crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

repason Personaltema 2

drets i deures

De quants capitols es compon la llei 55/2003, de 16 de desembre, per la cuals'aprova l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

. de 13 capitols
. de 14 capitols
. de 15 capitols
. de16 capitols
2.- que regula el capitol IV de l'estatut marc del personal estatutuari dels serveis de salut

. retribucions
. drets i deures
. adquisicio i perdua de la condicio de personal estatutari fix
. mobilitat de personal
quantes disposicions finals conte l'estatut marc del persomal estatutari dels serveis de salut

. 2
. 3
. 4
. 5
quantes disposicions transcitories conte l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

. 2
. 3
. 5
. 7
La llei 55/2003, de 16 de desembre, per la qual s'aprova l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, a qui és aplicable

. al personal estatutari que exerceix la seva funcio als centres i serveis sanitaris de l'administracio general de l'estat
. al personal estatutari que exerceix la seva funcio als centres i institucions sanitaris dels serveis de salut de les CCAA
. al personal sanitari funcionari i al personal sanitari laboral que presti serveis als centres del sistema nacional de salut gestionats directament per entitats creades per les diferents CCAA
. totes les respostes son correctes
El nomenament de personal estatutari temporal podrá ser:

. de substitucio
. d'interinitat
. de caracter eventual
. totes son correctes
quin article de la llei general de sanitat va a establir que un estatut marc regularia la normativa basica aplicable al personal estatutari en tots els serveis de salut, normes basiques espesifiques i diferenciades de les generals dels funcionaris p&uacut

. l'article 84
. l'article 48
. l'article 58
. l'article 94
quin capitol de la llei 55/2003, de 16 de desembre rep el nom de "Regim didciplinari"

. capitol VI
. capitol V
. capitol X
. capitol XII
quin capitol de la llei 55/2003, de 16 de desembre rep el nom de "jornada de treball, permisos i llicencies"

. capitol VI
. capitol V
. capitol X
. capitolXIII
quan s'acordara el cessament del personal estatutari substitut

. quan es reicorpori la persona qui substitueix
. quan la persona a qui substitueix perdi el seu dret ala reincorporacio a la mateixa plaça
. quan la persona a qui sustitueix perdi el seu dret a la reincorporacio a la mateixa funcio
. totes les respostas son certes
la llei 55/2003 té com a objects:

. establir les bases reguladores de la relacio funcional especial del personal estatutari dels serveis de salut que conformrn el sistema nacional de salut
. establir les bases reguladores de la relacio funcionalitat general del personal estatutari dels serveis de salut que conformen el sistema nacional de salut
. establir les bases reguladores de la relacio funcionarial especial del personal estatitari dels serveis de salut que conformen el sistema nacional de salut
. establir les bases reguladores de la relacio laboral especial del personal estatutari dels serveis de salut que conformen el sistema nacional de salut
quantes disposicions derogatories conte l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut

. 14
. 7
. 1
. 3
els serveis de salut podran nomenar personal estatutari temporal

. per al desplegament de programes de caracter temporal,conjuntural o extraordinari
. per raó d'urgencia
. per raó de necessitate
. totes les respostes son correctes
es un dret col.lectiu del personal estatutari el:

. dret a l'enquadrament en el regim general de la seguredat social
. dret a disposar de serveisde prevencio i d'organs representatius en materia de seguretat laboral
. dret a rebre assistencia i protecio de les administrcions publiques i serveis de salut en l'exercici de la seva profesio en l'exercici de les seves funcions
. dret a l'estabilitat en l'ocupacio
quin dels segúents no és un deure

. actualizacio de coneixements i aptituds necessaris pel correcte desenvolupament de les funcions
. complir el regim sobre incompatibilitat
. jubilacio
. mantenir la deguda reserva i confidencialitat de la informacio
informar degudament els usuari i pacients sobre els seu proces asistencial i sobre els serveis disponibles, es

. un dret individual
. un deure
. un dret col.lectiu
. cap es correcta
L'activitat sindical.

. un dret individual
. un deure
. un dret col.lectiu
. cap és correcta
la movilitat voluntaria:

. un dret individual
. un deure
. un dret col.lectiu
. cap es correcta
la vaga es:

. un dret individual
. un deure
. un dret col.lectiu
. cap es correcta

Derechos y deberes ,derechos y deberes. Tags:repason. Preguntas:20
funciones de auxiliares ,competencia de las auxiliares. Categorías:repason. Preguntas:8
Integrada Infantil 5 ,quinto examen. Tags:repason. Preguntas:20
Integrada Infantil 3 ,tercer examen. Categorías:repason. Preguntas:20
Integrada Infantil 2 ,clinia O. integrada infantil del 27 de mayo del 2008. Tags:repason. Preguntas:20

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios