crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
1. La Constitució anomenda la "pepa" és la de:

. 1834
. 1845
. 1812
. 1931
2. La dictadura de Primo de Rivera suspèn la Constitució de:

. 1876
. 1931
. 1812
. 1845
3. ¿Quantes Constitucions han entrat en vigor durant la història del constitucionalisme espanyol?:

. 7
. 6
. 8
. 9
4. Durant la història del constitucionalisme espanyol s'ha promulgat.... Constitucions:

. 7
. 6
. 8
. 9
5. El referèndum constitucional és realitza:

. 15/06/1977
. 06/12/1978
. 15/06/1877
. 06/12/1977
6. L'entrada en vigor de la Constitució es produeix:

. 29/12/1978
. 06/12/1978
. 15/06/1977
. 15/12/1965
7. En el supòsit de voler realitzar una reforma del títol preliminar de la Constitució:

. S'hauria de recórrer al procediment de màxima rigidesa
. S'hauria de recórrer al procediment de menor rigidesa
. S'hauria de recórrer al procediment d'urgència
. S'hauria de recórrer al procediment de màxima flexibilitat
8. La regulació de la Corona es realitza en la:

. Part dogmàtica
. Preàmbul
. Part orgànica
. Part organitzativa
9. Dins de la jerarquia de les normes la Constitució ocupa:

. El mateix rang que la llei
. El rang superior
. El rang inferior
. Cap de les anteriors
10. La forma d'estat en el nostre país es:

. Estat lliberal
. Estat social i democràtic de dret
. Estat lliberal i democràtic de dret
. Estat social
11. Respecte a la forma de govern en l'estat espanyol és:

. Estat social i democràtic de dret
. Estat autonòmic
. Monarquia parlamentària
. República presidencialista
12. Els drets fonamentals i llibertats són: (senyala la resposta incorrecta)

. Drets humans
. Drets subjectius de l'individu
. Drets patrimonials
. Fonament de l'ordre jurídic
13. Els drets i deures contemplats en el Capítol 2on del Títol primer:

. La seva regulació jurídica sotmesa a una reserva de llei
. La seva regulació jurídica sotmesa a una reserva de reglament
. La seva regulació jurídica sotmesa a una reserva d'acte administratiu
. La seva regulació jurídica sotmesa a l'establert pel costum.
14. Els drets fonamentals i llibertats públiques:

. S'han de desenvolupar mitjançant un reglament
. S'han de desenvolupar mitjançant una llei ordinària
. S'han de desenvolupar mitjançant una llei orgànica
. S'han de desenvolupar mitjançant un acte administratiu
15. En el títol primer de la Constitució el capítol primer es refereix a:

. Els drets i llibertats
. Als espanyols i estrangers
. Als principis rectors de la política social i econòmica
. Cap de les anteriors
16. Els drets fonamentals i les llibertats públiques són aquells inclosos en:

. La secció 2ª del capítol 2 del títol primer
. La secció 1ª del capítol 2 del títol primer
. Capítol tercer del títol primer
. Capítol primer del títol primer
17. Segons la nostra Constitució actual respecte a la llibertat religiosa, l'estat és:

. Confessional
. Laic
. Catòlic
. Aconfessional
18. El dret a la llibertat personal i a la seguretat obliguen a que tota persona detinguda: (Senyala la incorrecta)

. Ha de tenir l'assistència d'un advocat
. Ha de ser informada del càrrecs contra ella
. Dret a no ser detingut arbitràriament
. Cap de les anteriors
19. Dins de la llibertat personal i la seguretat aquella detenció dictada pel jutge al imputar-se un delicte s'anomena:

. Detenció provisional
. Presó provisional
. Detenció provisional
. Cap de les anteriors
20. El dret a la clàusula de consciència:

. És un dret fonamental independent
. S'inclou dins dels drets dels ciutadans
. S'inclou dintre de la llibertat d'expressió i informació
. És un dret inclòs dins del dret a la llibertat religiosa
21. La llibertat d'associació? (impugnada)

. És una llibertat col.lectiva
. És una llibertat individual
. Les dues conjuntament
. Cap de les anteriors
22. Per exercir el dret a sufragi actiu: (impugnada)

. Tenir 18 anys complerts
. Estar inscrit en el padró municipal
. Les dues anteriors conjuntament
. Estar inscrit en el cens electoral
23.Un ciutadà de la Unió Europea tenen dret al sufragi passiu a les eleccions municipals:

. No, sense cap tipus d'excepció
. Sí, sense cap problema
. Sí, però prèviament haurà d'haver renunciat a la seva nacionalitat anterior
. Cap del es respostes anteriors és correcta
24. El dret a la vaga contemplat al art 28.2 de la Constituació és:

. És un dret individual d'exercici individual
. És un dret col.lectiu d'exercici individual
. És un dret col.lectiu d'exercici col.lectiu
. És un dret individual d'exercici col.lectiu
25. Els drets dels ciutadans trobem 3 grans àmbits:

. Econòmic, cultural i empresarial
. Econòmic, jurídic i cultural
. Econòmic, laboral i cultural
. Econòmic, laboral i empresarial
26. El dret a l'educació es reflexa en la ......... de l'ensenyament bàsic:

. Obligatorietat
. Gratuïtat
. Les dos anteriors conjuntament
. Cap de les anteriors
27. La Constitució recull dos grups de deures prestacionals per part dels ciutadans que són:

. Prestacions personals i condicionals
. Prestacions personals i reals
. Prestacions personals i de crèdit
. Prestacions personals i tributàries
28. El principi de reserva de llei és una:

. Garantia normativa
. Garantia institucional
. Garantia jurisdiccional
. Cap de les anteriors
29. El dret de petició és una:

. Garantia normativa
. Garantia jurisdiccional
. Garantia reglamentària
. Garantia institucional
30. L'estat de setge serà declarat:

. Per una majoria simple del Congrés
. Pel Govern
. Per una majoria absoluta del Congrés
. Per una majoria absoluta del Senat

Prevenció riscos laborals ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:10
LEBEP/Llei de Concil.liació ,Ajuntament de Lleida. Categorías:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios