crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

repason PersonalDerechos y deberes

derechos y deberes

De quants capitols es compon la llei 55/2003,de 16 de desembre per la qual s'aprova l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

. de 13 capitols
. de 14 capitols
. de 15 capitols
. de 16 capitols
Que regula el capitol 1V de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

. retribucions
. dret s y deures
. adquisicio y perdua de la condicio de personal estatutari fix
. movilitat de personal
3.- quantes disposicions finals conte l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

. 2
. 3
. 4
. 5
4.- quantes disposicions transitories conte l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

. 2
. 3
. 5
. 7
5.- La llei 55/2003, de 16 de desembre per la qual s'aprova l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut a qui es aplicable

. seva funcio als centres i serveis sanitaris de l'administracio general de l'estat
. al personal estatutari que exerceix la seva funcio als centres i institucions sanitaries dels serveis de salut de les CCAA
. al personal sanitari funcionari laboral que preti serveis als centres del sistema nacional de salut gestionats directamente per entitat creades per les diferents CCAA
. totes les respostes son correctes
6.- El personal estatutari dels serveis de salut es clasifica atenent.

. Al tipus del seu nome nament
. A la funcio que desevolupa
. Al nivel del titol exigit per a l'ingres
. totes son correctes
7.- El nomenament de personal estatutari temporal podra ser

. De sustitucio
. D' interinitat
. de caracter eventual
. totes son correctes
8.- Quin article de la llei general de sanitat va establir que un estatut marc regularia la normativa basica aplicable al personal estatutari en tots els serveis de salut, normas basiques espesifiques i diferenciades de les generals dels funcionaris publi

. L'article 84
. L'article 48
. l'article 58
. l'article 94
9.- Quin capitol de la llei 55/2003de 16 de desembre rep el nom de "Regim disciplinari"

. Capitol Vl
. capitol V
. capitol X
. capitol Xll
10.- Quin capitol de la llei 55/2003de 16 de desembre rep el nom de "jornada de treball permisos i llicencies

. Capitol Vl
. capitol V
. capitol X
. capitol Xlll
11.- Quan s'acordara el ssesament del personal estatutari subtitut

. quan es reincorpore la persana qui substitueix
. quan la persona a qui substitueix perdi el seu dret a la reicorporacio a la mateixa plaça
. quan la persona a qui substitueix perdi el seu dret a la reincorporacio a la mateixa funcio
. totes son certes
12.- La llei 55/2003te com a objecte

. Establir les bases reguladores de la relacio funcionarial especial del personalestatutari dels serveis de salut que conformen el sistema nacional de salut
. establir les bases reguladores de la relacio funcionarialgeneraldel personal estatutaridels serveis de salut que conformen el sistema nacional de salut
. establir les bases reguladores de la relacio funcionarial especial del personal funcionari dels serveis de salut que conformen el sistema nacional de salut
. establir les basesreguladores de la relacio laboral especial del personal estatutari dels serveis de salut que conformen el sistema nacional de salut
13. Quantes disposicions derogatories conte l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

. 14
. 7
. 1
. 3
14.- Els serveis de salut podran nomenar personal estatutari temporal

. Per al desplegament de programes de caracter temporal conjuntural o extraordinari
. per rao d'urgencia
. per rao de necessitate
. totes les respostes son correctes
15.- Es un dret col.lectiu del personal estatutari el:

. dret a l'enquadrament en el regim general de la seguretat social
. dret a disposar de serveis de prevencio i d'organs representatius en materia de seguretat laboral
. dret a rebre assitencia i proteccio de les administracions publiques i serveis de salut en l'exercici de la seva professioen l'exercicide les seves funcions
. dret a l'estabilitat en l'ocupacio
16.- quin dels seguents no es un deure

. autualizacio de coneixements i aptituts necessaris pel correcte desenvolupament de les funcions
. complir el regim sobre incom patibilitats
. jubilacio
. deguda reserva i confidencialitat de la informaio
17.- Informar degudament els usuaris i pacents sobre els seu proces asistencial i sobre els serveis disponibles, es:

. un dret individual
. un deure
. un dret col.lectiu
. cap es correcta
18.- L'activitat sindical

. un dret individul
. un deure
. un dret col.lectiu
. cap es correcta
19.- La movilitat voluntaria

. un dret individual
. un deure
. un dret colectiu
. cap es correcta
20.- La vaga es.

. un dret individual
. un deure
. un dret col.lectiu
. cap es correcta

funciones de auxiliares ,competencia de las auxiliares. Tags:repason. Preguntas:8
tema 2 ,drets i deures . Categorías:repason. Preguntas:19
Integrada Infantil 5 ,quinto examen. Tags:repason. Preguntas:20
Integrada Infantil 3 ,tercer examen. Categorías:repason. Preguntas:20
Integrada Infantil 2 ,clinia O. integrada infantil del 27 de mayo del 2008. Tags:repason. Preguntas:20

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios