Comunitats Autonomes de l’Estat Espanyol
99. Per entendre be el concepte d’escala caldra que el professor de primaria prepari

. exercicis de mesura de distancies reals sobre cartografia. Per aixoÌ€ caldra que l’aula
. estigui dotada de:
. a) mapes de gran escala de la localitat
. b) mapes de petita escala de la localitat
. c) un mapa fisic de l’Estat Espanyol a la paret
100. Un relleu estadistic es:

. a) una representacio del relleu usant corbes de nivell
. b) una representacio del relleu fisic, acompanyat d’estadistiques relatives a altures
. maximes, altures minimes i pendent
. c) una representacio en tres dimensions (de variables socioeconomiques)
101.L’efecte de Coriolis es la desviació aparent que experimenten els objectes que es

. desplacen horitzontalment per damunt de la superfície de la Terra en qualsevol
. paralelel diferent de l’Equador, en relació amb la seva trajectòria teòrica prevista.
. Aquesta desviació és:
. a)cap al Nord a l’hemisferi Nord i cap al Sud a l’hemisferi Sud.
. b)canvia l’orientació del desplaçament segons si a la fase de la Lluna.
. c)cap a la dreta en l’hemisferi Nord, i cap a l’esquerra en l’hemisferi Sud.
102.A primer curs de primer cicle de Primària la noció espacial de l’alumne, en relació

. amb la seva evolució psicològica:
. a)poden tranquilalament interpretar un mapa del temps de les Illes Balears.
. b)poden saber i entendre a on es troben les Balears en relació al conjunt de l’Estat.
. c)el seu concepte d’espai, és el d’espai viscut i el seu propi cos és el sistema de referència per organitzarlo.
103.Al món hi havia cap a 4000 milions de persones a..

. a)l’any 1950
. b)l’any 1975
. c)l’any 2000
104.La teoria de la transició demogràfica es va formular:

. c)A mitjans del segle XX
105.La transició demogràfica es va installar

. a)als pobles del Nord d’Espanya
106.El descens de la fecunditat és un tret característic de la transició demogràfica que

. es va iniciar a:
. a)França
107.La longitud de Calvià és de…

. b)Calvià 9º 30’ 21’’ W Sineu9º0’0’’ Capdepera 9º25’29’’ E
108.El camp d’acció dels desplaçaments dels nins s’incrementa sobretot entre

. c)els 5 i 10 anys
109.L’escala adient per a un mapa escolar de tot el món és:

. a)escala Lambert
. b)escala de A.Peters
. c)escala cilíndrica com la UTM
110.Les geografies familiars són una bona font d’informació per elaborar unitats de

. treball:
. a)des d’on analitzar les experiències personals dels pares i padrins
. b)des d’on analitzar la mobilitat de les persones i les seves raons
. c)sobre les contarelles i rondalles que conten els alumnes el temps d’esbarjo
111.per estudiar l’àrea de captació i influència de l’escola:

. a)emprarem un mapa escala 1:50.000 del MTN
. b)emprarem un mapa escala 1:500.000
. c)emprarem un mapa escala 1:5.000
112.El primer cens de població es fa a Espanya el:

. a)1870
. b)1795
. c)1857
113.A l’etapa pre transicional de la teoria de la transició demogràfica la variable critica és:

. a)la nupcialitat
. b)la natalitat
. c)la mortalitat
114.Les societats post transicionals es caracteritzen per:

. a)un baix nivell de renda
. b)població jove
. c)baixa fecunditat
115.Les poblacions en transició es caracteritzen per:

. a)mortalitat maternal molt baixa
. b)baix percentatge de divorcis
. c)mortalitat infantil molt baixa
116. La projecció adient per a un mapa escolar de tot el món és:

. a) projecció Lambert
. b) projecció A. Peters
. c) projecció cilíndrica
117. El clima:

. a) un conjunt que fa referencia a un periode curt
. b) el clima pretèn estudiar les regularitats en el comportament del temps al llarg d’un any.
. c) es un codi inventat pels alquimistes de l’Edat Medieval, però només científica.
118. Segons el gradient tèrmic:

. a) A la troposfera la temperatura desdendeix 6,4 graus cada 1000 m.
. b) a l’estratosfera la temperatura desdendeix 6,4 graus cada 1000 m.
. c) a la troposfera la temperatura augmenta 6,4 graus cada 1000 m.
119. Les pressions es produeixen

. a) Amb valor de les isobàres superiors a 1013 mb .
. b) Amb valor de les isobàres superiors a 1040 mb.
. c) Amb valor de les isobàres superiors a 982 mb.
120. Les cel·lules de Hadley defineix:

. a) La dinàmica general atmosfèrica a l'àrea intertropical.
. b) És el nom de diverses parts dels cometes.
. c) És el nom dels niguls que es formen a l'àrea de l'equador.
121. Entre els 40ª i els 60ª es forma:

. a) una àrea d'altes pressions relatives
. b) un cel permanent tapat de niguls
. c) una àrea de baixes pressions relatives
122. El rain forest és:

. a) Un bosc homogeni i de fulles caducifolis
. b) Un bosc que trobam el nord de Sibèria i Canada.
. c) Un bosc d'arbres perennes i de gran riquesa florística.
123. Segons Marron Gaite, el concepte d’escala es pot introduir:

. a) al tercer cicle d’educació primària
. b) al primer cicle d’educació primària
. c) al segon cicle d’educació primària
124. L’ús dels mapes mentals és:

. a) un exercici poc adequat a educació primària, només se solen usar a ESO
. b) un exercici adequat a educació primària perquè ens poden servir, entre d’altres, per saber el grau d’assimilació de les habilitats cartogràfiques.
. c) Ja no se'n fan, no estan de moda
125. Els continguts sobre Cartografia al currículum d’educació primària estan

. inclosos:
. a) el bloc temàtic 1: continguts comuns
. b) el bloc temàtic 3: viure en societat
. c) el bloc temàtic 2: el món que ens envolta
126. L’àrea pròxima (local) i l’entorn de l’escola tenen prou recursos com per

. engendrar activitats vinculades a l’aprenentatge de continguts i habilitats en
. geografia. De fet, ja a Primer curs d’educació,
. a) Adquirir habilitats cartogràfiques (direcció, ubicació, orientació) a partir de l’elaboració de rutes sobre un mapa.
. b) No és a primer de Primària quan s'ha de fer això, no es pot començar fins a sisè.
. c) Tot el que fa referència a l'aprenentatge de la Cartografia millor si no se'n parla fins a ESO.
127. Les dues principals variables per definir el clima d’un indret són:

. a) les precipitacions i la pressió atmosfèrica dominant
. b) les precipitacions i les temperatures
. c) Fonamentalment, la diferència entre la temperatura mitjana del mes més càlid i la
. temperatura mitjana del mes més fred.
128. A la classificació de Köppen, la primera lletra indica:

. a) precipitació
. b) temperatura
. c) humitat relativa
129. La Petita Edat del Gel, és un període a on el clima del món es refreda, i que

. comprèn:
. a) Des del s. VI fins s. XIX
. b) Només foren 50 anys, a la segona part s.XIX
. c) s’inicia al segle XIII i perdura fins a la segona part del segle XIX
130. Entre Kazajstan i Uzbekistan hi ha una depressió continental per sota del nivell

. de la mar a on hi trobam el:
. a) Mar d’Aral, que ocupava una extensió similar a la d’Andalusia i pràcticament ha desaparegut degut a la desertificació
. b) Mar Caspio
. c) Mar Negro
131. Els coneixements geogràfics a la LOMQUE estan inclosos dins d’una àrea que es

. diu:
. a) Coneixement del medi natural,social i cultural
. b) Ciències socials
. c) Ciències naturals
132. Per a la representació d’un diagrama omotèrmic de Gaussen, a l’eix de les X hi

. posarem els 12 mesos de l’any ...
. a) I considerarem un doble eix Y, a on hi posarem a una banda les precipitacions mitjanes mensuals (mm.) i a l’altra banda, les temperatures mitjanes mensuals. L’escala de les precipitacions serà la meitat de la de les temperatures
. b) I considerarem un doble eix Y, a on hi posarem a una banda les precipitacions mitjanes mensuals (mm.) i a l’altra banda, les temperatures mitjanes anuals. L’escala de les precipitacions serà el doble de la de les temperatures
. c) I considerarem un doble eix Y, a on hi posarem a una banda les precipitacions mitjanes mensuals (mm.) i a l’altra banda, les temperatures mitjanes mensuals. L’escala de les precipitacions serà el doble de la de les temperatures.
133.Quan elaboram un perfil topogràfic d’un mapa Topogràfic 1:50.000, l’escala

. vertical la farem a:
. a) escala 1:50.000, igual que el mapa
. b) escala 1:100.000, el doble que l'eix horitzontal
. c) escala 1:20.000
134. Un mapa de fluxes es:

. a)Mapa de moviment que indica la direcció .
. b)Mapa que indica les presipitacions
. c)Mapa d'una comunitat
135. Per a què s'utilitza un mapa de figures proporcionals?

. a)Per messurar distàncies
. b)Per cartografiar magnituds localitzables en un punt determinat.
. c)Per cartografiar la quantitat d'edificis d'una localitat.
136. Les etapas de Hannoun són:

. a)espai viscut, espai reconegut, espai espacial
. b)espai espacial, espai terrenal, espai animal
. c)espai viscut, espai percebut i espai concebut
137. Qui estudia la superficie de la terra?

. a)Estratosfera
. b)Geografía
. c)Geometria
138. Un mapa a escala 25.000 és:

. a)Escala gran
. b)escala petita
. c) escala mitjana
139. Les àrees dels planos tenen com a molt:

. a)20km
. b)3km
. c)6-7km
140. Un metro és:

. a)1/40.000.000 del cercle meridià
. b)1/50000 del cercle meridià
. c)1/1550000 del cercle meridià
141. Una escala pot ser:

. a)Mètrica i guapa
. b)Gràfica o numérica
. c)Numérica o mètrica
142. Cap a on estava orientat l'orient als mapes romans?

. a)Part dreta
. b)part inferior
. c)part superior
143. La longitud és un component transversal, que va proporcionat per infinitat de

. cercles màxims anomenats:
. a)Meridians
. b)Estatals
. c)Mitjans
144. La superfície de la terra és de:

. a)425.215.33km2
. b)510.064.500km2
. c)1000000km2
145. El ràdio de la terra és de:

. a)5000km
. b)4567km
. c)6371km
146. Qui va ser el primer en messurar la circunferència de la terra:

. a)Sheldon Cooper
. b)Ptolomeu
. c)Eratostenes
147. Com poden ser les projeccions geogràfiques:

. a)zenitals i còniques
. b)cilíndriques i espacials
. c)Les dues anteriors són correctes.
148. El mapa topogràfic nacional té una escala de:

. a)1:50000
. b)1:40000
. c)1:45000
149. Quines són les escales mestres?

. a)1:50000 i 1:10000
. b)1:10000 i 1:20000
. c)1:50000 i 1:25000
150. Quin dàquests elements no es un element per ensenyar dins un treball

. cartogràfic:
. a)dibuixos
. b)escala
. c)orientació
151. De que depèn un mapa temàtic:

. a)De según como se mire
. b)dels mapes geogràfics
. c)indirectament dels topogràfics
152. Qui va realitzar el primer mapa temàtic:

. a)Halley 1987
. b)Halley 1701
. c)Halley 1677
153. A quina escala es va realitzar el primer mapa temàtic espanyol?

. a)1:50000
. b)1:100000
. c)1:400000
154. Que fa un mapa de coropletes?

. a) Indica la quantitat de gent que hi viu
. b) Expresa gràficament les densitats
. c) Indica numéricament les densitats
155. Una distribució a l'espai d'un fenómen sobre el terriori és:

. a) mapa coropletes
. b) mapa isocoropletes
. c) mapa isopletes
156. Què es un mapa de isocoropletes:

. a) Combinació de coropletes i isopletes
. b) No existeix
. c) Un mapa isosceles

¿Qué tanto sabes? ,en este test encontraras preguntas relacionadas con el mundo.. Categorías:aventurero. Preguntas:10
Capitales del Medio Oriente ,Repaso de las capitales del Medio Oriente. Tags:GeografíaCapitales ,Medio ,Oriente. Preguntas:15
EXAMEN EDAFOLOGIA 3 ,PRACTICARRRRRRRRRRRRRRRR. Categorías:EXAMEN ,EDAFOLOGIA. Preguntas:15
EDAFO LOCO ,esto pa repasar. Tags:HAMDULA. Preguntas:46
nose persona ,no cojer apuntes. Categorías:no ,cojer ,apuntes. Preguntas:25
sñldkfjgfejrwophfnjadsd ,foìearjfvmeartdñlm. Tags:agua ,azulada. Preguntas:25
Geografia pato ,es un test para estudiar geo. Categorías:quiero ,aprobar ,porras ,. Preguntas:13
Capitales del Mundo ,sera una prueba de nombrar las capitales de los paises segun sea el caso ejemplo: Belgica: Bruselas . Tags:capitales ,. Preguntas:12
Capitales America ,Contestar el nombre de la capital con la primera en mayúscula. Categorías:America ,Geografia ,Capitales. Preguntas:35
Capitales de Europa ,Capitales de Europa. Empieza el nombre de la capital en mayúscula. Tags:Capitales. Preguntas:46
CAMBIO CLIMÀTICO-G.E.I- MITIGACIÒN Y ADAPTACIÒN ,INFLUENCIA DEL SOL EN LA TIERRA Y LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA CONTAMINACIÒN DEL PLANETA CON LA INDUSTRALIZACIÒN Y LOS EFECTOS DEL INCREMENTO DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO, ASI COMO LA MITIGACION Y LA ADAPTACIÒN. Categorías:CALENTAMIENTO ,GLOBAL ,ATMOSFERA ,GASES ,CONTAMINACION ,3R ,SILVICULTURA ,TALA ,CRÌA ,PROGRAMAS ,RESILIENCIA ,MITIGACION ,ADAPTACIÒN ,POBLACIÒN ,CONCIENCIA ,SENSIBILIZACIÒN ,SOLAR ,RADIACION ,CULTIVOS ,GANADERIA. Preguntas:9
relieve ,1. La mayor parte del agua en nuestro planeta es: a) Agua subterránea b) Agua marina c) Agua dulce 2. El agua de los ríos tiene una gran fuerza erosiva en el … d) Curso alto e) Curso medio f) Curso bajo 3. Los acuíferos. Tags:rel. Preguntas:8

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios